Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

Opis ćwiczeń terenowych

Ćwiczenia terenowe prowadzone są cyklicznie dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku geografia. Realizowane są w wymiarze 54 godzin, tj. 9 dni po 6 godzin lub 6 ¾ dni po 8 godzin, w wybranym fragmencie przestrzeni miejskiej.

Celem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej oraz metod badawczych geografii społecznej-ekonomicznej poznanych w trakcie zajęć kameralnych do analizy danych i informacji zebranych podczas pracy w terenie. W trakcie ćwiczeń studenci opracowuję mapę zawierającą inwentaryzację terenu w zakresie zróżnicowania funkcjonalnego, fizjonomicznego, jak i zróżnicowania pod względem intensywności poziomej i pionowej zabudowy (zdjęcie użytkowania ziemi) oraz inne treści gospodarcze; przeprowadzają badania społeczne (wywiad kwestionariuszowy, ankieta); kwerendę w rożnego typu instytucjach; dokonują analizy i prezentacji wyników badań (analiza opisowa, opracowanie statystyczne i kartograficzne i in.).

Po zakończeniu ćwiczeń student ma umiejętność projektowania i prowadzenia badań terenowych oraz doboru, odpowiednich dla realizowanej problematyki, metod badawczych. Potrafi łączyć ze sobą oraz analizować różne zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni miejskiej oraz przeprowadzić inwentaryzację urbanistyczną. Poprawnie wybiera i wykorzystuje różnorodne źródła informacji geograficznej, odpowiednie do konkretnych zadań i projektów badawczych.