Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Kierunek Geografia mgr

Spis prac magisterskich obronionych na WNG UŁ w latach 2001-2010 na kierunku Geografia.

Spis prac magisterskich obronionych na WNG UŁ od roku 2011 na kierunku Geografia

Rok Autor Tytuł Promotor
Recenzent
2011Ałaszewska
Dagmara Elżbieta
Postawy polityczne mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w wyborach samorządowych 1990-2006prof. dr hab. Marek Sobczyński
dr hab. Marek Barwiński
2011Banasiak
Katarzyna
Rozwój i działalność przedszkoli niepublicznych w Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Anna Janiszewska
2011Bis
Mateusz Daniel
Studium porównawcze warunków klimatycznych we Wrocławiu i Przemyślu w latach 1960-1999prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Włodzimierz Pawlak
2011Bobrowska
Joanna
Wezbrania i odpływy wezbraniowe w rzekach środkowej Polskiprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2011Chrzanowska
Aneta
Centrum handlowo-usługowe "Galeria Łódzka" w Łodzi - funkcjonowanie i wpływ na otaczającą przestrzeńdr hab. Agnieszka Rochmińska
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2011Cieśliczka
Ewelina Magdalena
Percepcja Piotrkowa Trybunalskiego wśród jego mieszkańcówprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Stanisław Mordwa
2011Dałek
Magdalena
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne ulicy Pabianickiej w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
2011Depta
Karolina Jolanta
Studium krajobrazu miejskiego dawnego zespołu K. Scheiblera przy Placu Zwycięstwa w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2011Fiks
Justyna Maria
Walory turystyczne obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych Rawkidr hab. Edmund Tomaszewski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2011Glinka
Daria Katarzyna
Studium krajobrazu miejskiego ulicy Bednarskiej w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2011Gniwecka
Magdalena
Środowisko abiotyczne dorzecza Chodeczki - walory i zagrożenia wobec rozwoju turystyki i rekreacjiprof. dr hab. Małgorzata Roman
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2011Gołębiewska
Monika Ewa
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne ulicy Rudzkiej w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
2011Gołygowski
Krzysztof
Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łęczyckiegoprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Góral
Julia
Wybrane zagadnienia klimatu Irlandiiprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr Piotr Piotrowski
2011Goworek
Marcin Michał
Geologiczne uwarunkowania wybranych elementów środowiska geograficznego obszaru na południe od Tomaszowa Mazowieckiegodr Lucyna Wachecka-Kotkowska
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2011Grabarz
Natalia
Warunki zamieszkania na osiedlu położonym pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Gabriela Narutowicza, Kazimierza Pułaskiego oraz Południową w Łaskudr Ewa Szafrańska
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2011Gralewska
Sylwia
Sprawdzalność numerycznej prognozy pogody wg modelu UM dla Łodzi w 2010 rokuprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2011Gutowska
Magdalena
Kolej w organizacji przestrzeni Koluszekprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Beata Krakowiak
2011Jakiel
Urszula Jolanta
Nieruchomości dworskie i pałacowe w powiecie garwolińskim - historia, funkcje i stosunki własnościowedr Lidia Groeger
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2011Jeziorska
Karolina Regina
Degradacja rzeźby i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów"dr Joanna Petera-Zganiacz
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2011Jurkiewicz
Dariusz Janusz
Procesy urbanizacyjne w gminie Uniejów po 1989 rokuprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Matczak
2011Kocemba
Adam Marcin
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w dolinie Sokołówki w Łodziprof. dr hab. Andrzej Suliborski
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Kolasa
Marta Joanna
Studium krajobrazu miejskiego Placu 11-go Listopada w Łaskuprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2011Koperska
Beata Barbara
Wieloletnia zmienność "terminu połowy odpływu" w rzekach środkowej Polskiprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Przemysław Tomalski
2011Kotecka
Magdalena Maria
Wezbrania i odpływy wezbraniowe w wybranych rzekach karpackichprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Przemysław Tomalski
2011Kowalczyk
Łukasz Jakub
Funkcjonowanie dużych sklepów odzieżowych i usług im towarzyszących w Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Kubiak
Katarzyna Dorota
Sprawdzalność numerycznej prognozy pogody wg modelu COAMPS dla Łodzi w roku 2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2011Lehman
Jakub Karol
Sezonowa zmienność podstawowych charakterystyk hydrochemicznych wody w wybranych rzekach Łodzi i okolicdr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2011Lewandowska
Paulina
Dynamika przepływów dobowych Bzury w Sochaczewieprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2011Macjewicz
Rafał
Rozwój urbanistyczny Białegostoku i współczesna struktura morfogenetyczna miastaprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Madaj
Katarzyna Ewa
Wybrane inwestycje zagraniczne w rozwoju Łodzi. Rola lokalna i regionalnadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Suliborski
2011Małecki
Michał
Przemiany społeczno-gospodarcze gminy Bolimów w okresie transformacji ustrojowejprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2011Małkowska
Katarzyna
Zima 2009/2010 w Europie na tle wieloleciaprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2011Mazurkiewicz
Piotr Andrzej
Długookresowa zmienność wskaźnika kontynentalizmu na kontynencie euroazjatyckimprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2011Mikas
Katarzyna Paulina
Procesy urbanizacyjne w gminie Moszczenica po 1989 rokuprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Milczarek
Elżbieta Monika
Procesy urbanizacji w gminie Mniszków po 1989 r.prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Miszkiewicz
Magdalena Karolina
Zróżnicowanie warunków zamieszkania w osiedlach Olechów i Dąbrowa w Łodzidr Ewa Szafrańska
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2011Miziołek
Adam Szymon
Ocena zanieczyszczenia gleby przy szlakach komunikacyjnych przy zastosowaniu biotestu PhytotoxkitTMdr Wojciech Tołoczko
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2011Mołojec
Monika
Zmiany funkcji społeczno-gospodarczych wsi gminy Czerniewiceprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2011Niedzielski
Kamil Bogumił
Morfogeneza doliny denudacyjnej we wsi Syberia na Wzniesieniach Łódzkichdr hab. Jacek Forysiak
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2011Nowosiad
Martyna
Miejska Galeria Sztuki jako instytucja kultury w przestrzeni Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2011Olak
Ewelina Anna
Wpływ przemysłu na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Zgierzdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Suliborski
2011Ordziński
Piotr
Przemiany wybranych typów krajobrazu kulturowego Łodzi po transformacji ustrojowej i ich społeczna percepcjaprof. dr hab. Krystyna Rembowska
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Orzechowska
Aldona
Procesy suburbanizacji w strefie podmiejskiej Radomia na przykładzie gminy Zakrzew po 1989 r.prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Owczarek
Dorota Katarzyna
Port Łódź jako przykład inwestycji usługowej w Łodzi aktywizującej sąsiednie obszaryprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk
2011Paluch
Maciej Przemysław
Morfologia i dziedzictwo kulturowe Starego Miasta w Wałbrzychuprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Pawlik
Monika Paula
Filharmonia Łódzka jako instytucja kultury w przestrzeni miejskiej Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2011Pęczak
Michał Adam
Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na nowe inwestycje w Łodziprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Pękała
Agnieszka Monika
"Termin połowy odpływu" w wybranych rzekach Polskiprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Przemysław Tomalski
2011Piątek
Ilona Barbara
Ocena stopnia zacienienia koryt cieków na obszarze miasta (Sokołówka) i w strefie podmiejskiej Łodzi (Dzierżązna)dr Piotr Moniewski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2011Piekarska
Magdalena Katarzyna
Ocena użytkowania ziemi okolic Sulejowa w kontekście zasad zrównoważonego rozwojudr Stanisław Krysiak
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Plichta
Aleksandra Wioleta
Fale upałów w Polsce w latach 1951-2006, zmienność wieloletnia na przykładzie wybranych stacjiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2011Radziun
Wojciech Grzegorz
Sezonowe i wieloletnie zmiany opadów atmosferycznych w Europie w przekroju równoleżnikowymprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2011Rajczak
Agata Ada
Plac Tadeusza Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim - studium krajobrazu miejskiegoprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2011Rajewski
Rafał Jan
Porównanie wybranych wskaźników biometeorologicznych na tle warunków klimatycznych w Polsce w przekroju południkowymprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2011Ratajska
Beata Urszula
Rola łódzkich wyższych uczelni w rewitalizacji zabytkowych budynkówprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2011Rybicka
Anna Agnieszka
Studnie publiczne Piotrkowa Trybunalskiego - rozmieszczenie, charakterystyka użytkowa i techniczna oraz znaczenie w krajobrazie miasta wczoraj i dziśprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr hab. Edmund Tomaszewski
2011Ścibek
Anna
Przemiany społeczno-funkcjonalne gminy Myszyniec po 1989 rokuprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Sękulski
Piotr Jerzy
Oblicza polityczne Wielunia w XX i XXI wiekuprof. dr hab. Marek Sobczyński
dr hab. Marek Barwiński
2011Słomka
Olga Agnieszka
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne w Rawie Mazowieckiej po 1999 rokuprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Sobutka
Karolina Agnieszka
Rozwój i działalność teatrów w przestrzeni Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Stanisław Mordwa
2011Sołdon
Marek
Porównanie warunków klimatycznych Łodzi i Helu w latach 1966-2006prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Włodzimierz Pawlak
2011Spychała
Milena Izabela
Zmienność ostrości zim w przebiegu równoleżnikowym w Polsceprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Mariusz Siedlecki
2011Stanisławczyk
Beata Małgorzata
Maksymalne odpływy i indeksy powodziowości rzek Półkuli Południowej w XX wiekudr Adam Bartnik
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2011Strąkowska
Paulina Anna
Procesy urbanizacji w północnej części gminy Wola Krzysztoporska po 1989 rokuprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Szczepaniak
Małgorzata Karolina
Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kutnowskiegoprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Szczesio
Anna Maria
Warunki życia mieszkańców gminy Sędziejowicedr Anna Janiszewska
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2011Szymański
Arkadiusz Grzegorz
Niżówki i odpływy niskie w wybranych rzekach Polskidr hab. Edmund Tomaszewski
dr Przemysław Tomalski
2011Szymczak
Lidia Ewa
Rozwój i funkcjonowanie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starymprof. dr hab. Ewa Klima
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2011Terczyńska
Telimena Marcelina
Przestrzeń sakralna Wielunia i jej znaczenie dla mieszkańców miastaprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Tkaczyk
Magdalena
Transformacja społeczno-gospodarcza gminy Mogielnicadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Suliborski
2011Tomalka
Agnieszka Anna
Procesy asymilacji i standard życia Polonii nowojorskiejprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Walaszczyk
Rafał Krzysztof
Taksonomia terroryzmu w ujęciu geograficzno-politycznymdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2011Wardyńska
Magdalena
Moja mała ojczyzna - Dobrzyń nad Wisłą. Identyfikacja i tożsamość terytorialna mieszkańcówprof. dr hab. Krystyna Rembowska
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Wasilewski
Piotr Michał
Powstanie i rozwój inwestycji w południowo-zachodniej części Łodzi oraz ich wpływ na morfologię terenuprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2011Witecki
Janusz Bernard
Wpływ kolei warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-kaliskiej na rozwój miast na ich trasie (w granicach województwa łódzkiego)prof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Wysocka
Małgorzata
Przemiany społeczno-gospodarcze Ostrołęki po utracie funkcji wojewódzkiej w 1999 r.prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2011Zaraś
Marta Anna
Przemiany morfologiczne obszarów włączonych do Łodzi w 1988 r.prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2011Zawlik
Marcin Tomasz
Procesy urbanizacji w gminie Poddębice po 1989 r.prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2011Ziarniak
Anna
Rola i funkcjonowanie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Zmuda
Trzebiatowska Olga Anna
Stosunki narodowościowe i granice reliktowe na ziemi bytowskiejprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Andrzejak
Karol Krzysztof
Rozprzestrzenienie i uwarunkowania rozwoju późnovistuliańskich osadów organicznych w Koźminiedr Joanna Petera-Zganiacz
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Balcerzak
Marta
Oblicze polityczne Łowicza w XX i XXI wiekuprof. dr hab. Marek Sobczyński
dr hab. Marek Barwiński
2012Bamberska
Katarzyna Barbara
Osiedle studenckie "Lumumbowo" jako przestrzeń społeczna i jego sąsiedztwoprof. dr hab. Krystyna Rembowska
dr Danuta Walkiewicz
2012Berent
Magdalena
Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej dzielnicy Łódź-Polesie w okresie transformacji ustrojowejprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Białczak
Aneta Maria
Zróżnicowanie morfologiczne sterorzeczy w dolinie Warty w okolicach Uniejowadr hab. Jacek Forysiak
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Bielas
Michał
Warunki termiczne poszczególnych dni okresu zimowego w Łodzi w latach 1951-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2012Binczyk
Piotr Zbigniew
Stadiony i boiska piłkarskie oraz obiekty im towarzyszące jako elementy zagospodarowania przestrzennego Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2012Birecka
Beata Marta
Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w przekroju Osiedle im. Wł. Jagiełły - Park im. A. Mickiewicza w północnej części Łodziprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2012Błaszczyk
Karolina Anna
Wpływ funkcji administracyjnej Piotrkowa Trybunalskiego na rozwój miastaprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2012Bogutczak
Paweł
Warunki bioklimatyczne wybranych stacji Europy Zachodniej i Środkowejprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2012Buda
Agnieszka
Przemiany przestrzenne i ludnościowe na obszarze byłego getta w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2012Burdyka
Krzysztof
Geneza, rozwój i funkcjonowanie układu osadniczego miasta Żychlinprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Danuta Walkiewicz
2012Chmielewska
Agata Halina
Zasięgi oddziaływania Drzewicyprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2012Ciupa
Paweł Adam
Przemiany społeczne i funkcjonalne osiedla Andrzejów w Łodziprof. dr hab. Andrzej Suliborski
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Cyran
Iwona Anna
Przemiany gospodarcze Zduńskiej Woli po 1990 roku i ich percepcja społecznadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2012Czajka
Paulina Elżbieta
Warunki życia mieszkańców miasta Żychlinaprof. dr hab. Ewa Klima
dr Stanisław Mordwa
2012Dałek
Anna
Gospodarka rolna i czynniki jej rozwoju w gminie Bedlnoprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Stanisław Mordwa
2012Durecki
Tomasz Piotr
Wpływ warunków meteorologicznych na dobowy i roczny rytm zanieczyszczenia powietrza w Łodzi w latach 2004-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2012Galant
Aleksandra Blanka
Przemiany morfologiczne i funkcjonalne przestrzeni miejskiej Kutna w ostatnim 25-leciu i ich wpływ na stan zachowania dziedzictwa kulturowego miastaprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2012Geller
Łukasz Andrzej
Sezony hydrologiczne w wybranych rzekach środkowej Polskiprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Przemysław Tomalski
2012Gil
Łukasz
Dysproporcje społeczno-przestrzenne we wsiach aglomeracji łódzkiej. Przykład gminy Zgierzprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Andrzej Suliborski
2012Glińska
Anna Emilia
Przemiany społeczno-przestrzenne w południowo-zachodniej części Głownaprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2012Hejman
Milena Władysława
Analiza synoptyczna wielkich opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1950-2000prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2012Iwańska
Anna Maria
Warunki termiczne poszczególnych dni okresu letniego w Łodzi w latach 1951-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2012Jaciubek
Sylwia
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Drzewicyprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2012Janiszewska
Anna Agnieszka
Charakterystyka opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1946-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2012Jaros
Agnieszka Beata
Zróżnicowanie warunków termicznych w Europie w latach 2001-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Włodzimierz Pawlak
2012Jarząbek
Adam
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Żabieńca w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2012Jasion
Anna
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Retkinia Północ w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2012Kałczak
Dominika
Dawne młyny wodne i folusze na obszarze Łodzidr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2012Karlińska
Dominika Anna
Mikroklimat kopalni soli w Kłodawieprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2012Kazimierczak
Klaudia Natalia
Ocena wpływu wybranych stawów w zlewni Sokołówki na jakość wody rzecznejdr Przemysław Tomalski
dr Piotr Moniewski
2012Kędziora
Aneta Paulina
Wpływ kultury lokalnej na tożsamość mieszkańców Łowiczaprof. dr hab. Krystyna Rembowska
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Kędziora
Karolina Katarzyna
Porównanie warunków klimatycznych i bioklimatycznych Kołobrzegu i Zakopanegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2012Kęsiak
Agnieszka Arleta
Uczelnia wyższa w przestrzeni społecznej Łodzi na przykładzie Politechniki Łodzkiejprof. dr hab. Krystyna Rembowska
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Kikosicka
Katarzyna
Rozwój społeczno-ekonomiczny i zagospodarowanie przestrzenne gminy Dąbrowicedr Anna Janiszewska
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2012Klimek
Anna Maria
Powojenna aktywność społeczno-religijna, relikty dziedzictwa materialnego Ewangelików w Pabianicachprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2012Kluska
Paweł Wawrzyniec
Morfogeneza doliny denudacyjnej we wsi Kołacin na Wzniesieniach Łódzkichprof. dr hab. Juliusz Twardy
dr hab. Jacek Forysiak
2012Kociak
Magdalena Paulina
Młyny wodne w zlewni Bzury po Sochaczew - rozmieszczenie i aktualne funkcjeprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Adam Bartnik
2012Komor
Sylwia Magdalena
Zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w wybranych stacjach różnych stref klimatycznychprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Włodzimierz Pawlak
2012Kośmider
Wioletta Joanna
Działalność promocyjna jednostek samorządu terytorialnego w Łowiczu i jej wpływ na ruch turystyczny w mieścieprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2012Kowalczyk
Michał Jarosław
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne Al. Włókniarzy w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2012Kowalska
Martyna Barbara
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla studenckiego Politechniki Łódzkiejprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2012Krajewska
Weronika Jadwiga
Funkcje gminy Rzgów w aglomeracji łódzkiej i w krajuprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Danuta Walkiewicz
2012Królik
Natalia Olga
Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej Skierniewic we wsiach przylegających do miastaprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2012Kubarska
Patrycja Jadwiga
Szlak poznawczy "Życie codzienne w Litzmannstadt Getto" w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2012Kurzaj
Karol Piotr
Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe w powiecie tureckimprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Kurzynoga
Marta Maria
Przestrzeń czasu wolnego w dzielnicy Górna w Łodzi - na przykładzie wybranych nieużytków miejskichprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
2012Kwiatkowska
Monika
Rozwój i funkcjonowanie przedszkoli w Płockudr Anna Janiszewska
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2012Lalek
Bogusława
Oblicze polityczne Łodzi w okresie międzywojennymprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Ledzion
Michał Sebastian
Związek między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji strefowej a warunkami termiczno-opadowymi w Polsce Środkowejprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2012Ludwisiak
Katarzyna Anna
Formy glacitektoniczne i ich wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej okolic Łodzidr Lucyna Wachecka-Kotkowska
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Łukasik
Paweł
Nowoczesne biurowce w krajobrazie miejskim Łodzi - wybrane przykładyprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Szymon Marcińczak
2012Maciejewska
Paulina
Przemiany demograficzno-społeczne oraz działalność i struktura organizacyjna Świadków Jehowy w Łodziprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2012Majchrzak
Marcin Krzysztof
Zróżnicowanie topoklimatyczne Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w okolicy Piątkuprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2012Matczak
Piotr Wiktor
Uwarunkowania rozwoju bankowości elektronicznej i jej użytkownicy w Łodzidr hab. Agnieszka Rochmińska
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2012Matusiak
Jakub Dariusz
Wyobrażenia przestrzeni miasta Aleksandrowa Łódzkiegodr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2012Michalska
Emilia
Pałace i założenia dworsko-parkowe w powiecie tomaszowskimprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Morawska
Joanna Krystyna
Transformacyjne przemiany przestrzeni społecznej Drzewicyprof. dr hab. Krystyna Rembowska
dr Danuta Walkiewicz
2012Mroczkowski
Kamil
Dysproporcje społeczno-przestrzenne we wsiach aglomeracji łódzkiej. Przykład gmin Aleksandrów Łódzki i Lutomierskprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Andrzej Suliborski
2012Nisztuk
Karolina Maria
Sezonowa zmienność podstawowych parametrów fizykochemicznych wody w rzece miejskiej - przykład Sokołówkidr Adam Bartnik
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2012Ochman
Justyna Marianna
Funkcja OSP w społecznościach wiejskich na przykładzie gminy Zduńska Wola i Zapoliceprof. dr hab. Krystyna Rembowska
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Olaczek
Magdalena Monika
Wpływ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006) na gospodarkę i społeczeństwo Łodzi oraz na jakość życia mieszkańcówdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2012Opas
Dominik Krzysztof
Wpływ kultu Św. Faustyny na życie mieszkańców Świnic Warckichprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Pasak
Anna
Zmiany rzeźby przełomu doliny Luciąży przez Wzgórza Dobryszyckie po wybudowaniu Zbiornika "Cieszanowice"dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Pawlak
Marta Zofia
Zmiany odmorskiej linii brzegowej Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo - Jastarniadr Danuta Dzieduszyńska
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Pawłowski
Maciej Lech
Rozwój i zagospodarowanie przestrzenne Konstantynowa Łódzkiegodr Lidia Groeger
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2012Pawłowski
Michał Konrad
Sytuacja topograficzna osadów interglacjału wielkiego w okolicach Tomaszowa Mazowieckiegodr Danuta Dzieduszyńska
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Pękacz
Rafał
Fale mrozu w Polsce w latach 1951-2006, zmienność wieloletnia na przykładzie wybranych stacjiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2012Piętos
Emilia Dominika
Dysproporcje społeczno-przestrzenne we wsiach aglomeracji łódzkiej. Przykład gminy Pabianice i Dobrońprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Andrzej Suliborski
2012Pietruszczak
Małgorzata Anita
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Koziny w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2012Pietrzyk
Dariusz Sylwester
Klimat i bioklimat Białegostoku w latach 1973-2010prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr Mariusz Siedlecki
2012Pilżys
Tytus Tomasz
Miejsca pamięci narodowej w krajobrazie miejskim Łodzi i ich identyfikacja przez mieszkańcówprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2012Poczyczyński
Adrian Piotr
Przekształcenia morfologiczne "Rynku Bałuckiego" w Łodzi od 1857 r. oraz percepcja modernizacji z 2008 r. wśród użytkownikówprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2012Rau
Konrad Piotr
Granice reliktowe i stosunki narodowościowe w czeskiej części Śląska Cieszyńskiegoprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Remlein
Michał
Dolina Łódki - ślady rozwoju naturalnego i zmiany antropogenicznedr Joanna Petera-Zganiacz
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Rosiak
Radosław Bartosz
Postawy mieszkańców Sieradza w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1992 r.prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2012Sadza
Emilian
Geografia wyborcza miasta i gminy Szadekprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Sałagacki
Artur Sławomir
Własność i formy użytkowania ziemi w gminie Lubochniadr Lidia Groeger
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2012Sawicka
Martyna Barbara
Ulica Przędzalniana w Łodzi - studium krajobrazu miejskiegoprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2012Sęk
Magdalena
Sezonowe zmiany wydajności wybranych źródeł Sudetów i Masywu Czeskiegodr Piotr Moniewski
dr Przemysław Tomalski
2012Sidor
Adam Daniel
Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych mieszkańców Konina w wyborach parlamentarnych po 1989 rokudr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2012Siudek
Rafał Wojciech
Opady atmosferyczne na posterunku KHiGW w Ciosnach w przekroju wieloletnimprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2012Skowron
Agnieszka Magdalena
Procesy asymilacyjne cudzoziemców w Dortmundzieprof. dr hab. Marek Sobczyński
dr hab. Marek Barwiński
2012Smykała
Przemysław Dariusz
Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej Pabianic w okresie transformacji ustrojowejprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2012Staciwa
Anna Marta
Bioklimat Ustki w latach 1991-2010 na podstawie wybranych wskaźników bioklimatycznychprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2012Staciwa
Ewelina
Infrastruktura i uwarunkowania jej rozwoju w gminie Radoszyceprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Anna Janiszewska
2012Stańczyk
Anna Elżbieta
Uwarunkowania geomorfologiczne osadnictwa średniowiecznego w Brzezinachdr Piotr Kittel
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Stasiak
Magdalena Aneta
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne południowej części ul. Wólczańskiejprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2012Stawicki
Łukasz Karol
Ślad kulturowy frontu z czasów I wojny światowej w krajobrazie i świadomości mieszkańców wybranych ośrodków województwa łódzkiegoprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Stępniak
Paulina Anna
Małe formy architektury sakralnej - trwałość krajobrazu kulturowego wybranych wsi regionu opoczyńskiegoprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2012Strzelczyk
Martyna Agata
Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie wybranych zanieczyszczeń w Łodzi w roku 2009prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr Piotr Piotrowski
2012Świnoga
Aleksandra Łucja
Chłody i upały w Europieprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2012Szczepaniak
Mariusz
Centrum małego miasta na przykładzie Kowala. Fizjonomia zabudowy, funkcje i percepcja przez mieszkańcówprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2012Szczepański
Łukasz
Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Piotrkowa Trybunalskiegoprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Szczurtek
Piotr Michał
Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu brzezińskiegoprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Szperlik
Beata Aleksandra
Plac Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim jako przestrzeń publicznaprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2012Szulc
Sylwia Anna
Burze i zjawiska atmosferyczne im towarzyszące w powiecie tomaszowskim w latach 2001-2010prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr Piotr Piotrowski
2012Urbańska
Joanna
Przekształcenia środowiska abiotycznego rejonu Łęczycy w wyniku eksploatacji rud żelazaprof. dr hab. Małgorzata Roman
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2012Wackermann
Bartosz Kacper
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chojny Zatorze w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2012Wielądek
Agnieszka
Gospodarka turystyczna ulicy Piotrkowskiej w Łodzi - geneza, struktura, perspektywyprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
dr Szymon Marcińczak
2012Wiercińska
Anna Agata
Cmentarze protestanckie w krajobrazie kulturowym Łodziprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2012Wierucka
Dagmara Ewa
Wpływ słuchaczy i absolwentów Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego na kształtowanie wizerunku Łodziprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
2012Wojciechowski
Mateusz
Przestępczość drogowa w przestrzeni Łodzidr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2012Wujkowska
Urszula
Budynki secesyjne w Łodzi - ich funkcje i wpływ na wizerunek miastaprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
2012Zdyb
Magdalena
Morfologia i dziedzictwo kulturowe obecnej al. Tadeusza Kościuszki w Łodziprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Zeler
Joanna
Charakterystyka porównawcza warunków klimatycznych i bioklimatycznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchuprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2012Zeler
Mariusz
Związek między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji strefowej a warunkami termiczno-opadowymi w Polsce Środkowejprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2013Anteczek
Sylwia Małgorzata
Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Cielądz w województwie łódzkimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2013Banaś
Julita Janina
Usługi zanikające w śródmieściu Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Lidia Groeger
2013Banaszkiewicz
Monika
Procesy urbanizacji na terenie gminy Rogów w województwie łódzkimprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Baranowska
Martyna
Przemiany funkcjonalne Fabryki Fajansu we Włocławku i ich społeczna percepcjaprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Danuta Walkiewicz
2013Beda
Rafał Krzysztof
Procesy urbanizacji na terenie gminy Lutomiersk w województwie łódzkimprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Białecka
Emilia Honorata
Trwałość odrębności kulturowej regionu opoczyńskiego w świadomości jego mieszkańcówprof. dr hab. Marek Sobczyński
dr hab. Marek Barwiński
2013Biernat
Anna
Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Radomiaprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2013Binias
Piotr Jan
Dobowa zmienność warunków bioklimatycznych w Łodzi i Gdańsku w latach 2007-2011prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2013Bobrek
Katarzyna Karolina
Środowisko naturalne dorzecza Miazgi i jego wykorzystanie przez człowieka w pradziejachdr Piotr Kittel
prof. dr hab. Krystyna Turkowska
2013Brzozowska
Małgorzata
Współczesne formy użytkowania ziemi na obszarze gminy Nieborów w województwie łódzkimdr Anna Majchrowska
dr Elżbieta Papińska
2013Budkowska
Maria Emilia
Rola i funkcjonowanie zakonów Salezjanów i Salezjanek w przestrzeni miejskiej Łodziprof. dr hab. Ewa Klima
dr Stanisław Mordwa
2013Bukowiec
Justyna
Struktura przestrzenno-funkcjonalna Zelowadr Lidia Groeger
prof. dr hab. Ewa Klima
2013Burska
Karolina Monika
Procesy gentryfikacji w Łodzi na obszarze ograniczonym ulicami Narutowicza, Kilińskiego, Smugowa, Źródłowa, Kopcińskiegoprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Chelińska
Magdalena
Zachmurzenie, opady i pokrywa śnieżna w latach 1934-1939 na stacji Łódź - Park Sienkiewiczaprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Włodzimierz Pawlak
2013Chromiński
Bartosz
Zmienność warunków klimatycznych na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w latach 1981-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Włodzimierz Pawlak
2013Chylak
Marta Beata
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne kolonii Ślązaki i Nowa Łódka w Łodziprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2013Cieślak
Kamila Małgorzata
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców łódzkiego osiedla Radogoszcz-Zachódprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Cyk
Adam
Zmiany wysokości tropopauzy nad Europą w przekroju południkowym w latach 2009-2011prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Włodzimierz Pawlak
2013Dąbrowska
Anna Maria
Warunki i jakość życia mieszkańców Zduńskiej Wolidr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2013Dobrzyńska
Anna Maria
Sezonowe zmiany wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód rzeki Jasień w Łodzidr Adam Bartnik
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2013Figlus
Aleksandra Marianna
"Terminy połowy odpływu" w wybranych rzekach karpackichprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2013Frątczak
Justyna
Charakterystyka wypływów wód podziemnych w obszarze zurbanizowanym na przykładzie Łodzidr Przemysław Tomalski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2013Gałka
Ewelina Katarzyna
Organizacje pozarządowe w Rawie Mazowieckiej jako przejaw budowy społeczeństwa obywatelskiegoprof. dr hab. Krystyna Rembowska
dr Danuta Walkiewicz
2013Goździk
Paulina
Przymrozki majowe w Polsceprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Marcin Rzepa
2013Grandyberg
Maja Angelika
Przemiany gospodarcze w gminie Błaszki i ich społeczna percepcjadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Grzegorek
Dorota Małgorzata
Geograficzno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości serbskiej w Kosowieprof. dr hab. Marek Sobczyński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2013Grzelak
Karolina
Przestrzeń sakralna Brzezin w województwie łódzkimprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2013Henke
Kamila Teresa
Zasięgi oddziaływania ośrodka lokalnego na przykładzie Krośniewicprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Jabłońska
Magdalena Maria
Wpływ islamu na krajobraz kulturowy Andaluzjiprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2013Jakubczyk
Łukasz Kamil
Charakterystyka klimatyczna Półwyspu Iberyjskiegoprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2013Jarecka
Kamila Ewa
Wielokulturowość Zelowa - wymiar materialny i społecznyprof. dr hab. Krystyna Rembowska
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Jarzębski
Daniel
Warunki termiczno-wilgotnościowe w latach 1934-1939 na stacji Łódź - Park Sienkiewiczaprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2013Jarzęcka
Magdalena
Procesy asymilacyjne społeczności wilamowskiejprof. dr hab. Marek Sobczyński
dr hab. Marek Barwiński
2013Jędrzejczak
Mateusz Igor
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla im. S. Czarnieckiego w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2013Kalinowska
Jolanta Anna
Procesy gentryfikacji w Łodzi na obszarze ograniczonym ulicami: Narutowicza - Zielona - Żeromskiego - Mickiewicza - Sienkiewiczaprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Kapuścińska
Klaudia Katarzyna
Wpływ działalności gospodarczej i turystycznej na środowisko przyrodnicze wybranych fragmentów Mierzei Helskiejdr Marek Walisch
dr hab. Jan Degirmendžić
2013Kędzierska
Magdalena
Liczebność, rozmieszczenie i działalność społeczno-kulturalna mniejszości polskiej w obwodzie lwowskimprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2013Kiciński
Daniel Michał
Cechy dobowego przebiegu prędkości i kierunku wiatru w Łodzi, Gdańsku i Krakowie w latach 2006-2010prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2013Klimczuk
Martyna Joanna
Place i rynki Łodziprof. dr hab. Andrzej Suliborski
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Kozłowski
Tomasz
Zmiany wieloletnie okresu wegetacyjnego w Łodzi w latach 1981-2010 i ich uwarunkowania cyrkulacyjnedr hab. Jan Degirmendžić
dr Marek Walisch
2013Krawentek
Robert Piotr
Studnie publiczne w Tomaszowie Mazowieckim - rozmieszczenie, charakterystyka użytkowa i znaczenie w krajobrazie miastaprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Przemysław Tomalski
2013Król
Agnieszka
Okresy bezopadowe na wybranych stacjach meteorologicznych w Polsce w latach 1981-2011prof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Piotr Piotrowski
2013Kryczka
Katarzyna Teresa
Lofty u Scheiblera - lokalizacja, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicyprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Anna Janiszewska
2013Krzywkowski
Paweł
Charakterystyka klimatyczna Europy Północnejprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Włodzimierz Pawlak
2013Kubiak
Joanna Maria
Waloryzacja środowiska przyrodniczego gminy Brudzew w województwie wielkopolskim dla potrzeb turystyki i rekreacjidr Anna Majchrowska
dr Elżbieta Papińska
2013Kuciński
Artur Michał
Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki na obszarze Uniejowa w latach 2001-2010prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2013Kulesza
Michał
Tendencje grubości pokrywy śnieżnej w Łodzi w latach 1951-2006prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2013Kurtys
Piotr
Ekstremalne powodzie na Wiśle - aspekt meteorologicznyprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Włodzimierz Pawlak
2013Łągwa
Natalia Dorota
Dysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców osiedla Belzacka w Piotrkowie Trybunalskimprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Danuta Walkiewicz
2013Łopatyńska
Daria Regina
Przekształcenia rzeźby obszaru Łodzi i okolic wskutek prac górniczych w świetle źródeł kartograficznych i badań terenowychprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2013Małgorzaciak
Dawid Arkadiusz
Analiza konfliktów przestrzennych dróg krajowych nr 1 oraz 91 na odcinku Tuszyn - Rękorajdr Anna Majchrowska
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2013Mania
Magdalena Krystyna
Studium krajobrazu miejskiego ulicy Chocianowickiej w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2013Markowska
Agata Paulina
Ekspozycja światłem obiektów zabytkowych a kształtowanie krajobrazu miejskiego Łodziprof. dr hab. Jacek Kaczmarek
prof. dr hab. Stanisław Liszewski
2013Matusiewicz
Paweł Mateusz
Nowe zbiorniki retencyjne w dolinach łódzkich rzek - funkcje, zagospodarowanie, perspektywydr Przemysław Tomalski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2013Mikołajczyk
Anna
Zmiany klimatu odczuwalnego w Kołobrzegu w latach 1974-2008dr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2013Mizerska
Anna Karolina
Zmiany wieloletnie i sezonowe częstości pożarów w województwie łódzkim w latach 1990-2011dr hab. Jan Degirmendžić
dr Marek Walisch
2013Motyl
Łukasz Paweł
Geneza, przebieg i skutki działania orkanu Cyryl w Europie w 2007 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polskiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Włodzimierz Pawlak
2013Mrówczyńska
Aneta Karina
Studium krajobrazu miejskiego placu im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckimprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Szymon Marcińczak
2013Muskała
Marta Aleksandra
Rynek Trybunalski jako przestrzeń publiczna Piotrkowa Trybunalskiegoprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Szymon Marcińczak
2013Niziołek
Magdalena
Park im. ks. Józefa Poniatowskiego jako przestrzeń publiczna Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2013Olejnik
Justyna Sylwia
Bioklimatyczna analiza warunków termicznych Łeby, Łodzi i Zakopanego w latach 1991-2010dr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2013Ostalska
Justyna Katarzyna
Procesy gentryfikacji w Łodzi na obszarze ograniczonym ulicami: Piłsudskiego - Sienkiewicza - Narutowicza - Kopcińskiegoprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Paderewski
Jarosław Paweł
Roczna zmienność zawartości wody osadzonej w powietrzu w Legionowie w latach 1991-2005prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr Włodzimierz Pawlak
2013Pastusiak
Łukasz Paweł
Morfologia i dziedzictwo kulturowe obecnej ulicy Henryka Sienkiewicza w Łodziprof. dr hab. Mariusz Kulesza
dr Tomasz Figlus
2013Pawelec
Krzysztof
Warunki życia mieszkańców gminy Odrzywół w województwie mazowieckimdr Anna Janiszewska
prof. dr hab. Ewa Klima
2013Pędziwiatr
Kalina
Wpływ Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" na rozwój społeczno-ekonomiczny i zagospodarowanie przestrzenne gmin Rząśnia i Szczercówdr hab. Agnieszka Rochmińska
prof. dr hab. Ewa Klima
2013Poreda
Paulina Magdalena
Warunki zamieszkania w kwartale ulic Galileusza - Pabianicka - Paderewskiego - Zaolziańska w Łodzidr Ewa Szafrańska
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Raczyńska
Ewa Katarzyna
Przestrzeń miejska Juraty - jej geneza, cechy, perspektywyprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Szymon Marcińczak
2013Rosińska
Katarzyna
Wpływ Instytutu Ogrodnictwa na strukturę przestrzenną i funkcjonalną Skierniewicprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Ścieszko
Joanna
Wpływ warunków atmosferycznych na zdarzenia drogowe w województwie łódzikm w latach 2007-2011dr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2013Skała
Jakub Jan
Warunki mieszkaniowe miasta Zduńska Wolaprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Stanisław Mordwa
2013Słocińska
Anna
Wpływ aktywności Słońca na warunki termiczne w wybranych stacjach europejskichprof. dr hab. Czesław Kłysik
dr Mariusz Siedlecki
2013Sokalszczuk
Michał
Wpływ systemu odwodnienia obwodnicy Pabianic na stosunki wodne na obszarze przyległymdr Piotr Moniewski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2013Stradowska
Aleksandra Iwona
Termiczne pory roku w Polsce w latach 2001-2010prof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2013Stradowski
Arkadiusz Piotr
Wpływ programów unijnych na rozwój obszarów wiejskich gminy Chmielnik w województwie świętokrzyskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Strojkowska
Karolina Magdalena
Wpływ nawożenia na wybrane właściwości przyrodnicze i użytkowe gleby lekkiej na przykładzie stanowiska Pabianice - Borowadr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2013Susik
Małgorzata
Murale jako element krajobrazu miejskiego Łodzi. Analiza wybranych przykładówprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2013Suwart
Aleksandra
Fontanny Łodzi - historia i znaczenie w życiu miastadr Adam Bartnik
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2013Szczegielniak
Małgorzata Marta
Uwarunkowania społeczno-przestrzenne i środowiskowe biedy w Tomaszowie Mazowieckimprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Paulina Tobiasz-Lis
2013Szubert
Łukasz
Fizykochemiczne właściwości gleb ogrodów działkowych w Łodzidr Arkadiusz Niewiadomski
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2013Tarnawska
Katarzyna
Geneza form rzeźby glacjalnej na pograniczu Wysoczyzny Kaliskiej i Tureckiejprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Elżbieta Papińska
2013Telega
Karolina
Kompleks fabryczny Ludwika Geyera w Łodzi i jego rewitalizacjaprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2013Tran
Xuan Thanh
Analiza przydatności gruntów w oparciu o GIS do hodowli białych krewetek w prowincji Ben Tre w Wietnamieprof. dr hab. Ewa Klima
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2013Trybuła
Agata Zofia
Antropopresja w wybranych odcinkach dolin rzecznych Łodzi w świetle badań geoekologicznychprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Wojciech Tołoczko
2013Tryka
Karina
Wpływ przydomowych oczyszczalni ścieków na środowisko przyrodnicze w gminie wiejskiej Brzeziny w województwie łódzkimdr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jan Degirmendžić
2013Urbanek
Tomasz
Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Łaskuprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2013Urbaniak
Łukasz
Czasowo-przestrzenny rozkład burz w Polsce w latach 1981-2006prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Mariusz Siedlecki
2013Urbański
Łukasz Janusz
Ocena warunków bioklimatycznych Zakopanego pod kątem turystyki w latach 2001-2010prof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2013Walczak
Tomasz Jakub
Kościół Ewangelicko-Reformowany w województwie łódzkim - geneza, aktywność religijno-społeczna i dziedzictwo kulturoweprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2013Widziszewski
Mateusz Paweł
Zasięgi oddziaływania wybranych parków Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2013Więckiewicz
Kamil Paweł
Wpływ sieci drogowej na jakość wody w ciekach miejskich i podmiejskich na przykładzie Sokołówki i Dzierżąznejdr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2013Wiśniewska
Karolina
Organizacja przestrzeni miasta Nidzicaprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2013Witczak
Agnieszka
Infrastruktura i uwarunkowania jej rozwoju w gminie Bedlnodr hab. Agnieszka Rochmińska
prof. dr hab. Ewa Klima
2013Witosławska
Magdalena
Poczucie bezpieczewństwa mieszkańców Ozorkowaprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2013Wójciak
Marta Anna
Wpływ przydomowych oczyszczalni ścieków na środowisko przyrodnicze w gminie Aleksandrów Łodzkidr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jan Degirmendžić
2013Wojdal
Gabriela Irena
Zasięgi oddziaływania ośrodka lokalnego na przykładzie Koluszekprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
2013Wojtkowska
Martyna
Janów Podlaski jako miejsce wyjątkoweprof. dr hab. Krystyna Rembowska
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Wojtyra
Joanna
Proces rewitalizacji w Sieradzuprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Szymon Marcińczak
2013Woźniak
Alicja Dagmara
Lokalizacja i funkcjonowanie sklepów osiedlowych na Teofilowie w Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2013Wudarczyk
Waldemar Marcin
Lokalizacja i funkcjonowanie centrum handlowego Port Łódźprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Stanisław Mordwa
2013Żak
Anna Maria
Morfologia i współczesne zagospodarowanie zespołu sakralnego Studzianna-Poświętneprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2013Zaremba
Aleksandra
Własność i formy użytkowania ziemi w gminie Błaszki w województwie łódzkimdr Lidia Groeger
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2013Zdzienicka
Milena Barbara
Rozwój urbanistyczny i współczesne zagospodarowanie przestrzenne Wieluniaprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2013Zielińska
Marta
Ocena warunków bioklimatycznych Chojnic i Szczecinka w latach 2001-2010 na podstawie wybranych wskaźnikówprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Mariusz Siedlecki
2013Ziętkiewicz
Julia
Funkcja handlowo-usługowa ulicy Zamkowej w Pabianicachdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2013Zimecka
Sylwia Paulina
Klimat odczuwalny Częstochowy w latach 2001-2010prof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2014Bakalarczyk
Dominika
Procesy gentryfikacji mierzone miejscem zamieszkania studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiegoprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2014Bazela
Michał Przemysław
Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Turkuprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2014Beta
Joanna Katarzyna
Przemiany miasta postsocjalistycznego. Przykład Rawy Mazowieckiejprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2014Brzękowska
Marta Teresa
Procesy gentryfikacji na terenie Aleksandrowa Łódzkiegoprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2014Burda
Paulina
Potencjał krajobrazu terenów nadpilicznych w okolicach Grudzenia Lasudr Stanisław Krysiak
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2014Chinalska
Joanna Maria
Porównanie warunków bioklimatycznych Świnoujścia, Łodzi i Rzeszowa w latach 2008-2012prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2014Cieśla
Aleksandra
Rozwój przestrzenno-gospodarczy Wielunia po II wojnie światowejprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Robert Wiluś
2014Czesny
Marcin Adam
Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic zachodniego Mazowsza X-XX w. (przedrozbiorowe województwa rawskie i płockie)prof. dr hab. Mariusz Kulesza
dr Tomasz Figlus
2014Czyżewska
Anna Dominika
Wieloletnie zmiany termicznych pór roku w Szczecinie w latach 1959-2008dr hab. Jan Degirmendžić
dr Stanisław Krysiak
2014Dorabiała
Marta Aleksandra
Procesy gentryfikacji mierzone miejscem zamieszkania studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegoprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2014Drohomirecki
Szczepan Maciej
Międzydobowa zmienność ciśnienia atomsferycznego w Europie w latach 2006-2012prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2014Durańska
Ewa
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Brzezinprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2014Dzielawski
Mateusz
Wpływ religii rzymskokatolickiej na zagospodarowanie przestrzenne Częstochowyprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2014Frydrych
Małgorzata Agata
Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorskoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Stanisław Krysiak
2014Gacka
Karolina Ewelina
Wpływ temperatury powietrza i prędkości wiatru na odczucia termiczne człowieka w Polsce północno-zachodniej w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznychprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Marcin Rzepa
2014Gala
Anna Maria
Przemiany urbanizacyjne w gminie Kamieńsk po utworzeniu odkrywki węgla brunatnegoprof. dr hab. Anita Wolaniuk
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2014Gański
Mateusz
Zmienność roczna i wieloletnia dobowej amplitudy temperatury powietrza w Polsce w latach 1971-2010dr hab. Jan Degirmendžić
dr Marek Walisch
2014Giermata
Joanna Magdalena
Warunki termiczne zachodniej części Ameryki Południowej w latach 2001-2010prof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2014Góra
Katarzyna
Rozwój i funkcjonowanie centrów handlowych w Sieradzuprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2014Grabowska
Milena Ewa
Walory przyrodnicze i ruch turystyczny w parkach narodowych stanu Kaliforniadr Elżbieta Papińska
dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
2014Iskrzyńska
Angelina Magdalena
Znaczenie geoturystyczne wybranych stanowisk paleontologicznych kręgowców w Górach Świętokrzyskichdr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
dr Stanisław Krysiak
2014Jardzioch
Klaudia Dorota
Cechy miejskie w krajobrazie osiedla Nowosolna w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
Joanna Kowalczyk-Anioł
2014Jaszczyk
Katarzyna
Walory przyrodnicze i ruch turystyczny w parkach i pomnikach narodowych stanu Utahdr Elżbieta Papińska
dr Marek Walisch
2014Jędrzejczyk
Emilia Agnieszka
Procesy urbanizacyjne w gminie Brójce w powiecie łódzkim wschodnim po 1989 rokuprof. dr hab. Anita Wolaniuk
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
2014Johanowicz
Agata Marzena
Przemiany funkcji i fizjonomii ul. Wojska Polskiego w Łodzidr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Klusek
Agnieszka Joanna
Maksymalne dobowe opady w Europie w latach 1981-1990prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Mariusz Siedlecki
2014Kobus
Aneta
Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa na obszarze powiatu łódzkiego wschodniegodr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2014Kosmowski
Piotr Paweł
Kształtowanie jakości przestrzeni miejskiej Łodzi przez dworce kolejoweprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
Joanna Kowalczyk-Anioł
2014Krasoń
Bartosz Stanisław
Charakterystyka osadów budujących terasę niską doliny Warty w okolicach Koźmina (Kotlina Kolska) w świetle badań uziarnieniadr Joanna Petera-Zganiacz
prof. dr hab. Juliusz Twardy
2014Kurowska
Ewa Paulina
Zmienność kontynentalizmu klimatu wzdłuż równoleżnika 50˚Nprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2014Lemczak
Katarzyna
Ocena warunków bioklimatycznych Ziemi Ognistej w latach 2003-2012prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Włodzimierz Pawlak
2014Macioszek
Martyna
Rowerzyści w przestrzeni społecznej Łodzidr Paulina Tobiasz-Lis
dr Danuta Walkiewicz
2014Mac
Emilia Alicja
Zmiany bioklimatu Ustki w latach 1988-2012dr hab. Jan Degirmendžić
dr Marek Walisch
2014Majchrzak
Paulina
Zmiany wieloletnie dolnych adwekcji termicznych nad Polską w latach 1959-2008dr hab. Jan Degirmendžić
dr Stanisław Krysiak
2014Mela
Agnieszka
Procesy gentryfikacji mierzone miejscem zamieszkania studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiejprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2014Mierzwa
Klaudyna
Rozwój i funkcjonowanie Zakładu Produkcyjnego Ceramika Paradyż w Opoczniedr hab. Agnieszka Rochmińska
prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
2014Molińska
Magdalena Elżbieta
Studium krajobrazu miejskiego ulicy Zamkowej w Pabianicachprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
Joanna Kowalczyk-Anioł
2014Nitecka
Agnieszka Anna
Wieloletnia zmienność kontynentalizmu i oceanizmu termicznego klimatu Polskiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Piotr Piotrowski
2014Orlewski
Patryk Kamil
Mniejszość śląska w Polsce - geneza, rozmieszczenie, tożsamośćdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2014Pawlak
Marta Milena
Rewitalizacja terenów miejskich w Żyrardowie - geneza, stan obecny, perspektywyprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2014Poreda
Marta
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi - geneza, stan obecny i ocena przez współczesnych mieszkańcówprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2014Rozalska
Paulina Magdalena
Plac gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łodzi jako przestrzeń publiczna od powstania do 2013 rokuprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
Joanna Kowalczyk-Anioł
2014Rutkowska
Ewa Agnieszka
Studium krajobrazu miejskiego ulicy Zacisze w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2014Rydzowski
Bartosz Marek
Wieloletnia oscylacja Atlantyku i jej wpływ na klimat Europyprof. dr hab. Joanna Wibig
dr Mariusz Siedlecki
2014Ścibiorek
Marta Agnieszka
Zróżnicowanie przestrzenne działek gruntowych i obrotu nimi w gminie miejsko-wiejskiej Koluszkiprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Stanisław Mordwa
2014Sęk
Sylwia Joanna
Warunki życia mieszkańców Ozorkowaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2014Sękulska
Aleksandra Ewa
Zasięgi oddziaływania Sieradzaprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2014Śnieg
Justyna
Funkcje Ozorkowa po transformacji ustrojowej i ich postrzeganie przez mieszkańcówprof. dr hab. Andrzej Suliborski
dr Danuta Walkiewicz
2014Strumian
Ewa
Liczebność, rozmieszczenie i aktywność religijno-społeczna wiernych Kościoła Katolickiego Mariawitów w powiecie brzezińskimprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Marek Sobczyński
2014Stuczyk
Klaudia
Przestrzeń publiczna Głownaprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Anna Janiszewska
2014Szalewska
Julita Barbara
Studium krajobrazu miejskiego ulicy Zachodniej w Łodziprof. dr hab. Sylwia Kaczmarek
dr Ewa Szafrańska
2014Szczerek
Anna Katarzyna
Warunki życia mieszkańców osiedla Kurak w Łodziprof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz
dr Lidia Groeger
2014Szewczyk
Paulina Izabela
Przestrzeń sakralna Zelowaprof. dr hab. Ewa Klima
dr Anna Janiszewska
2014Taszakowska
Natalia Anna
Poczucie bezpieczeństwa użytkowników Lasu Łagiewnickiego w Łodzi i osób mieszkających w jego sąsiedztwieprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2014Warzyńska
Tamara Zofia
Własność i użytkowanie ziemi w Wieluniudr Lidia Groeger
prof. dr hab. Ewa Klima
2014Wdowiak
Alicja Weronika
Rozwój i funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzidr hab. Agnieszka Rochmińska
prof. dr hab. Ewa Klima
2014Więckowska
Katarzyna
Percepcja historycznego centrum Zgierza przez mieszkańcówprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Szymon Marcińczak
2014Wiśniewska
Justyna Anita
Funkcjonowanie parafii mariawickich w województwie łódzkimprof. dr hab. Ewa Klima
dr Anna Janiszewska
2014Witczak
Anna
Procesy gentryfikacji na terenie ograniczonym ulicami: Zachodnia - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa - Karskiego - Drewnowska w Łodziprof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr Ewa Szafrańska
2014Włodarczyk
Aneta Grażyna
Warunki termiczne w Europie i Azji wzdłuż równoleżnika 60˚N w latach 2003-2012prof. dr hab. Joanna Wibig
dr Włodzimierz Pawlak
2014Wróbel
Krzysztof Andrzej
Rola i funkcjonowanie tworzącego się CBD i jego wpływ na kreowanie wizerunku Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2014Zaborowska
Marta Małgorzata
Morfologia osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu piotrkowskiegoprof. dr hab. Mariusz Kulesza
dr Tomasz Figlus
2014Zaremba
Karolina Paulina
Przemiany społeczno-gospodarcze gminy Wolbórz na początku XXI wiekuprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2014Zduniak
Karolina
Transformacja przestrzeni społecznej i zagospodarowania osiedla Karsznice w Zduńskiej Wolidr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Zdyb
Agnieszka Kinga
Ludzie starzy w przestrzeni społecznej osiedla Dąbrowa w Łodzidr Paulina Tobiasz-Lis
prof. dr hab. Andrzej Suliborski