Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Partnerstwo z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Tytuł Operacji: ”Potrzeby i możliwości rozwoju oferty wypoczynkowej i terapeutyczno-opiekuńczej dla seniorów w gospodarstwach agroturystycznych w województwie łódzkim”.


Operacja jest realizowana przez Zakład Geografii Turyzmu w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Celem operacji jest zbadanie potrzeb oraz możliwości rozwoju oferty rekreacyjno-wypoczynkowej i terapeutyczno-opiekuńczej dla seniorów w gospodarstwach agroturystycznych na terenie województwa łódzkiego.


Istotne jest zbadanie aktualnego stanu i możliwości rozwoju tej oferty, a także poznanie potrzeb oraz oczekiwań seniorów zamieszkujących w dużym mieście w zakresie wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych. Oferta ta jest mało znana oraz słabo praktykowana w województwie łódzkim. Zatem ważnym zadaniem jest poznanie gotowości właścicieli gospodarstw agroturystycznych do dokonywania zmian w dotychczasowej ofercie oraz gotowości do wzajemnej współpracy i komunikacji z różnymi interesariuszami. Kolejnym celem jest określenie ich roli w realizacji ogólnego interesu społecznego, jakim jest poprawa kondycji społecznej i fizycznej zarówno mieszkańców miast, jak i wsi.


Operacja jest realizowana w formie badania i analizy. Badania przeprowadzone metodą ankietową będą skierowane do pięciu grup respondentów: właścicieli gospodarstw agroturystycznych, seniorów, kierowników domów pomocy społecznej, zarządów stowarzyszeń agroturystycznych i doradców rolniczych.


Podstawowym efektem operacji będzie opracowanie raportu z badań, który określi wiedzę w wyznaczonej problematyce. Wiedza ta będzie wykorzystana do opracowania rekomendacji działań oraz zbudowania scenariuszy rozwoju ofert rekreacyjno-wypoczynkowych i terapeutyczno-opiekuńczych w gospodarstwach agroturystycznych w województwie łódzkim.


Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu Operacyjnego na lata 2018-2019, w ramach Działania 6 PROW 2014-2020: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz celu nr 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


Chcesz zostać partnerem KSOW? – zarejestruj się na portalu http://ksow.pl