Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Dorobek naukowy pracowników Wydziału

Spis publikacji naukowych pracowników WNG UŁ z lat 2001-2010

Spis publikacji naukowych pracowników WNG UŁ z lat 2011-2013

Grupa Autorzy Jednostka Tytuł Czasopismo Rok Numer Strony Jęz. Punkty:
pracownika/
ogółem
I.1.aŚwierczewska-Gładysz E., (Olszewska-Nejbert D.)PGCampanian (Late Cretaceous) hexactinellid sponges from the white chalk of Melnik (Eastern Poland); ISSN: 0001-5709Acta Geologica Polonica2011Vol. 61 No. 4383-417eng20/20
I.1.aMarcińczak S.IGMiTThe evolution of spatial patterns of residential segregation in Central European Cities: The Łódź Funcional Urban Region from mature socialism to mature post-socialism; ISSN: 0264-2751Cities20111-10eng27/27
I.1.aTomaszewski E.KHiGWMulti-annual variability and homogeneity of drought streamflow deficit (red. Gerzabek M. H., Girsch L.); ISSN: 0006-5471Die Bodenkultur2011Vol. 62 issue 1-4129-134eng13/13
I.1.aJokiel P., Moniewski P.KHiGWDistribution, discharge and regional characteristics of springs of Poland; ISSN: 0705-3797Episodes2011Vol. 34 No. 4244-256eng16/32
I.1.aMarcińczak S., (Musterd S., Stępniak M.)IGMiTWhere the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century, ; ISSN: 0969-7164 Print/ 1461-7145 Online, DOI: 10.1177/0969776411428496European Urban and Regional Studies20111-21eng32/32
I.1.aDzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., (Krąpiec M.)KBCzThe age of the subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley (Central Poland) based on 14C dating. (red. Pazdur A., Adamiec G., Michczyński D.); ISSN: 1897-1695 (online) 1733-8387 (print)Geochronometria2011Vol. 38334-340eng10/20
I.1.aFortuniak K., (Bednorz E.)KMiKThe occurrence of coreless winters in central Spitsbergen and their synoptic conditions; ISSN: 0800-0395 (w wersji on-line ISSN: 1751-8369), DOI: 10.3402/polar.v300.12218Polar Research2011Vol. 301-10eng27/27
I.1.aMarcińczak S., (Sagan I.)IGMiTThe Socio-spatial Restructuring of Łódź, Poland, ; ISSN: 042-0980 Print/1360-063X Online, DOI: 10.1177/0042098010379276Urban Studies201148(9)1789-1809eng32/32
I.1.cPiotrowski P.KMiKComparison between objective and subjective method of classification of atmospheric circulation for area of Poland (red. Leśny J.); ISSN: 1234-4125Acta Agrophysica. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (5). Meteorology and climatology research. 2010z. 18444-54eng6/6
I.1.cSiedlecki M.KMiKThe atmospheric circulatin influence of instability conditions over Europe (red. Leśny J.); ISSN: 1234-4125Acta Agrophysica. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (5). Meteorology and climatology research. 2010z. 18455-65eng6/6
I.1.cJędruszkiewicz J.KMiKScenariusz zmian ekstremalnych warunków termicznych w regionie łódzkim na lata 2021-2050. (red. Rahmonov O.); ISSN: 1897-5100Acta Geographica Silesiana. Współczesne trendy w naukach o Ziemi. IV Geo-sympozjum Młodych Badaczy2011nr 143-47pol2/2
I.1.cBorowska M.KZŚiPPProcesy budowlane w Łodzi w sytuacji braków miejscowych planów zagospodarowania. (red. Grejner A.); ISSN: 1644-0749Acta Scientiarum Polonorum, Seria: Administratio Locorum201110 (3)19-28pol6/6
I.1.cTobiasz-Lis P., Wójcik M.KGRiSFunkcjonalne i społeczne problemy integracji metropolitalnej. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; ISSN: 0208-6018Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 201024595-113pol3/6
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPPodmiotowośc mieszkancoów Łodzi i jej uwarunkowania (red. Grotowska-Leder J.); ISSN: 0208-600XActa Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica2011nr 38120-135pol6/6
I.1.cSzafrańska E.IGMiTChanges in socio-spatial structure of large housing estates on post-socialist Łódź (Poland). (red. Ajdukiewicz A.); ISSN: 1899-0142Architecture Civil Engineering Environment2011Vol.4, No 125-32eng6/6
I.1.cKrystek M., (Młodecka H., Polański K., Szydłowski M.)MGNeolityczne narzędzia z metabazytów typu jizerske hory (Masyw Czeski) na obszarze Polski (red. Jarmołowicz-Szulc K.); ISSN: 0867-6143Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii2011nr 444113-124pol6/6
I.1.cDrzewiecki P.KZŚiPPZ dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Szadek (red. Marszał T.); ISSN: 1643-0700Biuletyn Szadkowski2011t. 11147-160pol2/2
I.1.cWilczyński P., (Wilczyński W.)KGPiSRPopulation of American cities 1950-2009.; DOI: 10.2478/v10089-011-0020-yBulletin of Geography, Socio-economic Series2011no 16153-172eng9/9
I.1.cKaczmarek J., Kaczmarek S.IGMiTThe axiology of urban space – toward moral geographies, ; ISSN: 0045-9453Czasopismo Geograficzne201182(1-2)137-150eng1/2
I.1.cSobczyński M.KGPiSRForeword (red. Marszał T.); ISSN: 1231-1952European Spatial Research and Policy2011Vol. 18, no 213-15eng0/0
I.1.cWojnarowska A.KZŚiPPRevitalisation of Potsdam’s Central Area: Regaining the Identity of the City. (red. Marszał T.); ISSN: 1231-1952European Spatial Research and Policy2011Vol. 18, no 189-100eng9/9
I.1.cTwardy J.KBCzInfluence of man and climate changes on relief and geological structure transformation in Central Poland since the Neolithic (red. Rączkowska Z., Kotarba A.); ISSN: 0016-7282Geographia Polonica2011Vol. 84163-178eng6/6
I.1.cDzieduszyńska D., Turkowska K.KBCzLocal evidence of landform evolution vs. global changes – a case of Younger Dryas study in the Upper Ner valley system, Central Poland. (red. Rączkowska Z., Kotarba A.); ISSN: 0016-7282Geographia Polonica2011Vol. 84147-162eng3/6
I.1.cPetera-Zganiacz J.KBCzChanges in the development of frost wedges in the middle Warta valley deposits (Central Poland); ISSN: 1392-110X, ISSN: 2029-056X(online)Geologija2011Vol. 53. No 1(73)15-20eng9/9
I.1.cWachecka-Kotkowska L., (Kotkowski P.)KBCzGrain-size distribution analysis of Quaternary sediments from the southern part of the Lodz region in Poland: a computational-methods approach. (red. Woronko B.); brak danych (DOI: 10.2478/v10118-011-0012-7)Geologos2011Vol. 17 (4)205-219eng6/6
I.1.cKozłowski S.KZŚiPPGeografia osadnictwa jako przedmiot zajęć w szkołach wyższych (red. Liszewski S.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII43-48pol6/6
I.1.cWojtkiewicz J.KGPiSRMorfologia osiedla mieszkaniowego na przykładzie jednostki mieszkaniowej Zarzew w Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII171-184pol6/6
I.1.cMajchrzyk J., Michalak S.IGMiTOsiedla blokowe a historyczne centrum miasta – konflikt czy symbioza? Przykład Opoczna i Ciechanowa. (red. Jażdżewska I.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII119-125pol3/6
I.1.cKozłowski S.KZŚiPPPrzeszkody i bariery na drodze humanizacji osiedli (red. Jażdżewska I.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII73-87pol6/6
I.1.cJażdżewska I.IGMiTSakralizacja przestrzeni osiedli blokowych. Przykład Łodzi i Sankt Petersburga, (red. Jażdżewska I.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII151-169pol6/6
I.1.cJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A.KGPiPPSąsiedztwo w "blokowisku" w Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII299-308pol2/6
I.1.cSzafrańska E.IGMiTWielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN: 978-837525-534-8Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast2010t. XXIII219-235pol6/6
I.1.cTomaszewski E.KHiGWDefining the threshold level of hydrological drught in lake catchments (red. Bajkiewicz-Grabowska E.); ISSN: 1642-5952, DOI: 10.2478/v10194-011-0029-xLimnological Review2011vol. 11, 281-88eng6/6
I.1.cWolaniuk A.IGMiTKościoły pw. św. Stanisława Kostki w Polsce (red. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I.); ISSN: 1425-1922 ISBN: 978-83-88424-64-9Peregrinus Cracoviensis2011z.22125-135pol6/6
I.1.cKlima E.KGPiPPParafia jako przedmiot zainteresowania geografii - doświadczenia łódzkie (red. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I.); ISBN: 978-83-88424-64-9 ISSN: 1425-1922Peregrinus Cracoviensis2011z. 22233-249pol6/6
I.1.cMajchrowska A.KGFWhat do we not know to implement the European Landscape Convention? (red. Mizgalski A., Markuszewska I.); ISSN: 1889-3850Problemy Ekologii Krajobrazu. Implementation of landscape ecological knowledge in practice2010t. XXVIII209-216eng6/6
I.1.cPapińska E.KGFRola mniejszości narodowych i etnicznych Chin w rozwoju turystyki (red. Richling A.); ISSN: PAEK 1899-3850 ISBN: 978-83-61044-17-8Problemy Ekologii Krajobrazu. Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja2010t. XXVII301-311pol6/6
I.1.cŻek M.IGMiTSpołeczny krajobraz rekreacyjny – ujęcie funkcjonalne na przykładzie obszaru nadbużańskiego (red. Richling A.); ISSN: PAEK 1899-3850 ISBN: 978-83-61044-17-8Problemy Ekologii Krajobrazu. Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja2010t. XXVII391-398pol6/6
I.1.cKrysiak S.KGFTransformacja krajobrazów wiejskich reginu łódzkiego pod wpływem rozwoju funkcji turystycznych (red. Richling A.); ISSN: PAEK 1899-3850 ISBN: 978-83-61044-17-8Problemy Ekologii Krajobrazu. Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja2010t. XXVII231-238pol6/6
I.1.cZiomek J., (Kopeć D., Olaczek R.)MGGeopark Przysucha-koncepcja parku krajobrazowego i założenia jego ochrony (red. Strzyż M., Świercz A.); ISSN: 1899-3850 ISBN: 978-83-62089-09-3Problemy Ekologii Krajobrazu. Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych2011t. XXIX41-60pol6/6
I.1.cDegirmendžić J.KGFRozkład przestrzenny kwadrantów jet steak w górnej troposferze w okresach dodatniej oraz ujemnej fazy NAO (red. Bogdanowicz E.); ISSN: 0033-2135Przegląd Geofizyczny2011rocznik LVI z. 3-4149-170pol6/6
I.1.cWójcik M.KGRiSWspółczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi; ISSN: 0033-2143Przegląd Geograficzny201183.2163-185pol6/6
I.1.cMajecka A., Wiśniewska M.KBCzGeoturystyka w obszarach przyrodniczo cennych w regionie łódzkim i jej miejsce w ofercie łódzkich Biur Turystyki Szkolnej (red. Anderwald D.); ISSN: 1509-1414Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych2011R.13 Z. 3 (28)134-138pol3/6
I.1.cOkupny D., (Koczywąs E., Pieńkowski M.)KBCzPropozycja ścieżki dydaktycznej w zlewni torfowiska Rąbień koło Łodzi (red. Anderwald D.); ISSN: 1509-1414Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych2011R.13 Z. 3 (28)128-133pol6/6
I.1.cPapińska E.KGFLasy w turystyce (red. Anderwald D.); ISSN: 1509-1414Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Lasy, parki i ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku2011R.13 z 4 (29)151-163pol6/6
I.1.cBartosiewicz B., Kowalski M., (Ror-Maziarz P.)KZŚiPPProblemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) (red. Heffner K., Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-32-7, ISSN: 0079-3493Studia KPZK PAN. Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast2011t. CXXXVI95-104pol4.5/9
I.1.cGroeger L.KGPiPPPrzestrzeń mieszkaniowa małych miast województawa łódzkiego (red. Heffner K., Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-32-7, ISSN: 0079-3493Studia KPZK PAN. Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast2011t. CXXXVI119-140pol9/9
I.1.cKaczyńska D., Kulesza M.KGPiSRZabytkowe układy urbanistyczne małych miast zachodniopomorskich i ich rewaloryzacja na przykładzie Chojny, Morynia i Trzebiatowa (red. Heffner K., Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-32-7, ISSN: 0079-3493Studia KPZK PAN. Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast2011t. CXXXVI105-117pol4.5/9
I.1.cWójcik M.KGRiSWiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych (red. Wesołowska M.); ISSN: 1642-4689, ISBN: 978-83-62089-16-1Studia Obszarów Wiejskich. Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji2011t. XXVI19-34pol6/6
I.1.cMilewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A.KZŚiPPDevelopment of Housing Construction in the Suburban Zone as a Result of the Stimulating Impact of a Big City – Lodz Agglomeration Case Study. (red. Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-78-5, ISSN: 0860-3375Studia Regionalia KPZK. Urban Regions as Engines of Development2011Vol. 3177-101eng4.5/9
I.1.cBartosiewicz B., Pielesiak I., KZŚiPPHow to Measure Territorial Cohesion of a Metropolitan Area – Proposal of a Research Concept (red. Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-78-5, ISSN: 0860-3375Studia Regionalia KPZK. Urban Regions as Engines of Development2011Vol. 3165-75eng4.5/9
I.1.cMarszał T.KZŚiPPInnovative City – Development Conception and Determinants (red. Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-78-5, ISSN: 0860-3375Studia Regionalia KPZK. Urban Regions as Engines of Development2011Vol. 319-19eng9/9
I.1.cMularska-Kucharek M., (Wiktorowicz J.)KZŚiPPThe Quality of Life of Lodz Inhabitants. Subjective and Objective Dimensions (red. Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-78-5, ISSN: 0860-3375Studia Regionalia KPZK. Urban Regions as Engines of Development2011Vol. 31119-140eng9/9
I.1.cPielesiak I.KZŚiPPTransportation Problems in Urban Region – the Case of Lodz Metropolitan Area (red. Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-78-5, ISSN: 0860-3375Studia Regionalia KPZK. Urban Regions as Engines of Development2011Vol. 31103-118eng9/9
I.1.cMularska-Kucharek M., (Świątek A.)KZŚiPPAktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych elementów. (red. Gorzelak G.); ISSN: 1509-4995Studia Regionalne i Lokalne2011nr 4 (46)68-83pol9/9
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPZaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim. (red. Gorzelak G.); ISSN: 1509-4995Studia Regionalne i Lokalne2011nr 2 (44)76-91pol9/9
I.1.cMakowska-Iskierka M.IGMiTPłaszczyzna ekonomiczna procesu urbanizacji turystycznej na przykładzie wybranych miejscowości strefy podmiejskiej Łodzi. (red. Stasiak A.); ISSN: 1644-8871Turystyka i Hotelarstwo2010t.1631-55pol2/2
I.1.cMaro-Kulczycka M.IGMiTCharakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/2011, [(Profiles of first-year studients of tourism and recreation at the Uniwersity of Łódź Faculty of Geographical Sciences in the academic year 2010/2011)] (red. Liszewski S.); ISSN: 0867-5856Turyzm2010t.20 z. 263-68pol6/6
I.1.cLiszewski S.IGMiTNauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), [Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (Discursive article)] (red. Liszewski S.); ISSN: 0867-5856Turyzm2010t.20 z. 237-45pol6/6
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPPodmiotowość i partycypacja społeczna w warunkach lokalnychWieś i Rolnictwo2011?-?pol9/9
I.1.dWilczyński P.KGPiSRWarfare & peace research on universities.; ISSN: 2179-2321Brazilian Geographical Journal. Geosciences and Humanities research medium2011Vol. 2 no 120-33eng2/2
I.1.dForysiak J., Twardy J., (Obremska M.)KBCzRecords on anthropogenic environmental changes in small river valleys in the vicinity of Łowicz (Central Poland): their significance for the reconstruction of late Holocene settlement tendencies.; ISSN: 2080-7686Bulletin of Geography, Physical Geography Series2011no. 47-20eng0/0
I.1.dLiszewski S., Włodarczyk B.IGMiTLokalne i regionalne badania ruchu turystycznego (red. Młynarczyk Z., Zajadacz A.); ISBN: 978-83-62662-48-7 ISSN: 2080-6795Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII2010t.7.21-39pol0/0
I.1.dTanaś S.IGMiTUwarunkowania wykorzystania przestrzeni śmierci na potrzeby turystyki kulturowej (red. Młynarczyk Z., Zajadacz A.); ISBN: 978-83-62662-48-7 ISSN: 2080-6795Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII2010t.7.181-189pol0/0
I.1.dKowalczyk-Anioł J.IGMiTWielkość i specyfika ruchu turystycznego w Łodzi (red. Młynarczyk Z., Zajadacz A.); ISBN: 978-83-62662-48-7 ISSN: 2080-6795Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII2010t.7.41-47pol0/0
I.1.dFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKCO2 flux measurements in Łódź; ISSUE No 40Urban Climate News. Quarterly Newsletter of the IAUC2011No 4020-24eng0.67/2
I.1.dKittel P.KBCzWstępna informacja o wynikach sondowań geologicznych w rejonie zamku w Gołańczy, gm. Wągrowiec, wykonanych w 2010 roku. (red. Michałowski A., Teska M.); ISBN: 978-83-926211-7-1 ISSN: 1734-4549Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne2011t.12373-377pol0/0
I.1.dSmętkiewicz K., Wachecka-Kotkowska L.ZDGCentralny Łuk Turystyczny – projekt współpracy samorządów lokalnych i firm (red. Mycielska-Dowgiałło E., Kossowska-Cezak U.); ISSN: 1689-8982 ISBN: 978-83-61140-23-8Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Seria Geograficzno-Turystyczna2010nr 3. z. 4113-147pol0/0
I.2.bTomalski P.KHiGWDynamika zasobów płytkich wod podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich (red. Turkowska K.); ISSN: 0065 -1249Acta Geographica Lodziensia: „ Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich”2011971-109pol12/12
I.2.bDzieduszyńska D.KBCzOchłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim (red. Turkowska K.); ISSN: 0065-1249Acta Geographica Lodziensia: „Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim"2010nr 981-104pol12/12
I.2.bSiedlecki M.KMiKCharakterystyka klimatologiczna chwiejności atmosfery nad Europą (red. Marciszewska-Kowalczyk E.); ISSN: 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica2011nr 111-204pol12/12
I.2.bBartosiewicz B., Kowara S., Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Turczyn M., (Nalewajko J.)KZŚiPP(red. Bartosiewicz B.); ISBN: 978-83-931970-4-0Leksykon sołectw gminy Zduńska Wola20111-143pol2/12
I.2.bLamprecht M., Marszał T., Milewska-Osiecka K., Nowak A., Ogrodowczyk A., Turczyn M.KZŚiPPISBN: 978-83-7525-608-6Leksykon sołectw w gminie Zapolice20111-124pol2/12
I.2.bRykała A.KGPiSRISBN: 978-83-7525-577-5Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne20111-398pol12/12
I.2.bKlima E.KGPiPPISBN: 978-83-7525-590-4Przestrzeń religijna miasta20111-426pol12/12
I.2.bWojnarowska A.KZŚiPPISBN: 978-83-7525-557-7Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne20111-226pol12/12
I.2.bKozłowski S., Wojnarowska A.KZŚiPPISBN: 978-83-7525-580-5Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne20111-160pol6/12
I.2.bDzieciuchowicz J.KGPiPP(red. Dzieciuchowicz J.); ISBN: 978-83-7525-526-3Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi20111-219pol12/12
I.2.bDegirmendžić J.KGFISBN: 978-83-7525-515-7Wpływ górnotroposferycznych pradów strumieniowych na rozklad przestrzenny niżów barycznych nad Europą20111-332pol12/12
I.2.bKulesza M.KGPiSRISBN: 978-83-62331-11- 6Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce20111-360pol12/12
I.2.cBarwiński M.KGPiSRChanges in the Social, Political and Legal Situation of National and Ethnic Minorities in Poland after 1990 (red. Kitowski J.); ISSN: 1429-009X20 Years of Socio-Economic Transformation in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts, Geopolitical Studies2010Vol. 16223-244eng7/7
I.2.cSobczyński M.KGPiSRGeopolitical transformation in Central and Eastern Europe at the turn of the 20ty and 21st centuries. (red. Kitowski J.); ISSN: 1429-009X20 Years of Socio-Economic Transformation in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts, Geopolitical Studies2010Vol. 165-45eng7/7
I.2.cTomaszewski E.KHiGWMultiannual drought streamflow deficit in lake catchments (red. Marszelewski W.); ISBN: 978-83-933601-0-9Antropogenic and Natural Transformation of Lakes2011vol. 5189-196eng7/7
I.2.cBartnik A., Moniewski P.KHiGWRiver Bed Shade and its Importance in the Process of Studying of the Fundamental Physico-Chemical Characteristics of Small River Waters (red. Glińska-Lewczuk K.); ISBN: 978-83-933953-0-9Contemporary Problems of Management and Environmental Protection. Issues of Lanscape Conservation and Water Management in Rural Areas2011No. 7137-149eng3.5/7
I.2.cMarcińczak S.IGMiTFrom totalitarian land-regulation to domination of private property rights: the evolution of strategic spatial planning in Poland after socializm (red. Tira M., van der Krabben E., Zanon B.); ISBN: 978-88-387-6066-2Land Management for Urban Dynamics. Innovative methods and practices in a changine Europe2011179-192eng7/7
I.2.cMarcińczak S., (Zanon B.)IGMiTLand regimes, planning systems and urban dynamics in the European countries. (red. Tira M., van der Krabben E., Zanon B.); ISBN: 978-88-387-6066-2Land Management for Urban Dynamics. Innovative methods and practices in a changine Europe201127-45eng7/7
I.2.cDeptuła M.KGPiSR"Europe of regions” – the discourse on the future of Europe (red. Sobczyński M., Rykala A.); ISBN: 978-83-7126-268-5 ISBN: 978-83-62105-61-8Region and Regionalism. Historical regions in the structures of European Union. General issues and policy of European Union toward historical regions 2011no 10 Vol. 115-27eng7/7
I.2.cRykała A., Sobczyński M.KGPiSRForeword (red. Sobczyński M., Rykala A.); ISBN: 978-83-7126-268-5 ISBN: 978-83-62105-61-8Region and Regionalism. Historical regions in the structures of European Union. General issues and policy of European Union toward historical regions 2011no 10 Vol. 15-7eng0/0
I.2.cSobczyński M.KGPiSRHistorical region of Luxembourg in the structures of European Union (red. Sobczyński M., Rykala A.); ISBN: 978-83-7126-268-5 ISBN: 978-83-62105-61-8Region and Regionalism. Historical regions in the structures of European Union. General issues and policy of European Union toward historical regions 2011no 10 Vol. 185-101eng7/7
I.2.cBarwiński M., Leśniewska K.KGPiSRLemko Region – Historical Region in the Polish-Slovakian Borderland (red. Heffner K.); ISBN: 978-83-7126-269-2 ISBN: 978-83-62105-62-5Region and Regionalism. Historical regions in the structures of European Union. Historical Divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world2011no 10 Vol. 2131-154eng3.5/7
I.2.cBarwiński M., Leśniewska K.KGPiSRVilnius Region as a Historical Region (red. Heffner K.); ISBN: 978-83-7126-269-2 ISBN: 978-83-62105-62-5Region and Regionalism. Historical regions in the structures of European Union. Historical Divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world2011no 10 Vol. 291-104eng3.5/7
I.2.cGroeger L.KGPiPP(red. Kowalczyk M. M., Cudak S.); ISBN: 978-1-4276-5321-5Studies-Researches-Egzemplification. Innovativeness at the beginning of XXI century201131-41eng7/7
I.2.cMajchrowska A.KGFThe Implementation of the European Landscape Convention in Poland (red. Jones M., Stenseke M.); brak danych (DOI 10.1007/978-90-481-9932-7-5)The European Landscape Convention2011Vol. 1381-98eng7/7
I.2.dSławek M.IGMiTUwarunkowania aktywności rekreacyjno-turystycznej kobiet na przykładzie lekarek i nauczycielek (red. Umiastowska D.); ISBN: 978-83-88038-90-7Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku2011t. XV355-368pol3/3
I.2.dWojnarowska A.KZŚiPPRewitalizacja obszarów centralnych Poczdamu - przywracanie tożsamości miasta (red. Zaniewska H., Kołata J.); ISSN: 1507-6407Architektura i Urbanistyka. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Tożsamość miasta w dobie globalizacji2011z. 2465-73pol3/3
I.2.dDyba W.IGMiTOsoba niepełnosprawna a turystyka zrównoważona (red. Leniartek M. K.); ISBN: 978-83-87708-77-1Autokreacja poprzez turystykę2010201-209pol3/3
I.2.dKittel P.KBCzCechy geomorfologiczne położenia stanowisk archeologicznych na obszarze BOT KWB „Bełchatów” Złoże „Szczerców”. (red. Makiewicz T., Wócik A., Ignaczak M.); ISBN: 978-83-7585-180-9Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”2010t.711-33pol3/3
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTCharakterystyka drugich domów (red. Heffner K., Czarniecki A.); ISBN: 83-89900-46-7Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich201189-112pol3/3
I.2.dSzkurłat E.ZDGWartość zamieszkiwanej przestrzeni w świadomości młodzieży (red. Janicki G., Łanczont M.); ISBN: 978-83-227-2933-5Geografia i wartości2009243-250pol3/3
I.2.dLiszewski S.IGMiTGeografia jako nauka praktyczna (red. Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R.); ISBN: 978-83-61036-35-7Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii201159-67pol3/3
I.2.dSuliborski A., Wójcik M.KGRiSRola i miejsce edukacji geograficznej we współczesnym społeczeństwie (red. Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R.); ISBN: 978-83-61036-35-7Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii201179-93pol1.5/3
I.2.dOgrodowczyk A.KZŚiPPNowe budownictwo mieszkaniowe w małych miastach Polski Środkowej (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-583-6Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji201127-51pol3/3
I.2.dLamprecht M.KZŚiPPPrzekształcenia funkcjonalne terenów o genezie przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-583-6Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji20119-26pol3/3
I.2.dGroeger L.KGPiPPSpecyfika ksztaltowania przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społecznych (red. Ratajczyk W. Stachowiak K.); ISBN: 978-83-62662-21-0Gospodarka przestrzenna społeczeństwu2010t.1195-206pol3/3
I.2.dWilczyński P.KGPiSRJoachim Lelewel’s Geographical Ideas and Heritage III Sesja Naukowa GBTL, Grupa Badawcza „Towarzystwo Lelewelowskie"20111-7eng0/0
I.2.dGroeger L.KGPiPPSpecyfika i nowe możliwości funkcjonowania dużych osiedli mieszkaniowych w Polsce (red. Kowalczyk M. K., Cudak S.); ISBN: 978-83-61977-20-9Innowacyjność. Studia-Badania-Egzemplifikacje201145-55pol3/3
I.2.dMularska-Kucharek M.KZŚiPPMarketing terytorialny miasta – przykład Łowicza (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-584-3Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków201157-69pol3/3
I.2.dDrzewiecki P., Mularska-Kucharek M.KZŚiPPStruktura przestrzenno-funkcjonalna i powiązania małego miasta na przykładzie Rzgowa (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-584-3Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków2011185-200pol1.5/3
I.2.dKlima E.KGPiPPZelów-integracja europejska z perspektywy małego miasta (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-584-3Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków2011121-136pol3/3
I.2.dLiszewski S.IGMiTGeografia miasta. Założenia ogólne. Program badań (red. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D.); ISBN: 978-83-61036-15-9Koncepcje i problemy badawcze geografii2011121-132pol3/3
I.2.dWójcik M.KGRiSKoncepcje badań wsi polskiej geografii osadnictwa (red. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D.); ISBN: 978-83-61036-15-9Koncepcje i problemy badawcze geografii2011133-145pol3/3
I.2.dSuliborski A.KGRiSPrzemiana funkcji miejsca w historycznej dzielnicy przemysłowej Łódź- Posiadłach wodno-fabrycznych (red. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D.); ISBN: 978-83-61036-15-9Koncepcje i problemy badawcze geografii2011161-181pol3/3
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTPrzepływ informacji w regionie (red. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D.); ISBN: 978-83-61036-15-9Koncepcje i problemy badawcze geografii2011479-491pol3/3
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTReynevana z Bielawy podróże po Dolnym Śląsku albo turystyczne szlaki fikcji literackiej i filmowej. (red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-610-01--05-8Kultura i turystyka. Wspólna droga2011273-295pol3/3
I.2.dKaczmarek J., (Szymczak S.)IGMiTSzlak sztuki modernistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi. (red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-610-01--05-8Kultura i turystyka. Wspólna droga2011255-272pol3/3
I.2.dKulesza M.KGPiSRGeografia historyczna w badaniach osadniczych na przykładzie układów urbanistycznych miast Polski Środkowej (red. Kaczmarek S.); ISBN: 978-83-7525-518-8Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011209-226pol3/3
I.2.dKaczmarek J.IGMiTOkruchy miasta – o koincydencji fragmentów (red. Kaczmarek S.); ISBN: 978-83-7525-518-8Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011329-334pol0/0
I.2.dKulawiak A., Suliborski A., Wójcik M.KGRiSPrzemiany funkcjonalne Łodzi na przełomie wieków. Uwarunkowania systemowe (red. Kaczmarek S.); ISBN: 978-83-7525-518-8Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011227-241pol1/3
I.2.dJażdżewska I.IGMiTRzeki jako bariery w kształtowaniu miejskiej sieci osadniczej Polski w świetle zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (red. Kaczmarek S.); ISBN: 978-83-7525-518-8Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011155-177pol3/3
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTWybrane aspekty procesów suburbanizacji w regionie miejskim Łodzi (red. Kaczmarek S.); ISBN: 978-83-7525-518-8Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011117-131pol3/3
I.2.dRoman M.KBCz(red. Klimaczak Z.); ISBN: 978-83-7538Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Gostynin (481)2012481pol3/3
I.2.dForysiak J., (Kamiński J.)KBCz(red. Stańczak Z.); ISBN: 978-83-7538-827-5Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Uniejów (588)2011588pol3/3
I.2.dForysiak J., Twardy J.KBCzCharakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby. Tom I. Tekst (red. Górski J., Makarowicz P., Wawrusiewicz A.); ISBN: 978-83-928887-6-5Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie2011t. I.227-250pol1.5/3
I.2.dSławek M.IGMiTAktywność ruchowa mieszkańców Łodzi w całorocznych obiektach sportowo-rekreacyjnych (red. Kaźmierczak A., Maszorek-Szymala A., Kowalska J.); ISBN: 978-83-7525-589-8Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej2011315-338pol3/3
I.2.dWojciechowska J.IGMiTIstota struktury organizacyjnej polskiej agroturystyki; ISBN: 978-83-932543-8-5Partnerstwo dla turystyki wiejskiej201110-18pol3/3
I.2.dWójcik M.KGRiSGeografia wsi - stare i nowe koncepcje i problemy badawcze (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN: 978-83-61036-39-5Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Tom 5. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii2011t.563-82pol3/3
I.2.dRembowska K.KGRiSPaul Vidal de la Blache a wspólczesne badania lokalności (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN: 978-83-61036-39-5Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Tom 5. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii2011t.555-61pol0/0
I.2.dNapierała T.IGMiTProblematyka krajowych i zagranicznych badań nad sektorem usług noclegowych w środowisku lokalnym (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN: 978-83-61036-39-5Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Tom 5. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii2011t.5147-158pol3/3
I.2.dAdamczewska M., Głowacz A., Smętkiewicz K., Szkurłat E.ZDGJakość kształcenia geograficznego w szkole wyższej w opinii studentów (red. Tracz M., Szkurłat E.); ISBN: 978-83-62127-28-3Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Tom 1. Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji2011tom 1147-161pol0.75/3
I.2.dSzkurłat E.ZDGProblemy jakości kształcenia geograficznego na tle zmian w kształceniu akademickim w Europie i w Polsce (red. Tracz M., Szkurłat E.); ISBN: 978-83-62127-28-3Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Tom 1. Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji2011tom 1116-125pol3/3
I.2.dDzięcioł-Kurczoba B.ZDGPrzyczyny zróżnicowania przestrzennego efektów kształcenia geograficznego w świetle wyników egzaminu maturalnego (red. Tracz M., Szkurłat E.); ISBN: 978-83-62127-28-3Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Tom 1. Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji2011tom 179-93pol3/3
I.2.dTanaś S.IGMiTPamięć i śmierć w przestrzeni turystycznej (red. Kolbuszewski J.); ISBN: 978-83-7374-077-8Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka2011seria A, nr 267, vol XV129-137pol3/3
I.2.dTołoczko W.KGFChemia może być ciekawa (red. Szkurłat E.); ISBN: 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej201193-104pol3/3
I.2.dDzięcioł-Kurczoba B.ZDGDoświadczenia i eksperymenty w nauczaniu przyrody (red. Szkurłat E.); ISBN: 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej201171-81pol3/3
I.2.dGoździk J.osoba zewnętrznaPrzemiany krajobrazu spowodowane przez kopalnię i elektrownię "Bełchatów" oraz dydaktyczne aspekty ich prezentacji (red. Szkurłat E.); ISBN: 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej2011137-159pol0/0
I.2.dSzkurłat E.ZDGPrzemiany krajobrazu spowodowane przez kopalnię i elektrownię "Bełchatów" oraz dydaktyczne aspekty ich prezentacji (red. Szkurłat E.); ISBN: 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej2011137-159pol3/3
I.2.dKrystek M.MGSurowce skalne kamienic i budynków użyteczności publicznej centrum Łodzi-możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej (red. Szkurłat E.); ISBN: 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej2011161-182pol3/3
I.2.dBartosiewicz B., Wiśniewski S.KZŚiPPPrzemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-565-2Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji201193-118pol1.5/3
I.2.dKowara S.KZŚiPPPrzemiany strefy centralnej (rynków) małych miast Polski Środkowej (red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-565-2Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji2011157-180pol3/3
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTPrzestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia (red. Durydiwka P., Duda-Gromada K.); ISBN: 978-83-89502-79-7Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany201115-27pol3/3
I.2.dMichalak S.IGMiTPrzestrzeń turystyczna Belgradu (red. Durydiwka P., Duda-Gromada K.); ISBN: 978-83-89502-79-7Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany2011175-181pol0/0
I.2.dKaczmarek J., Kaczmarek S.IGMiTTeoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności (red. Durydiwka P., Duda-Gromada K.); ISBN: 978-83-89502-79-7Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany201165-74pol1.5/3
I.2.dKrakowiak B., Latosińska J.IGMiTZabytkowa przestrzeń miasta na przykładzie Łodzi. Stan obecny i możliwości wykorzystania (red. Durydiwka P., Duda-Gromada K.); ISBN: 978-83-89502-79-7Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany2011157-164pol1.5/3
I.2.dTanaś S.IGMiTZagospodarowanie przestrzeni turystycznej na potrzeby akademickiej turystyki kwalifikowanej na obszarach górskich (red. Durydiwka P., Duda-Gromada K.); ISBN: 978-83-89502-79-7Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany2011223-232pol3/3
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTEwolucja procesów suburbanizacji w regionie miejskim Łodzi (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN: 978-83-7525-605-5Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji201189-116pol3/3
I.2.dMarcińczak S.IGMiTProcesy segregacji społecznej w Łódzkim Regionie Miejskim w okresie transformacji ustrojowej (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN: 978-83-7525-605-5Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji2011133-154pol3/3
I.2.dSiejkowska-Koberidze A.IGMiTWybrane aspekty urbanizacji przestrzennej na obszarze leżącym między Łodzią i Warszawą (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN: 978-83-7525-605-5Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji2011155-177pol3/3
I.2.dWójcik M.KGRiSZmiany funkcji gospodarczych w strefie podmiejskiej Łodzi na początku XXI wieku (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN: 978-83-7525-605-5Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji2011117-132pol3/3
I.2.dŻek M.IGMiTPrzemiany sołectwa Serpelice pod wpływem funkcji turystyczno-wypoczynkowej (red. Kuczera M.); ISBN: 978-83-63058-00-5Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów201181-86pol0/0
I.2.dKulawiak A.KGRiSZmiana lokalnych społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Łodzi w latach 2002-2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców (red. Namyślak B.); ISBN: 978-83-62673-11-7Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich2011t. 281-97pol3/3
I.2.dJędruszkiewicz J.KMiKCharakterystyka budowy wybranych regionalnych modeli klimatu (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski201167-75pol1.5/1.5
I.2.dMichalak S.IGMiTKulturowy rozwój zrównoważony – kontekst miast stołecznych (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011307-314pol1.5/1.5
I.2.dSztybel M.IGMiTMiejsca niebiezpieczne w przestzeni miejskiej. Przykład Łodzi (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011349-356pol1.5/1.5
I.2.dŻek M.IGMiTMuzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu jako produkt turystyczny (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011367-376pol1.5/1.5
I.2.dDrzewiecki P.KZŚiPPRozmieszczenie hoteli w Łodzi (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011261-268pol1.5/1.5
I.2.dFiglus T.KGPiSRUkłady przestrzenne wsi folwarcznych w Polsce. Typy morfogenetyczne i ochrona dziedzictwa ruralistycznego (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011269-278pol1.5/1.5
I.2.dKazimierczak J.IGMiTWiodące założenia procesu rewitalizacji w miastach Wielkiej Brytanii – kontekst wykorzystania wybranych aspektów w Polsce (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011291-298pol1.5/1.5
I.2.dWroński K.KGFZmienność roczna strumienia CO2 z gleby do atmosfery w Polsce Środkowej (red. Wysota W., Biegańska J. i in.); ISBN: 978-83-231-2716-1Rozwój zrównoważony regionów Polski2011203-210pol1.5/1.5
I.2.dKowalczyk-Anioł J.IGMiTAnaliza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2010 roku (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku201141-83pol1.71/1.71
I.2.dTanaś S.IGMiTAnaliza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2010 roku w świetle badań ankietowych (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku201185-130pol1.71/1.71
I.2.dKaczmarek J.IGMiTCharakterystyka wybranych zagranicznych rynków turystycznych w świetle badań ankietowych w 2010 roku (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku2011131-156pol1.71/1.71
I.2.dSzafrańska E.IGMiTMetoda badań (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku20119-22pol1.71/1.71
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTOgólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku201123-39pol1.71/1.71
I.2.dKaczmarek J.IGMiTPerspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku2011167-171pol0/0
I.2.dKaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B.IGMiTStudia przypadków (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku2011173-184pol0.57/1.71
I.2.dSzafrańska E., Włodarczyk B.IGMiTTurystyka w powiatach województwa łódzkiego (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku2011157-165pol0.86/1.71
I.2.dKaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B.IGMiTWnioski (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku2011185-187pol0/0
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTWstęp (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku20115-7pol0/0
I.2.dMilewska-Osiecka K.KZŚiPPFizjonomia i układy urbanistyczne nowego budownictwa mieszkaniowego jako element kształtowania warunków mieszkaniowych (na wybranych przykładach) (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 1059-82pol1.71/1.71
I.2.dKlima E., Rochmińska A.KGPiPPJakość życia na łódzkich osiedlach (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 10145-179pol0.86/1.71
I.2.dDmochowska-Dudek K.KGPiPPObiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych - teoretyczny zarys problemu (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 1029-56pol1.71/1.71
I.2.dTobiasz-Lis P.KGRiSOsiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 1099-114pol1.71/1.71
I.2.dMordwa S.KGPiPPPoczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkanców osiedli mieszkaniowych (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 10181-196pol1.71/1.71
I.2.dDzieciuchowicz J.KGPiPPSpołeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi - rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 10115-141pol1.71/1.71
I.2.dGroeger L.KGPiPPWspółczesna zabudowa rezydencjonalna. Przykład Łodzi (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 1083-98pol1.71/1.71
I.2.dDzieciuchowicz J.KGPiPPWstęp (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Space-Society-Economy. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 105-5pol0/0
I.2.dRykała A.KGPiSRŁódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.) (red. Lech A., Radziszewska K., Rykała A.); ISBN: 978-83-7525-496-9Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku2010267-332pol3/3
I.2.dBarwiński M., Rykała A.,KGPiSRPrzemiany demograficzno-społeczne i działalność organizacyjna Niemców w Łodzi na tle sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r. (red. Lech A., Radziszewska K., Rykała A.); ISBN: 978-83-7525-496-9Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku2010333-377pol1.5/3
I.2.dBarwiński M., Rykała A.KGPiSRWprowadzenie (red. Lech A., Radziszewska K., Rykała A.); ISBN: 978-83-7525-496-9Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku2010265-266pol0/3
I.2.dSzafrańska E.IGMiTWielkie zespoły mieszkaniowe – ich przemiany i miejsce w strukturze społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi (red. Słodczyk J., Dembicka-Niemiec A.); ISBN: 978-83-7395-403-8 ISSN: 2082-4793Studia Miejskie. Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej2010t.2193-206pol3/3
I.2.dKaczmarek S.IGMiTRewitalizacja i krajobraz miejski – kwestia społecznej odpowiedzialności (red. Słodczyk J., Szafranek E.); ISBN: 978-83-7395-404-5 ISSN: 2082-4793Studia Miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast2010t.1283-290pol3/3
I.2.dKaczmarek J.IGMiTZarządzanie wizerunkiem miasta – uwagi heurystyczne (red. Słodczyk J., Szafranek E.); ISBN: 978-83-7395-404-5 ISSN: 2082-4793Studia Miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast2010t.129-38pol3/3
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTŁódź u progu XXI wieku (red. Słodczyk J., Śmigielska M.); ISBN: 978-83-7395-436-6Studia Miejskie. Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku2011t.4131-138pol3/3
I.2.dWojciechowska J., Wolaniuk A.IGMiTProfesor Stanisław Liszewski. Życie i droga zawodowa (red. Włodarczyk B., Krajewska W. M.); ISSN: 1230-4328Sylwetki Łódzkich Uczonych2011z.1009-42pol1.5/3
I.2.dRoman M.KBCzISBN: 978-83-7538-849-7Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 Arkusz Gostynin2011pol3/3
I.2.dTanaś S.IGMiTPrzestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki (red. Czyż A. S., Gutowski B.); ISBN: 978-83-7072-626-3Sztuka cmentarzy w XIX wieku201075-81pol0/0
I.2.dCzubla P.PGAnaliza materiału i stopnia obróbki kul armatnich z: Bolesławca, Chojnic i Szestna. VIII. Aneks (red. Strzyż P.); ISBN: 978-83-89499-82-0Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium Archeologiczne2011209-211pol0/0
I.2.dTwardowski Ł., (Nacewska-Twardowska A.),KGPiSRPolityka Liechtensteinu wobec Unii Europejskiej (red. Żelichowski R.); ISBN: 978-83-60580-80-6Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska2011193-205pol2.4/2.4
I.2.dSobczyński M.KGPiSRPrzemiany ustrojowe posiadłości francuskich, brytyjskich i holenderskich w ich drodze do integracji z Unią Europejską. (red. Żelichowski R.); ISBN: 978-83-60580-80-6Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska201117-42pol2.4/2.4
I.2.dKleszcz D.KGPiSRRelacje Monako z Unią Europejską (red. Żelichowski R.); ISBN: 978-83-60580-80-6Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska2011206-212pol0/0
I.2.dFirlej S.KGPiSRRelacje Unii Europejskiej z Grecją w okresie kryzysu ekonomicznego w latach 2008–2010 (red. Żelichowski R.); ISBN: 978-83-60580-80-6Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska2011213-233pol2.4/2.4
I.2.dKonieczny M.KGPiSRSvalbard jako terytorium specjalne Norwegii (red. Żelichowski R.); ISBN: 978-83-60580-80-6Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska2011140-167pol2.4/2.4
I.2.dCiesielska M., Sobczyński M.KGPiSRZmienne losy integracji Grenlandii ze Wspólnotami Europejskimi (red. Żelichowski R.); ISBN: 978-83-60580-80-6Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska2011111-126pol1.2/2.4
I.2.dZiułkiewicz M., (Żelazna-Wieczorek J.)PGCharakterystyka fizykochemiczna i hydrobiologiczna źrodła w Podwódce (red. Forysiak J., Ziułkiewicz M.); ISBN: 978-83-928887-3-4Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady. Warsztataty naukowe - Torfowiska w krajobrazie przekształconym, 1-3 06.2011. Przewodnik sesji terenowej201149-52pol0/0
I.2.dForysiak J., Ziułkiewicz M., (Kopeć D., Żelazna-Wieczorek J.)KBCzWarunki przyrodnicze torfowiska Korzeń (red. Forysiak J., Ziułkiewicz M.); ISBN: 978-83-928887-3-4Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady. Warsztataty naukowe - Torfowiska w krajobrazie przekształconym, 1-3 06.2011. Przewodnik sesji terenowej201161-73pol1.5/3
I.2.dGoździk J., (Skórzak A.)Zmienność akumulacji jeziorno-bagiennej od interglacjału do holocenu w obszarze odkrywki "Bełchatów" (red. Forysiak J., Ziułkiewicz M.); ISBN: 978-83-928887-3-4Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady. Warsztataty naukowe - Torfowiska w krajobrazie przekształconym, 1-3 06.2011. Przewodnik sesji terenowej201119-32pol0/0
I.2.dWalisch M.KGFBilans wodny torfowiska Żabieniec (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201049-53pol0/0
I.2.dForysiak J., Twardy J.KBCzBudowa geologiczna i paleogeografia torfowiska Żabieniec i jego otoczenia (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201017-42pol1.2/3
I.2.dTołoczko W., Twardy J.KGFGleby w otoczeniu torfowiska Żabieniec (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201089-93pol0/0
I.2.dForysiak J., Kittel P., Twardy J., (Borówka R. K., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., Żurek S.)KBCzHoloceński rozwój torfowiska Żabieniec i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach2010203-214pol0.8/3
I.2.dTwardy J.KBCzPołożenie i ogólna charakterystyka torfowiska Żabieniec (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201011-16pol0/0
I.2.dForysiak J., Twardy J., (Borówka R. K., Pawłowski D., Płóciennik M., Żelazna-Wieczorek J., Kloss M., Żurek S.)KBCzRozwój zbiornika Żabieniec w późnym glacjale i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach2010191-202pol1.2/3
I.2.dKittel P., (Sygulski M.)KBCzŚlady osadnictwa pradziejowego i historycznego w otoczeniu torfowiska Żabieniec (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201097-112pol2.4/3
I.2.dWalisch M., Ziułkiewicz M.PGWarunki hydrogeologiczne torfowiska Żabieniec (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201043-48pol0/0
I.2.dKowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B.IGMiTTurystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia (red. Śledzińska J., Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7005-525-7Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne20119-25pol1.5/3
I.2.dMakowska-Iskierka M.IGMiTTurystyka rodzinna jako oferta biura podróży (red. Śledzińska J., Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7005-525-7Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne2011161-169pol3/3
I.2.dKowalczyk-Anioł J., Tanaś S.IGMiTTurystyka rodzinna w Łodzi i województwie łódzkim w świetle badań ankietowych (red. Śledzińska J., Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7005-525-7Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne2011137-140pol0/0
I.2.dKowalczyk-Anioł J.IGMiTCaritas Archidiecezji Łódzkiej jako organizator turystyki społecznej (red. Stasiak A.); ISBN: 978-83-918688-9-8Turystyka społeczna w regionie łódzkim201091-103pol3/3
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTTurystyka społeczna – próba definicji zjawiska (red. Stasiak A.); ISBN: 978-83-918688-9-8Turystyka społeczna w regionie łódzkim201023-35pol3/3
I.2.dWojciechowska J.IGMiTAgroturystyka w Szwajcarii (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011169-184pol1.71/1.71
I.2.dLatosińska J.IGMiTBiura podróży w środowisku wielkomiejskim (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011297-315pol1.71/1.71
I.2.dKrakowiak B.IGMiTEwolucja polskich placówek muzealnych – muzea wczoraj, muzea dziś, muzea jutra (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011351-363pol1.71/1.71
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTMiasto i przestrzeń turystyczna (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011105-120pol1.71/1.71
I.2.dMatczak A.IGMiTTurystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979-2009 (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011287-296pol1.71/1.71
I.2.dKowalczyk-Anioł J. (Potocka I.)IGMiTWybrane aspekty turystyki miejskiej młodzieży (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011219-230pol1.71/1.71
I.2.dTanaś S.IGMiTZnaczenie pamięci w przestrzeni turystycznej miasta (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego2011121-133pol1.71/1.71
I.2.dKrystek M.MGCharakterystyka petrograficzna dwóch form kamiennych ze stanowiska 5 w Pęcławicach, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (red. Dziubek E., Marchelak I., Tyszler L.); ISBN: 978-83-932039-2-5Via Archeologica Lodziensis. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 5 w Pęcławicach pow. Łęczyca, woj. łódzkie2011t. IV419-421pol0/0
I.2.dFortuniak A., Forysiak J., Okupny D., (Żurek S.)PGCharakterystyka geologiczna i geomorfologiczna rejonu Wawrzkowizna - Rząsawa oraz przykłady zabagnień w starorzeczach doliny Rakówki; ISBN: 978-83-928887-3-4Warsztaty Naukowe "Torfowiska w krajobrazie przekształconym". 1-3 czerwca 2011 r. Przewodnik sesji terenowej. Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady201135-42pol1/3
I.2.dFortuniak A., Forysiak J., Okupny D., (Żurek S.)PGGeomorfologiczne tło torfowiska w Podwódce i wstępna charakterystyka jego utworów biologicznych; ISBN: 978-83-928887-3-4Warsztaty Naukowe "Torfowiska w krajobrazie przekształconym". 1-3 czerwca 2011 r. Przewodnik sesji terenowej. Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady201161-74pol1/3
I.2.dForysiak J., Ziułkiewicz M., (Kopeć D., Żelazna-Wieczorek J.)KBCzWarunki przyrodnicze torfowiska Korzeń; ISBN: 978-83-928887-3-4Warsztaty Naukowe "Torfowiska w krajobrazie przekształconym". 1-3 czerwca 2011 r. Przewodnik sesji terenowej. Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady201161-74pol1.5/3
I.2.dForysiak J., (Borówka R. K., Bieniek B., Kloss M., Obremska M., Pawłowski D., Kulikowskiy M., Witkowski A., Kierzek A., Żurek S.)KBCzZapis zmian warunków środowiskowych w dolinie dolnej Widawki na podstawie analizy utworów biogenicznych torfowiska Korzeń; ISBN: 978-83-928887-3-4Warsztaty Naukowe "Torfowiska w krajobrazie przekształconym". 1-3 czerwca 2011 r. Przewodnik sesji terenowej. Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady201175-93pol3/3
I.2.dLatosińska J., Żek M.IGMiTFunkcja turystyczna Spały (red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009201193-114pol1.5/3
I.2.dLatosińska J., Żek M.IGMiTFunkcja turystyczna Spały (red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009201193-114pol1.5/3
I.2.dRochmińska A., (Stasiak A.)KGPiPPRegionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce (red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009201139-52pol3/3
I.2.dKowalczyk-Anioł J.IGMiTTurystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso (red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-20092011193-204pol3/3
I.2.dSzafrańska E., Włodarczyk B.IGMiTTurystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku (red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009201121-37pol1.5/3
I.2.dWójcik M.KGRiSGeografia wsi - nowe wyzwania badawcze (red. Halamska M.); ISBN: 978-83-7383-555-9Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku201145-48pol0/0
I.2.dLiszewski S., Włodarczyk B.IGMiTWpływ autostrady A-2 Warszawa–Berlin (na odcinku od Strykowa do granicy z Niemcami) na kształtowanie regionów turystycznych. (red. Gołembski G.); ISBN: 978-83-60792-27-8Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie201115-29pol1.5/3
I.2.dBartnik A., Moniewski P.KHiGWZacienienie koryta i jego znaczenie w badaniu podstawowych cech fizykochemicznych wód małej rzeki (red. Koc J.); ISBN: 978-83-929462-3-6Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 2. Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych201115-15pol0/0
I.2.dKrystek M.MGPetrografia surowców skalnych na zamku w Iłży i na zamku w Radomiu. Przyczynek do poznania surowców skalnych zamku Iłży i Radomiu; ISBN: 978-83-928658-7-2Z dziejów budownictwa rezydencjalno-obronnegona ziemi iłżeckiej. Materiały z sesji popularno-naukowej "Przeszłość w slużbie przyszłości" w Iłży w dn. 22.10.2010 r.201117-34pol3/3
I.2.dRdzany Z.KGFWpływ energii geotermalnej na dynamikę strumieni lodowych lądolodu warty w Polsce Środkowej (red. Zieliński A.); ISBN: 978-83-60026-39-7Znane fakty nowe interpretacje w geologii i geomorfologii201149-63pol3/3
I.2.dPapińska E.KGFGleby Turcji (red. Dłużewski M.); brak danychZróżnicowanie krajobrazowe Turcji. Uwarunkowania fizyczno i społeczno-ekonomiczno geograficzne. Warsztaty Geograficzne 28.04.-7.05.2011 Turcja201151-63pol3/3
I.3Sobczyński M., Rykała A.KGPiSR(red. Sobczyński M., Rykala A.); ISBN: 978-83-7126-268-5 ISBN: 978-83-62105-61-8Region and Regionalism. Historical regions in the structures of European Union. General issues and policy of European Union toward historical regions 2011no 10 Vol. 11-156eng2.5/5
I.4Bartosiewicz B., Marszał T.KZŚiPP(red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-583-6Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji20111-153pol1.5/3
I.4Bartosiewicz B., Marszał T.KZŚiPP(red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-584-3Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków20111-200pol1.5/3
I.4Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.IGMiT(red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-610-01--05-8Kultura i turystyka. Wspólna droga20111-295pol1/3
I.4Bartosiewicz B.KZŚiPP(red. Bartosiewicz B.); ISBN: 978-83-931970-4-0Leksykon sołectw gminy Zduńska Wola20111-143pol3/3
I.4Kaczmarek S.IGMiT(red. Kaczmarek S.); ISBN: 978-83-7525-518-8Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego20111-334pol3/3
I.4Szkurłat E., (Tracz M.)ZDG(red. Tracz M., Szkurłat E.); ISBN: 978-83-62127-28-3Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Tom 1. Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji2011tom 11-189pol3/3
I.4Szkurłat E.ZDG(red. Szkurłat E.); ISBN: 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej20111-190pol3/3
I.4Bartosiewicz B., Marszał T.KZŚiPP(red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-565-2Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji20111-180pol1.5/3
I.4Dzieciuchowicz J.KGPiPP(red. Dzieciuchowicz J.); ISSN: 1733-3180Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka. Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy2011nr 101-197pol3/3
I.4Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiT(red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN: 978-83-7525-605-5Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji20111-177pol3/3
I.4Włodarczyk B.IGMiT(red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-61001-60-7Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku20111-187pol3/3
I.4Rykała A., (Lech A., Radziszewska K.)KGPiSR(red. Lech A., Radziszewska K., Rykała A.); ISBN: 978-83-7525-496-9Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku20101-377pol3/3
I.4Bartosiewicz B., Marszał T.KZŚiPP(red. Bartosiewicz B., Marszał T.); ISBN: 978-83-7525-560-7Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji20111-153pol1.5/3
I.4Heffner K., Marszał T.KZŚiPP(red. Heffner K., Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-32-7, ISSN: 0079-3493Studia KPZK PAN. Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast2011t. CXXXVI1-202pol0/0
I.4Marszał T.KZŚiPP(red. Marszał T.); ISBN: 978-83-89693-78-5, ISSN: 0860-3375Studia Regionalia KPZK. Urban Regions as Engines of Development2011Vol. 311-160eng0/0
I.4Włodarczyk B., (Krajewska W. M.)IGMiTProfesor Stanisław Liszewski (red. Włodarczyk B., Krajewska W. M.); ISSN: 1230-4328Sylwetki Łódzkich Uczonych2011z.1001-103pol3/3
I.4Forysiak J., Twardy J., (Żurek S.) KBCz(red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN: 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec - warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach20101-214pol2.4/3
I.4Włodarczyk B., Śledzińska J.IGMiT(red. Śledzińska J., Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7005-525-7Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne20111-328pol3/3
I.4Włodarczyk B.IGMiT(red. Włodarczyk B.); ISBN: 978-83-7525-519-5Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego20111-401pol3/3
I.4Włodarczyk B., Krakowiak B., LatosińskaIGMiT(red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-200920111-204pol1/3
I.4Włodarczyk B., Krakowiak B., LatosińskaIGMiT(red. Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J.); ISBN: 978-83-7525-586-7Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-200920111-204pol1/3
IIIFortuniak K., Pawlak W., Wibig J.KMiKTurbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location.19th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Handbook. International Society of Biometeorology2011119-119eng0/0
IIIPawlak W.KMiKTurbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere.19th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Handbook. International Society of Biometeorology2011119-119eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Wibig J.KMiKTurbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location.; ISBN 978-0-86869-13219th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Programm, Abstract, Papers, Author, Index, Search . International Society of Biometeorology2011eng0/0
IIIPawlak W.KMiKTurbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere (Łódź, Poland, case study); ISBN 978-0-86869-13219th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Programm, Abstract, Papers, Author, Index, Search . International Society of Biometeorology2011eng0/0
IIIZiomek J.MGA quide to the Geological Garden at Collegium Geographicum ???2011eng0/0
IIIZiomek J., (Olaczek R.)MGOgrody skalne (red. Garścia E.); ISSN: 0137-36668Aura. Ochrona środowiska2011124-8pol0/0
IIIWiluś R.IGMiTPodróż na koniec świata – Patagonia. (red. Osadowski T.); ISSN: 1640-9119Bez recepty2011nr 7-8 (136/137)60-63pol0/0
IIIWibig J.KMiKHas the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-785.2011Vol. 8eng0/0
IIIZieliński M.KMiKInfluence of NAO, SCA, EA/WR, POL circulation patterns on monthly mean maximum temperature in Poland.European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-785.2011Vol. 8eng0/0
IIIJędruszkiewicz J.KMiKMulti-model projection of temperature extremes in Poland in 2021-2050.European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-785.2011Vol. 8eng0/0
IIIWibig J.KMiKPrecipitation and evaporation in Poland - projections for 2021-2050.European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-785.2011Vol. 8eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W.KMiKTurbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Lodz case studyEuropean Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-785.2011Vol. 8eng0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGGeotermalne podróże po Polsce. Geotermia Grudziądz - Geotermia Marusza (red. Burek G.); ISSN: 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 142-45pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGPytanie do redakcji – przegląd geotermii. (red. Burek G.); ISSN 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 140-40pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGPytanie do redakcji – przegląd geotermii. (red. Burek G.); ISSN 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 238-38pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGPytanie do redakcji – przegląd geotermii. (red. Burek G.); ISSN 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 426-26pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGPytanie do redakcji – przegląd geotermii. (red. Burek G.); ISSN 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 530-30pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGTermalna egzotyka w Szwajcarii - Tropenhaus Frutigen (red. Burek G.); ISSN: 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 313-15pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGTermalne serce Austrii (red. Burek G.); ISSN: 1897-1288GLOBEnergia -Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii2011nr 531-37pol0/0
IIIKittel P.KBCzStokowe i rzeczne osady mineralne, jako wskaźnik silnej antropopresji, w świetle badań w dorzeczu Neru (środkowa Polska)I Konferencja Geoarcheologiczna. Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych, IA UKSW 25.11.2011 Warszawa201111-12pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., (Górska-Zabielska M.)KBCzExtent of the Middle Polish Glaciation (Warta Stadial, Late Saalian, MIS 6) in central Poland in the light of a petrographic analysis (red. A. Asrat, F. Dramis, J. Nyssen, M. Umer); brak danychIAG/AIG Regional Conference 2011. Geomorphology For Human Adaptation To Changin Tropical Environments. Addis Ababa, Ethiopia, 18-22.02.20112011161-161eng0/0
IIIJędruszkiewicz J.KMiKMetody statystyczne umożliwiające tworzenie scenariuszy zmian ekstremalnych zjawisk termicznych na podstawie symulacji RCMIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201112-13pol0/0
IIIRzepa M.KMiKMetody weryfikacji numerycznych prognoz pogody na przykładzie wyników modelu WRFIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201114-15pol0/0
IIIFortuniak K., Kłysik K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M.KMiKPomiar turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego metodą scentylometrycznąIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec20116-7pol0/0
IIIPodstawczyńska A.KMiKPomiary stężenia radonu (RN-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie podmiejskim na tle wybranych elementów meteorologicznychIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201155-56pol0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKPorównanie wybranych metod oceny parowania w ŁodziIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201156-57pol0/0
IIIWibig J.KMiKSzacowanie parametrów rozkładu zdarzeń ekstremalnych w warunkach zmieniającego się klimatuIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201163-63pol0/0
IIIFortuniak K., Kłysik K., Pawlak W., Siedlecki M., (Dąbrowska-Zielińska K.)KMiKWybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym – Biebrzański Park Narodowy 2010III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201112-13pol0/0
IIIZieliński M.KMiKZastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnejIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201168-68pol0/0
IIIPiotrowski P.KMiKZróżnicowanie warunków termiczno - wilgotnościowych na obszarze Polski podczas cyrkulacji atmosferycznej pośredniej między cyrkulacją cyklonalną i antycyklonalnąIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych 27-28.09.2011 Zwierzyniec201154-54pol0/0
IIIPawlak W.KMiKCarbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland.International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling, 12-15 July 2011, Beijing, China. Abstracts201147-47eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W.KMiKTurbulence characteristics and energy balance in urbanized area – Lodz case study.International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling, 12-15 July 2011, Beijing, China. Abstracts201156-56eng0/0
IIIWachecka-Kotkowska L.KBCzCechy strukturalne i teksturalne osadów budujących formy glacjalne na północ od Radomska – wybrane przykłady (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań2011160-161pol0/0
IIIRoman M.KBCzDynamika lobu płockiego podczas ostatniego zlodowacenia (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań2011131-132pol0/0
IIITurkowska K.KBCzFacjalna i stratygraficzna zmienność vistuliańskich osadów stokowych jako częste przyczyny błędów interpretacyjnych – przykłady z okolic Łodzi (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań2011152-153pol0/0
IIIForysiak J.KBCzGeomorfologiczne i geologiczne uwarunkowania torfowisk regionu łódzkiego (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań201151-52pol0/0
IIIKittel P.KBCzGeoróżnorodność lokalizacji osadnictwa pradziejowego w Polsce środkowej (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań201181-81pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., (Krzyszkowski D., Pazdur A.)KBCzWiek wypełnienia doliny Krasówki w świetle datowań C, pole Szczerców KWB „Bełchatów” (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań2011161-162pol0/0
IIIDzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., (Krąpiec M., Płaza D., Zasada M.)KBCzWstępne wyniki badań nad późnowistuliańskim kopalnym lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska) (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań201182-82pol0/0
IIIFortuniak A., Okupny D.PGZmienność składu chemicznego osadów biogenicznych torfowiska Rąbień (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań2011113-113pol0/0
IIIFortuniak A., Okupny D.KBCzZmienność składu chemicznego osadów biogenicznych torfowiska Rąbień (red. M. Mazurek, M. Ewartowski); ISBN 978-83-62662-81-4IX Zjazd Geomorfologów Polskich. Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22.09.2011 Poznań2011113-113pol0/0
IIIRdzany Z.KGFUwarunkowania pomaksymalnych trangresji lobu południowopolskiego lądolodu warty w zapisie morfologicznym i struktiralnym (red. Mazurek M., Ewartowski M.); ISBN: 978-83-62662-81-4IX Zjazd Goemorfologów SGP Georóznorodność rzeźby Polsk, i 20-22.09.2011 Poznań2011126-127pol0/0
IIIWojciechowska J.IGMiTPolska agroturystyka (red. Wrdawletow S. R.); ISBN9965-29-657-X Kazahskij turizm: wczera, segodnia, zawtra, Zbiór materiałów IV międzynarodowej konferencji poświęconej profesorowi S.R. Erdawletowi, Ałmata, 19–21 maja 2011 r.2011166-171rus0/0
IIIMajecka A.KBCzKopalne zagłębienia bezodpływowe w obszarze międzyrzecza Mrogi i Mrożycy – zmiany środowiska przyrodniczego w świetle analizy teksturalnej osadów i ekspertyzy pyłkowej; ISBN 978-83-7538-857-2Konferencja Naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”, 23-24.11.2011 Warszawa201176-76pol0/0
IIIForysiak J., (Płóciennik M.)KBCzRekonstrukcja temperatur lata w późnym glacjale i holocenie na podstawie analizy szczątków chironomidae – przykłady ze środkowej Polski; ISBN 978-83-7538-857-2Konferencja Naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”, 23-24.11.2011 Warszawa201145-45pol0/0
IIIPodstawczyńska A.KMiKAktywność promieniotwórcza radonu (RN-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznychKonferencja naukowa”Bioklimatologia człowieka” 17-18.11.2011 Warszawa201120-21pol0/0
IIIKobojek E., Kobojek S.KZŚiPPISBN: 978-83-62521-38-8Kresy. Najpiekniejsze miejsca i budowle20111-110pol0/0
IIICzubla P. (Woźniak P. P.)PGGeological processes record in the vertical and horizontal changeability of the Weichselian tills profiles in northern Poland -a concept of the research project and preliminary results (red. Johansson P., Lunkka J. P., Sarala P.); ISBN: 978-952-217-163-4Late Peistocene Glecigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Drays End Moraine Zone. INAQUA Peribaltic Warking Group Meeting and Excursion Northern Finland, 12-17 June 20112011137-138eng0/0
IIIDzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J.KBCzThe Younger Dryas subfossil forest (Central Poland) (red. P. Johansson, J. Pekka Lunkka and P. Sarala); ISBN 978-952-217-163-4Late Peistocene Glecigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Drays End Moraine Zone. INAQUA Peribaltic Warking Group Meeting and Excursion Northern Finland, 12-17 June 2011201190-91eng0/0
IIIPapińska E.KGFUwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wybranych geoparków ChinMateriały konferencyjne: Geoparki - Georóżnorodność- geoturystyka, 6-8.06.2011201170-71pol0/0
IIIZiomek J,MGWalory edukacyjne i naukowe ogrodu skalnego Collegium Geographicum UŁMateriały konferencyjne: Geoparki - Georóżnorodność- geoturystyka, 6-8.06.20112011101-102pol0/0
IIIKazimierczak J.IGMiTŁódź, czyli polski Manchester – mit przeszłości, rzeczywistość czy odwieczne marzenie? Analiza krajobrazu miastMiastograf IV, http:topografie.pl2011pol0/0
IIIZiułkiewicz M.PGNa Wzniesieniach: "...rzeki szept, źródeł plusk..."; ISSN: 1644-8618Na wzniesieniach. Gazeta Mieszkanców Gminy Nowosolna20118-9pol0/0
IIITomaszewski E.KHiGWKształtowanie się wieloletnich niedoborów odpływu niżówkowego w zlewniech jeziornych; ISBN: 978-83-933601-4-7Natutalne i antropogeniczne przemiany jezior" materiały konferencyjne. XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna Toruń 21-23.09.2011201170-70pol0/0
IIIDzieduszyńska D., Wachecka-Kotkowska L., (Manios I.)KBCzKoncepcja „Mapy geoturystycznej województwa Łódzkiego”Ogólnopolska Konf. Naukowa Geoparki – Georóżnorodność - Geoturystyka, 6-8.06.2011 Lublin201188-89pol0/0
IIIWiśniewska M.KBCzKoncepcja geoturystyki w dolinie środkowej Grabi jako element realizacji projektu „Turyzm dla regionu – zintegrowany program rozwoju doktorantów”Ogólnopolska Konf. Naukowa Geoparki – Georóżnorodność - Geoturystyka, 6-8.06.2011 Lublin201190-91pol0/0
IIIMajecka A.KBCzPromocja walorów geoturystycznych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w ramach projektu „Turyzm dla regionu – zintegrowany program rozwoju doktorantów”Ogólnopolska Konf. Naukowa Geoparki – Georóżnorodność - Geoturystyka, 6-8.06.2011 Lublin201160-61pol0/0
IIIJaskulski M.PTKiGWsie w Polsce; ISBN: 978-83-62521-12-8Polski wsie i skanseny20114-18pol0/0
IIIKobojek S.KZŚiPPISBN: 978-83-62521-13-5Polskie kapliczki20111-47pol0/0
IIISzkup R.IGMiT(red. Szkup R.); ISBN: 978-83-933022-3-9Programy przedmiotów na specjalizacji turystyka motywacyjna20111-97pol0/0
IIISzkup R.IGMiT(red. Szkup R.); ISBN: 978-83-933022-6-0Programy przedmiotów na specjalizacji turystyka motywacyjna20111-101pol0/0
IIIRochmińska A., (Stasiak A.)KGPiPPStrategie rozwoju turystyki w Polsce (red. Mularczyk A.); ISSN: 1641-2451Raport-Strategie rozwoju turystyki. Wiadomości turystyczne20111-22pol0/0
IIIZiomek J,MGISBN: 978-83-7525-524-9Skały ogrodu Collegium Geographicum. Przewodnik po ogrodzie20111-75pol0/0
IIITołoczko W. (Pawlikowska M.)KGFKoło Naukowe Młodych Geografów "Geoholicy" - krótka historia (red. Smużewska M., Tomaszewski P.); ISBN: 978-83-928698-8-7Studencki ruch naukowy- wczoraj, dziś i jutro201173-80pol0/0
IIIDomińczak P., Okupny D., Wiśniewska M.KBCzGeologiczna i geomorfologiczna charakterystyka torfowisk międzywydmowych w okolicach Ldzania (Wysoczyzna Łaska)Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201198-98pol0/0
IIIForysiak J., Kobojek E.KBCzGeologiczne uwarunkowania rozwoju torfowisk w Dolinie RawkiTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201167-67pol0/0
IIIForysiak J., Okupny D., (Żurek S.)KBCzPrzestrzenna koncentacja torfowisk w Centralnej PolsceTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201164-64pol0/0
IIIDomińczak P., Fortuniak A., Okupny D., Ziułkiewicz M.KBCzWarunki funkcjonowania i współczesna kondycja źródlisk w WardzyniuTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe2011102-102pol0/0
IIIDzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., (Bijak S., Krępiec M., Płaza D.)KBCzWarunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska)Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201182-82pol0/0
IIIForysiak J., Twardy J.KBCzWpływ pobudzonych przez człowieka procesów geomorfologicznych na ewolucję torfowisk Centralnej PolskiTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201192-92pol0/0
IIIMajecka A.KBCzZagłębienia bezodpływowe w obszarze międzyrzecza Mrogi i Mrożycy – ich funkcjonowanie i rozwójTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201176-76pol0/0
IIIFortuniak A., Okupny D.PGZmiany środowiskowe na torfowisku Rąbień na podstawie badań geochemicznychTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201178-78pol0/0
IIIForysiak J.KBCzZróżnicowanie geomorfologiczne i geologiczne mis torfowisk regionu łódzkiegoTorfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty Naukowe201163-63pol0/0
IIIWiśniewska M.KBCzMetodologia i wstępne wyniki badań waloryzacji geostanowisk na obszarze doliny środkowej GrabiTurystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, 19-21.090.2011 Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Rogów2011pol0/0
IIIMajecka A.KBCzPotencjał geoturystyczny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich – założenia metodologiczne badaniaTurystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, 19-21.090.2011 Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Rogów2011pol0/0
IIIDzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., (Bijak S., Krąpiec M., Płaza D., Zasada M.)KBCzPropozycja ścieżki dydaktycznej w zlewni torfowiska „Rąbień”Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, 19-21.090.2011 Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Rogów2011pol0/0
IIIOkupny D., (Zając I.)KBCzWalory przyrodnicze wybranych mokradeł w dolinie górnej RawkiTurystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, 19-21.090.2011 Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Rogów2011pol0/0
IIITanaś S.IGMiTII Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych „Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji”, Łódź 4–6 listopada 2010 r. (red. Liszewski S.); ISSN: 0867-5856Turyzm2010t.20 z. 273-74pol0/0
IIIKowalczyk-Anioł J.IGMiTTurystyka zrównoważona (recenzja) (red. Liszewski S.); ISSN: 0867-5856Turyzm2010t.20 z. 269-70pol0/0
IIIWiluś R.IGMiTXXVI Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Spała, 23–25 września 2010 roku (red. Liszewski S.); ISSN: 0867-5856Turyzm2010t.20 z. 271-72pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGDoktoranci z całej Polski zwiedzili UniejówUniejowskie Strony2011nr 4/3210-11pol0/0
IIISmętkiewicz K.ZDGDoktoranci z całej Polski zwiedzili UniejówUniejowskie Strony2011nr 4/3210-11pol0/0
IIISmętkiewicz K., (Smętkiewicz K.)ZDGI. Festiwal "Królestwo Lilii w UniejowieUniejowskie Strony2011nr 4/32pol0/0
IIISmętkiewicz K., (Smętkiewicz K.)ZDGI. Festiwal "Królestwo Lilii w UniejowieUniejowskie Strony2011nr 4/32pol0/0
IIIPetera-Zganiacz J., (Kołaczek P.)KBCzEemska i wczesnovistuliańska sukcesja pyłkowa w Ustkowie (Wysoczyzna Turecka, Środkowa Polska)- nowe spojrzenie, nowe perspektywy; ISBN 978-83-7538-815-2V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych 13-17.06.2011 Górzno201121-22pol0/0
IIIDzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., (Bijak S., Krąpiec M., Płaza D., Zasada M.)KBCzProjekt badań kopalnianego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, Środkowa Polska); ISBN 978-83-7538-815-2V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych 13-17.06.2011 Górzno201163-63pol0/0
IIIForysiak J., Twardy J., (Obremska M.)KBCzZapis antropogenicznych zmian w środowisku dolin małych rzek w okolicach Łowicza; ISBN 978-83-7538-815-2V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych 13-17.06.2011 Górzno201113-15pol0/0
IIITwardy J.KBCzZapis antropopresji w regionie łódzkim od neolitu do współczesności w świetle nowych badań osadów i świadectw palinologicznych; ISBN 978-83-7538-815-2V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych 13-17.06.2011 Górzno201142-44pol0/0
IIIForysiak J., Kittel P., (Cywa K., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Pawłowski D.)KBCzZapis zmian paleośrodowiskowych w kontekście archeologicznym w osadach wypełnienia paleokoryta w dolinie Neru na stanowisku Kolonia Bechcice (woj. łódzkie, Środkowa Polska); ISBN 978-83-7538-815-2V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych 13-17.06.2011 Górzno201173-74pol0/0
IIIJędruszkiewicz J., Zieliński M.KMiKZmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na podstawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnychVI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii “Przestrzeń w badaniach geograficznych” 19-21.09.2011 Łódź2011pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L.KBCzCechy strukturalne i teksturalne osadów budujących formy marginalne na Wyżynie Przedborskiej – wybrane przykłady (red. W. Trela, S. Salwa, A. Fijałkowska-Mader); ISBN 978-83-7538-811-4VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 17-18.05.2011 Ameliówka k. Kielc. Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych. Materiały Konferencyjne.201152-54pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., (Król E.)KBCzAnizotropia podatności magnetycznej osadów warciańskich wzgórz radomszczańskichy i równiny piotrkowskiej – doniesienie wstępne; ISBN 978-83-7538-819-0XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Stratygrafia plejstocenu Polski. 5-9.09.2011 Stara Kiszewa2011112-112pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., (Krzyszkowski D., Junge F. W.)KBCzCechy sedymentologiczne i geochemiczne osadów limnoglacjalnych formacji Ławki w Rowie Kleszczowa (odkrywka Bełchatów); ISBN 978-83-7538-819-0XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Stratygrafia plejstocenu Polski. 5-9.09.2011 Stara Kiszewa201154-56pol0/0
IIICzubla P.PGPozycja stratygraficzna gliny odslonietej na lewey brzegu doliny Wisły w Wiągu w świetle analizy eratyków przewodnich (red. Kordowski J., Lamparski P., Pochocka-Szwarc K.); ISBN: 978-83-7538-819-0XVIII Konferencja Nauk-Szkol. Stratygrafia Plejstocenu Polski. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), Stara Kiszewa 5-9.09.2011 201124-25pol0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W.KMiKCharakterystyki turbulencji i bilans energetyczny terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi; ISBN 978-83-62633-08-1XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. 50-lat obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, 7-10.09.2011 Wrocław-Pokrzywna201118-19pol0/0
IIIPawlak W., Siedlecki M.KMiKTyp powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi); ISBN 978-83-62633-08-1XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. 50-lat obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, 7-10.09.2011 Wrocław-Pokrzywna201140-40pol0/0
IIIWibig J.KMiKWarunki wilgotnościowe w świetle wskaźnika SPEI; ISBN 978-83-62633-08-1XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. 50-lat obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, 7-10.09.2011 Wrocław-Pokrzywna201150-50pol0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKWstępne wyniki oceny strumienia pary wodnej w różnych zbiorowiskach roślinnych; ISBN 978-83-62633-08-1XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. 50-lat obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, 7-10.09.2011 Wrocław-Pokrzywna201144-44pol0/0
IIIPiotrowski P.KMiKWysokie sumy opadów atmosferycznych w południowej części Polski na tle cyrkulacji atmosferycznej; ISBN 978-83-62633-08-1XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. 50-lat obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, 7-10.09.2011 Wrocław-Pokrzywna201140-41pol0/0
IIIPodstawczyńska A.KMiKZmienność stężenia radonu (RN-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego; ISBN 978-83-62633-08-1XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. 50-lat obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, 7-10.09.2011 Wrocław-Pokrzywna201170-70pol0/0
IIITurkowska K.KBCz(red. Turkowska K.); ISSN: 0065-1249Acta Geographica Lodziensia: „ Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich”2011nr 971-115pol0/0
IIITurkowska K.KBCz(red. Turkowska K.); ISSN: 0065-1249Acta Geographica Lodziensia: „Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim"2011nr 981-104pol0/0
I.1.aŚwierczewska-Gładysz E.PGHexactinellid sponge assemblages across the Campanian-Maastrichtian boundary in the Middle Vistula River section, central PolandActa Geologica Polonica2012Vol. 62, No.4561-580eng20/20
I.1.aŚwierczewska-Gładysz E.PGLate Turonian and early Coniacian ventriculitid sponges (Lychniscosida) from Opole trough (Southern Poland) and their palaeocological significanceAnnales Societatis Geologorum Poloniae2012Vol. 82201-224eng15/15
I.1.aFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKIntegral turbulence statistics over a central European city centre; ISSN 0006-8314 (on line ISSN 1575-1472), DOI: 10.1007/s10546-012-9762-1Boundary-Layer Meteorology20121-20eng10/30
I.1.aDzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J.KGiPGeologic position of the Younger Dryas subfossil forest in the Warta River valley, central Poland; ISSN 0367-5211Bulletin of the Geological Society of Finland2012Vol. 84, part 169-79eng7.5/15
I.1.aDzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J.KGiPGeologic position of the Younger Dryas subfossil forest in the Warta River valley, central Poland; ISSN 0367-5211Bulletin of the Geological Society of Finland2012Vol. 84, part 169-79eng7.5/15
I.1.aMarcińczak S., (Halleux J.M., van der Krabben E.)IGMiTThe adaptive efficiency of land use planning measured by the control of urban sprawl. The casus of the Netherlands, Belgium and Poland; ISSN 0264-8377Land Use Policy201229 (4)887-898eng35/35
I.1.aŚwierczewska-Gładysz E., (Olszewska-Nejbert D.)PGRedescriptions of Cenomanian Hexactinellid sponges from Podillia (South-West Ukraine) and designation of neotypesPalaeontology2012Vol. 55, Part 61265-1278eng35/35
I.1.aFortuniak K., (Bednorz E.)KMiKCoreless winters in the European sector of the Arctic and their synoptic conditions.; ISSN 0138-0338Polish Polar Research2012Vol. 33, No. 119-34eng15/15
I.1.aPetera-Zganiacz J. (Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M.)KGiPVegetation patterns under climate changes in the Eemian and Early Weichselian in Central Europe inferred from a palynological sequence from Ustków (central Poland)- (DOI:10.1016/j.guaint.2012.05.004)Quaternary International20122689-20eng30/30
I.1.bKrysiak S., (Krzemiński T.)KGFGeograficzne tło osadnictwa w Czerchowie; ISSN 0458-1520Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna2012nr 45353-389pol10/10
I.1.bKittel P.KGiPWstępne wyniki analizy profili litologicznych z Nagórek Grabowskich, stanowisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie (red. Grygiel R.); ISBN 978-83-61293-10-1 ISSN 0458-1520Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna2012nr 45: 2010-2012183-194pol10/10
I.1.cRochmińska A.KGPiPPCentra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11207-217pol6/6
I.1.cLechowski Ł.IGMiTDziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi. Charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11219-239pol6/6
I.1.cMordwa S.KGPiPPKradzieże w przestrzeni Łodzi (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11187-206pol6/6
I.1.cFiglus T.KGPiSRLokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11145-165pol6/6
I.1.cRykała A.KGPiSRMniejszość religijna – mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 1179-122pol6/6
I.1.cKulesza M.KGPiSRObraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Nowego Miasta nad Pilicą w województwie mazowieckim (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11241-253pol6/6
I.1.cOgrodowczyk A.KZŚiPPPolityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11167-186pol6/6
I.1.cWójcik M.KGRiSRegion w podejściach „nowej” geografii regionalnej (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 113-13pol6/6
I.1.cDzieciuchowicz J.KGPiPPRozwój społeczny współczesnego świata – struktura i typologia przestrzenna (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 1115-44pol6/6
I.1.cKlima E.KGPiPPStruktury kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 1145-77pol6/6
I.1.cBarwiński B.KGPiSRUkraińcy na Podlasiu – geneza, kontrowersje, współczesność (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica2011nr 11123-144pol6/6
I.1.cJażdżewska I.IGMiTJakość życia w Rzgowie w opinii mieszkańców; ISSN 0208-600XActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica2011nr 37133-147pol6/6
I.1.cSzafrańska E.IGMiTNiechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno-przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi; ISSN 0208-600XActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica2011nr 36141-154pol6/6
I.1.cPapińska E.KGFUwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wybranych geoparków Chin; ISSN 0137-1983Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia2012vol. 67 (2)61-73pol4/4
I.1.cSzkurłat E.ZDGIdee Wacława Nałkowskiego a współczesna dydaktyka (red. Kurek S.); ISSN 2084-5456Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica II. Koncepcje Wacława Nałkowskiego w świetle osiągnięć współczesnej nauki i filozofii”2011nr 105110-117pol1/1
I.1.cGorczyczewska I.KZŚiPPStruktura działalności gospodarczej w gminie Szadek (red. Marszał T.); ISSN 1643-0700Biuletyn Szadkowski2012t. 12171-179pol2/2
I.1.cKowara S.KZŚiPPZmiany zagospodarowania rynku w Szadku w drugiej połowie XX w (red. Marszał T.); ISSN 1643-0700Biuletyn Szadkowski2012t. 1223-40pol2/2
I.1.cGuz M.IGMiTPrzestrzeń turystyki aktywnej w grupie zawodowej lekarzy; ISSN 2082-7288Człowiek i Zdrowie2012t. VI, nr 153-73pol2/2
I.1.cMularska-Kucharek M., (Brzeziński K.)KZŚiPPHorizontal and vertical dimensions of social trust – the case of Łódź and the districts of Łódź voivodship (red. Marszał T.); ISSN 1231-1952European Spatial Research and Policy2012Vol. 19 nr 1143-158eng8/8
I.1.cWłodarczyk B.IGMiTKrajobraz i przestrzeń turystyczna miasta; ISSN 0867-3888Folia Turistica2011nr 25 (2)291-310pol8/8
I.1.cWłodarczyk B.IGMiTThe Tourism Landscape and Tourists Space of the City; ISSN 0867-3888Folia Turistica2011nr 25 (1)265-282eng8/8
I.1.cBartnik A., Jokiel P.KHiGWIndeksy powodziowości (Francou-Rodiera) i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na Nizinach, w przekroju wieloletnim; ISSN 0017-2448Gospodarka Wodna2012nr 5205-208pol2/4
I.1.cZiułkiewicz M.PGJakość wód powierzchniowych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie Moszczenicy; ISSN 0017-2448Gospodarka Wodna2012nr 12510-520pol4/4
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPPostawa przedsiębiorcza a wykształcenie; ISSN 1643-7446Humanizacja pracy20122 (268)59-77pol6/6
I.1.cKittel P.KGiPWpływ georóżnorodności zlewni Neru (Polska środkowa) na lokalizację osadnictwa pradziejowegoLandform Analysis2012Vol. 1949-66pol5/5
I.1.cTwardy J.KGiPPrzykłady długiego transportu stokowego z centralnej Polski w świetle obserwacji terenowych i analiz zdjęć lotniczych (red. Twardy J.); ISSN 0208-4589 ISBN 978-83-63245-7206Prace i Studia Geograficzne. Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach morfoklimatycznych2012t. 49185-209pol4/4
I.1.cNapierała T., (Lawin M.)IGMiTEfektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne województwa łódzkiego; ISSN 1899-3192Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu2012nr 258113-126pol7/7
I.1.cJaniszewska A., Klima E.KGPiPPZnaczenie marki terytorialnej w czasach globalizacji. Przykład Łodzi (red. Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W.); ISSN 1899-3192Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu i globalizacji2011nr 221210-218pol4.5/9
I.1.cWojciechowska J.IGMiTŚcieżki rozwoju organizacyjnego turystyki w Polsce – od rewolucyjnego po ewolucyjny system (red. Rapacz A.); ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-222-2Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej2012nr 25989-101pol7/7
I.1.cStasiak A., Włodarczyk B.IGMiTTurystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju (red. Rapacz A.); ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-222-2Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej2012nr 259167-177pol3.5/7
I.1.cKrysiak S.KGFOdłogi w krajobrazach Polski środkowej - aspekty przestrzenne, typologiczne i ekologiczne (red. Lechnio J.); ISSN 1899-3850, ISBN 978-83-63245-04-7Problemy Ekologii Krajobrazu2011Vol. XXXI89-96pol6/6
I.1.cKrysiak S., Majchrowska A.KGFHow climate change influences landscape change (red. Lechnio J.); ISSN 1899-3850, ISBN 978-83-63245-04-7Problemy Ekologii Krajobrazu (The Problems of Landscape Ecology). Four dimensions of the landscape2011Vol. XXX325-332pol3/6
I.1.cDegirmendžić J.KGFKlasyfikacja górnych pól wiatru w okresach dodatniej i ujemnej fazy oscylacji północnoatlantyckiej; ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012nr LVII, 2157-169pol4/4
I.1.cJędruszkiewicz J.KMiKMetody umożliwiające tworzenie scenariuszy zmian ekstremalnych zjawisk termicznych na podstawie symulacji RCM (red. Bogdanowicz E.); ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012R. LVII z. 197-107pol4/4
I.1.cPodstawczyńska A.KMiKMetodyka pomiarów stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie zamiejskim w powiązaniu z wybranymi elementami meteorologicznymi (red. Bogdanowicz E.); ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012R. LVII z. 2281-292pol4/4
I.1.cSiedlecki M., Fortuniak K., Pawlak W.KMiKPorównanie wybranych metod określania parowania w Łodzi (red. Bogdanowicz E.); ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012R. LVII z. 2211-221pol1.33/4
I.1.cPawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Kłysik K.KMiKWybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym – Biebrzański Park Narodowy (red. Bogdanowicz E.); ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012R. LVII z. 2255-265pol1/4
I.1.cPiotrowski P.KMiKZasadność wyróżniania pośrednich typów cyrkulacji atmosferycznej w klasyfikacjach dla obszaru Polski (red. Bogdanowicz E.); ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012R. LVII z. 2185-195pol4/4
I.1.cZieliński M.KMiKZastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej (red. Bogdanowicz E.); ISSN 0033-2135Przegląd Geofizyczny2012R. LVII z. 185-95pol4/4
I.1.cPodstawczyńska A.KMiKStężenie radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych; ISSN 033-2143Przegląd Geograficzny2012t. 84399-411pol5/5
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPPoczucie podmiotowości i aktywność organizacyjna mieszkańców Łodzi (red. Rabska T.); ISSN 0035-9629Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny2012R. 74 z. 2251-264pol8/8
I.1.cMordwa S.KGPiPPCiemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi. (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); ISSN 1733-3180Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area2012No 11145-155pol2/2
I.1.cJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A.KGPiPPKobiety i mężczyźni o warunkach życia w blokach (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); ISSN 1733-3180Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area2012No 11133-143pol0.67/2
I.1.cGroeger L.KGPiPPPróba typologii przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); ISSN 1733-3180Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area2012No 1149-67pol2/2
I.1.cSzafrańska E.IGMiTPrzemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); ISSN 1733-3180 Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area2012No 11179-195pol2/2
I.1.cTobiasz-Lis P.KGRiSSocial relations in gated communities based on the city of Łódź (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); ISSN 1733-3180Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area2012No 11211-233pol2/2
I.1.cDzieciuchowicz J.KGPiPPValorization and spatial typology of Łódź’s residential resources during the transformation period (red. Dzieciuchowicz J., Groeger L.); ISSN 1733-3180Space-Society-Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area2012No 1135-47eng2/2
I.1.cKittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak S., Bronisz K., Zasada M., Płaza D.KGiPBadania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska) (red. Bijak Sz., Zasada M., Bronisz A., Bronisz K.); ISSN 1509-1414Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce2012R. 14 Zeszyt 1 (30)238-245pol1.25/5
I.1.cTołoczko W. (Woziwoda B., Kałucka I., Ruszkiewicz-Michalska M., Sławska M., Sławski M., Hachułka M., Kopeć D., Rosadziński S., Witkowski J.)KGFInterdyscyplinarne badania ekologicznych skutków introdukcji dębu czerwonego Quercus rubra L. w lasach Polski środkowej - założenia i cele projektu (red. Anderwald D.); ISSN 1509-1414Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce2012R. 14, z. 33 (4)178-189pol5/5
I.1.cPetera-Zganiacz J., (Anderwald D.,)KGiPRelikty "kopalnego lasu" w Koźminie-fotoreportaż (red. Bijak Sz., Zasada M., Bronisz A., Bronisz K.); ISSN 1509-1414Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce2012R. 14 Zeszyt 1 (30)280-280pol5/5
I.1.cMarszał T.KZŚiPPMiasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju (red. Makieła Z., Szromnik A.); ISBN 978-83-89693-29-1 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Miasto innowacyjne. Wiedza. Przedsiębiorczość. Marketing2012t. 1417-18pol5/5
I.1.cGroeger L.KGPiPPPrzestrzeń publiczna małego miasta w opinii mieszkańców (przykład Łasku) (red. Heffner K., Marszał T.); ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast2012t. CXLIV123-134pol5/5
I.1.cKozłowski S., Borowska M.KZŚiPPRewitalizacja historycznego centrum Łęczycy (red. Heffner K., Marszał T.); ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast2012t. 144111-122pol2.5/5
I.1.cPielesiak I.KZŚiPPDelimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 147169-186pol5/5
I.1.cPielesiak I.KZŚiPPPowiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 147139-154pol5/5
I.1.cBartosiewicz B.KZŚiPPPowiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 14783-101pol5/5
I.1.cBartosiewicz B., Pielesiak I.KZŚiPPPowiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 147105-137pol2.5/5
I.1.cBartosiewicz B.KZŚiPPSpójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – pomiar zjawiska (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 147155-167pol5/5
I.1.cOgrodowczyk A.KZŚiPPStruktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 14745-82pol5/5
I.1.cUlańska J., Borowska-Stefańska M.KZŚiPPUżytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze metropolitalnym (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 14713-43pol5/5
I.1.cWójcik M.KGRiSFunkcje gospodarcze jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy. Próba metodyczna na przykładzie obszarów wiejskich województwa łódzkiego (red. Kamińska W., Heffner K.); ISSN 0079-3493, ISBN 978-83-89693-69-3Studia KPZK PAN. Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury2012t. CXLV256-277pol5/5
I.1.cForysiak J., Kloss M., Żurek S.KGiPWstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna torfowiska Wilczków; ISSN 1897-645Studia Limnologica et Telmatologica2012Vol. 6, No 295-101pol2/2
I.1.cKaczmarek J.IGMiTEgzo- i endogeniczna gospodarka turystyczna jako przykład kreowania i zarządzania przestrzenią w mieście; ISSN 2082-4793Studia Miejskie2012t. 717-28pol2/2
I.1.cSobczyński M., Wojtkiewicz J.KGPiSRKontrasty w przestrzeni Łodzi w oczach jej mieszkańców (analiza wybranych fragmentów miasta) (red. Słodczyk J.); ISSN 2082-4793Studia Miejskie2012t. 825-43pol1/2
I.1.cKaczmarek S.IGMiTKultura gospodarowania przestrzenią w mieście; ISSN 2082-4793Studia Miejskie2012t. 59-17pol2/2
I.1.cGroeger L.KGPiPPUdział społeczny a zrównoważony rozwój przestrzeni mieszkaniowej (red. Słodczyk J.); ISSN 2082-4793 ISBN 978-83-7395-501-1Studia Miejskie2012t. 557-76pol2/2
I.1.cWójcik M.KGRiSSpołeczne konsekwencje planowania terenów mieszkaniowych we wsiach podmiejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej (red. Kurowska K., Gwiaździńska-Goraj M.); ISSN 1642-4689, ISBN 978-83-62089-19-2Studia Obszarów Wiejskich. Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej.2012t. XXIX79-91pol6/6
I.1.cMularska-Kucharek M., (Wiktorowicz J.)KZŚiPPJakość życia mieszkańców Łodzi. Wymiar subiektywny (red. Gorzelak G.); ISSN 1509-4995Studia Regionalne i Lokalne2012nr 2 (48)92-117eng8/8
I.1.cAdamus J., Paluch M.IGMiTWydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi; ISSN 1689-4642Turystyka Kulturowa201235-54pol2/4
I.1.cWłodarczyk B.IGMiTProcesy kształtujące przestrzeń turystyczną; ISSN 0867-5856Turyzm2011t. 21, z. 1-259-66pol6/6
I.1.cKowalska K.IGMiTPróba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północnej (Finlandia); ISSN 0867-5856Turyzm2012t. 2223-30pol6/6
I.1.cKazimierczak J.IGMiTWpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu; ISSN 0867-5856Turyzm2012t. 2211-21pol6/6
I.1.cPawlak W., Siedlecki M.KMiKTyp powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi) (red. Kaca E.); ISSN 1642-8145Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie2012t. 12, z. 2(38)185-196pol2.5/5
I.1.cWibig J.KMiKWarunki wilgotnościowe w Polsce w świetle wskaźnika standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (red. Kaca E.); ISSN 1642-8145Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie2012t. 12, z. 2(38)329-340pol5/5
I.1.cPodstawczyńska A.KMiKZmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego. (red. Kaca E.); ISSN 1642-8145Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie2012t. 12, z. 2(38)197-206pol5/5
I.1.cJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A.KGPiPPCentra handlowe w Łodzi – zawłaszczona przestrzeń publiczna? (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 1157-166pol2/6
I.1.cLechowski Ł., (Grelewski M.)IGMiTGry miejskie sposobem na „oswajanie” przestrzeni miasta (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 179-94pol6/6
I.1.cJażdżewska I., (Coudroy de Lille L., Lavot A.)IGMiTNadbrzeżna przestrzeń publiczna w Lyonie. Nowa jakość przestrzeni publicznej nad Rodanem (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 151-68pol6/6
I.1.cJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTNowe przestrzenie publiczne w Łodzi w opinii mieszkańców (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 123-34pol6/6
I.1.cAdamus J.IGMiTPrzemiany przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych w okresie po transformacji systemowej. Studium przypadku Radogoszcz-Wschód (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 1201-211pol6/6
I.1.cMordwa S.KGPiPPPrzestępstwa w przestrzeni publicznej. Przykład Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 1231-240pol6/6
I.1.cDeptuła M.KGPiSRPrzestrzeń miejska w miastach Republiki Południowej Afryki (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 1167-177pol6/6
I.1.cWolaniuk A., (Drozdowska M.)IGMiTPrzestrzeń publiczna. Przykład centrum Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 1213-230pol6/6
I.1.cGuz M.IGMiTZielona przestrzeń publiczna Łowicza: zagospodarowanie i atrakcyjność dla mieszkańców (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-651-2XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta2011t. 1113-127pol6/6
I.1.cKazimierczak J.IGMiT„Nowe” versus „stare” przestrzenie publiczne w centrum miasta. Przykład Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-650-5XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast2011127-143pol6/6
I.1.cDrzewiecki P., Leśniewska K.KZŚiPPProblemy zagospodarowania i kształtowania przestrzeni publicznej na obszarze lasu Łagiewnickiego w Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-650-5XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast201181-95pol3/6
I.1.cGroeger L.KGPiPPPrzestrzeń publiczna generatorem atrakcyjności przestrzeni mieszkaniowej wybranych osiedli mieszkaniowych w Łodzi (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-650-5XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast2011t. 1217-230pol6/6
I.1.cGoryczewska E.KZŚiPPPrzestrzeń publiczna nowych terenów przemysłowych na wybranych przykładach z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-650-5XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast2011203-215pol6/6
I.1.cKulesza M., Wojtkiewicz J.KGPiSRZabytkowy obszar chroniony w przestrzeni publicznej miasta. Na przykładzie Parku Kulturowego - Miasto Tkaczy w Zgierzu (red. Jażdżewska I.); ISBN 978-83-7525-650-5XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast201169-80pol3/6
I.1.cSławek M., (Śleboda R.)IGMiTJoga i jej wartości w kształtowaniu zdrowego stylu życia; ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382XZeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług2011nr 78153-166pol9/9
I.1.cLatosińska J.IGMiTPopyt na przestrzeń turystyczną. Przykład biura podróży Polan Travel w Bielsku Białej; ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382XZeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług2012nr 84445-459pol6/6
I.1.cSławek M., (Bajorek W., Nowak A., Rzepko M., Ślebodna R.)IGMiTPrzestrzeń rekreacyjna aktywności ruchowej w całorocznych zamkniętych obiektach sportowo- rekreacyjnych na podstawie wybranych jednostek osiedlowych Łodzi; ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382XZeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług2011nr 79275-301pol9/9
I.1.cSławek M., (Bajorek W., Król P., Nowak A., Rzepko M., )IGMiTSkuteczność wychowania do udziału w kulturze fizycznej przez turystykę w opiniach mieszkańców powiatu krośnieńskiego; ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382XZeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług2011nr 78369-388pol9/9
I.1.cSławek M., (Król P., Nowak A., Rzepko M.)IGMiTZmiany w sprawności fizycznej młodzieży studiującej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ciągu lat; ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382XZeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług2011nr 78511-520pol9/9
I.1.cWojnarowska A.KZŚiPPRewitalizacja obszarów centralnych Poczdamu (red. Zaniewska H., Kołata J.); ISSN 1507-6407Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka. Tożsamość miasta w dobie globalizacji2011z. 2465-73pol2/2
I.1.cKowara S.KZŚiPPZagospodarowanie przestrzenne rynku jako wyraz tożsamości małego miasta (red. Zaniewska H., Kołata J.); ISSN 1507-6407Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka. Tożsamość miasta w dobie globalizacji2012z. 2589-95pol2/2
I.1.cBartosiewicz B.KZŚiPPPowiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych – przykład Łódzkiego Obszaru metropolitalnego (red. Heffner K., Halama A.); ISBN 978-83-7246-774-4 ISSN 2083-8611Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ewolucja funkcji małych miast w Polsce201250-62pol7/7
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPKorzyści z zaufania społecznego (red. Lech A.); ISSN 1506-6541Zeszyty Wiejskie2012z. 17272-282pol2/2
I.1.dWibig J.KMiKHas the frequency or intensity of hot weather events changed in Poland since 1950?; ISSN 1992-0628, eISSN 1992-0636.Advances in Science & Research2012nr 887-91eng0/0
I.1.dZieliński M., Fortuniak K., Pawlak W.KMiKTurbulent sensible heat flux in Łódź obtained from scintillometer measurements – comparison of free and mix algorithms (red. Parusel T., Mendecki M., Wawrzyniak Z., Szczygieł J., Rybicki M.); ISSN 2084-5707Contemporary Trends in Geoscience2012Vol. 1109-117eng0/0
I.2.bForysiak J.KGiPZapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia2012nr 991-164pol20/20
I.2.bBartnik A., Jokiel P.KHiGW(red. Szymańska M.); ISBN 978-83-7525-716-8Geografia wezbrań i powodzi rzecznych20121-264pol10/20
I.2.bWójcik M.KGRiSISBN 978-83-7525-657-4Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych20121-273pol20/20
I.2.bKaczmarek S., Kaczmarek J., Kazimierczak J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Żek M.IGMiTISBN 978-83-7525-699-4 Jak polubić pracę dyplomową20121-96pol2.22/20
I.2.bMularska-Kucharek M.KZŚiPPISBN 978-83-7525-822-6Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze20121-237pol20/20
I.2.bLiszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A.IGMiTISBN 978-83-60655-63-4Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie. Konkurencyjność Łodzi jako ośrodka naukowego20121-122pol6.67/20
I.2.bKaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B., (Lawin M.)IGMiT(red. Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-64-5Ruch turystyczny w Łodzi w województwie łódzkim w 2011 roku (205s.)20121-205pol4/20
I.2.bMarszał T.KZŚiPPISBN 978-83-7525-733-5Szadkowski Słownik Biograficzny. Średniowiecze i renesans20121-187pol20/20
I.2.bDzieciuchowicz J.KGPiPP(red. Dzieciuchowicz J.); ISBN 978-83-7525-737-3Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie20121-142pol20/20
I.2.bTomaszewski E.KHiGW(red. Gorzkowska K., Stępień D.); ISBN 978-83-7525-771-7Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski20121-265pol20/20
I.2.dBartnik A., Moniewski P.KHiGWBasic physico-chemical water parameters of a small river and their changes caused by the presence of water reservoirs on the example of the Dzierzazna river (red. Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B.); ISBN 978-83-61102-70-0Anthropogenic and natural transformations of lakes2012Vol.67-17eng2.5/5
I.2.dTomaszewski E.KHiGWDynamics of low-flow events evolution in lake catchments (red. Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B.); ISBN 978-83-61102-70-0Anthropogenic and natural transformations of lakes2012Vol.6149-161eng5/5
I.2.dBartnik A., Tomalski P.KHiGWThe influence of small reservoirs of different functions on seasonal oscillations of the selected physico-chemical parameters of the urban river waters” (the Sokołówka catchment, Lodz case) (red. Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B.); ISBN 978-83-61102-70-0Anthropogenic and natural transformations of lakes2012Vol.619-33eng2.5/5
I.2.dKittel, P., (Błaszczyk J., Muzolf B., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Obremska M.,)KGiPTraces of Prehistoric Human Impact on Natural Environment in the Ner River Catchment (central Poland) (red. Hildebrandt-Radke I., Dörfler W., Czebreszuk J., Müller J.); ISBN 978-83-63400-02-6, 978-3-7749-3790-1Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze Age in the Central - European Lowlands. Studien zur Archäeologie in Ostmitteleuropa, Band. 8, Studia nad pradziejami Europy Środkowej2011129-141eng5/5
I.2.dWiluś R.IGMiTGeography of tourism of Bułgaria (red. Wyrzykowski J., Widawski K.); ISBN 978-83-62673-22-3Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries (519s.)201235-66eng5/5
I.2.dMuszyńska A., Wiluś R.IGMiTGeography of tourism of Croatia (red. Wyrzykowski J., Widawski K.); ISBN 978-83-62673-22-3Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries (519s.)201267-101eng2.5/5
I.2.dKlima E., (Rosińska-Bukowska M.)KGPiPPBrand as an important element of regional development strategy at the example of Łódź (red. Michalski T., Radczenko A.); ISBN 978-966-2407-21-1Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development (179s.)201290-98eng5/5
I.2.dWójcik M., (Kulawiak A.)KGRiSLocal functions of Lodz – systemic, institutional and social factors in urban development (red. Michalski T., Radchenko A.); ISBN 978-966-2407-21-1Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development (179s.)2012167-178eng5/5
I.2.dSławek M., (Grymuza E., Podstawski R.)IGMiTHealth Education in the opinions of Grade I – III Pupil Attending a Rural Primary School; ISBN 978-83-61495-58-1Lifestyle, Education And Wellness2012239-252eng5/5
I.2.dMatczak A.IGMiTChanges in the Functional Structure of the cities in the Łódź Region in 1973–2007 (red. Runge A., Kuczabski A.); ISBN 978-966-2407-22-8Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes (135s.)201135-44eng5/5
I.2.dZiułkiewicz M., (Żelazna-Wieczorek J.)PGCurrent ecological status of selected transitional peatlands in Central Poland in relation to hydrochemical conditions (red. Forysiak J., Kucharski L., Ziułkiewicz M.); ISBN 978-83-63400-19-4Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and possibility of protection (134s.)201259-72eng5/5
I.2.dForysiak J., Twardy J.KGiPDevelopment of human-induced geomorphological processes in the vicinity of peatlands of Central Poland (red. Forysiak J., Kucharski L., Ziułkiewicz M.); ISBN 978-83-63400-19-4Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and possibility of protection (134s.)101285-99eng2.5/5
I.2.dSławek M., (Podstawski R.)IGMiTThe influence of political transformation in Poland on the Functioning of the Department of Physical Education and Sport at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn During the Acadenic years of 1998/1999 and 2010/2011 (red. Sokołowska B.); ISBN 978-83-61044-46-8Public Health in the Aspect of Modern Civilization (278s.)2012266-278eng5/5
I.2.dSławek M., (Maszorek-Szymala A.)IGMiTPro-Sport Attitudes and Their Determinants in Relation to Welfare and Quality of Students’ Life in Postmodernity Era – Research Findings (red. Nowak-Starz G., Wrońska I.); ISBN 978-83-61495-70-3Societal Conditioning For Wellness2012243-262eng5/5
I.2.dKlima E., Rochmińska A., Walkiewicz D.KGPiPPSheet II. Łódź’s location within Polish political-administrative, transportation and settlement systems (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.36/1.09
I.2.dWolaniuk A.IGMiTSheet LI. Functional changes in and of Piotrkowska street (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dMarcińczak S., Siejkowska A.IGMiTSheet LII. Crime distribution in Łódź as in 2002 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.55/1.09
I.2.dMarcińczak S.IGMiTSheet LIII. Socio-residential structure of Łódź as in 2002 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S.IGMiTSheet LIV. New industrial investment locations as in 2007 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.55/1.09
I.2.dGroeger L.KGPiPPSheet LV. New residential areas in Łódź as in 2007 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dKulesza M.KGPiSRSheet LXII. Multiethnic cultural heritage of Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dDmochowska-Dudek K., Dzieciuchowicz J., Retkiewicz W., (Leszczyński S.)KGPiPPSheet XIX. Voting patterns of the inhabitants of Łódź: 1998 Łódź assembly elections (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.36/1.09
I.2.dMatczak A.IGMiTSheet XL. Tourism in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dLiszewski S., Matczak A.IGMiTSheet XLI. Metropolitan tourist assets (selected examples) (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.55/1.09
I.2.dKlima E., Kulawiak A., Rochmińska A., Suliborski A., Walkiewicz D.KGPiPPSheet XLIX. The impact of Łódź on the regional and national socio-economic space (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.22/1.09
I.2.dKlima E., Kulawiak A., Suliborski A., Walkiewicz D.KGPiPPSheet XLVIII. Łódź within international networks (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.27/1.09
I.2.dSzafrańska E., (Michalski W., Nowakowska B.)IGMiTSheet XV. Demographic structure as in 2005 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dDzieciuchowicz J., (Kaniewicz S.)KGPiPPSheet XVII. Employment structure (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dDzieciuchowicz J., Mordwa S., Retkiewicz W., (Bartos J.)KGPiPPSheet XVIII. Religious Faither in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng0.36/1.09
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTSheet XXIV. Territorial boundaries and divisions in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTSheet XXV. Land use in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTSheet XXVII. Agricultural areas in Łódź and its rural-urban fringe (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dKaczmarek S.IGMiTSheet XXXI. Housing condition in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dLiszewski S.IGMiTSheet XXXIX. Tourist and recreational space in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dWolaniuk A., (Przewłocka R.)IGMiTSheet XXXVI. Piotrkowska street (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dWolaniuk A.IGMiTSheet XXXVII. The development of metropolitan functions in Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dWolaniuk A.IGMiTSheet XXXVIII. Metropolitan institution in Łódź – distribution and structure in 2000 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas2011eng1.09/1.09
I.2.dWojciechowska J.IGMiTPolish agrotourism in the ligth of science and practice (red. Kruzhalin W. I.); ISBN 978-5-98004-050-5Turizm i rekreacija: fundamentalnyje i prikladnyje isliedowanija. Trudy VII Miezhdunarodnoj Nauczno-prakticzieskoj konfierencji (545s.)201276-83eng5/5
I.2.dSławek M., (Dudczak J., Maszorek-Szymala A.)IGMiTQuality of Life and Wellbeing in Leisure and Physical Activity of students in Poland and England (red. Bergier J.); ISBN 978-83-61495-86-4Wellness And Success in Sports in Different Phases of Life201271-94eng5/5
I.2.dNiewiadomski A.KGFEckert. Die Schriftenreihe. Tagebau in polnischer Landschaft - Rekultivierungsmöglichketiten bei Braunkohlen- und Schwefelbergwerken (red. Stöber G.); ISBN 978-3-89971-956-7Zwischen Ökonomie und Ökologie? Raumstruktullerer Wandel, Raumplanung und Nutzungskonflikte in Deutschland und Polen (222s.)2012nr. 13027-41ger5/5
I.2.eKlima E.KGPiPPO geografii religii i jej powiązaniach (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9 Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 7239-260pol4/4
I.2.eSzkup R.IGMiTMetody badań terenowych w turystyce (red. Sitek S.); ISBN 978-83-61695-08-0„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej z. 2 (205s.)20119-18pol4/4
I.2.eMatczak A.IGMiTZmiany w strukturze funkcjonalnej małych miast w regionie łódzkim w latach 1973-2007 (red. Sitek S.); ISBN 978-83-61695-08-0„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej z. 2 (205s.)201163-75pol4/4
I.2.eSzkup R.IGMiTMożliwości stosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w badaniach nad osadnictwem turystycznym – przykład inwentaryzacji działek letniskowych (red. Sitek S.); ISBN 978-83-61695-13-4„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej z. 3 (150s.)201293-110pol4/4
I.2.eNiewiadomski A.KGFStruktura i znaczenie terenów zielonych w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce (red. Lutyńska M., Bajerski A.); ISBN 978-83-63400-18-759. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Więcej geografii. Poznań 5-8 września 2012201237-37pol0/0
I.2.eKittel P.KGiPBudowa i ewolucja doliny Neru w rejonie stanowiska Lutomiersk-Koziówki w świetle badań geoarcheologicznych (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 100113-133pol2.5/2.5
I.2.eKobojek E.KZŚiPPEwolucja poglądów na genezę wielkich stożków napływowych na Równinie Łowicko-Błońskiej (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 100135-145pol2.5/2.5
I.2.eForysiak J., Okupny D., (Borówka R.K., Kloss M., Obremska M.,Żurek S.)KGiPGeologiczna i geomorfologiczna charakterystyka torfowiska Rąbień oraz wstępne wyniki badań osadów biogenicznych (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 10065-76pol1.25/2.5
I.2.eJaskulski M.IGMiTPagórki Warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 100101-111pol2.5/2.5
I.2.eDzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J.KGiPPaleogeograficzne elementy rozwoju doliny Warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku "Koźmin Las" (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 10035-49pol0.63/2.5
I.2.eCzubla P., Wachecka-Kotkowska L., (Górska-Zabielska M., Król E.)PGPoligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, region łódzki (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 100161-178pol1.25/2.5
I.2.eRoman M.KGiPRzeźba palimpsestowa w krajobrazie polodowcowym na przykładzie wzgórza morenowego Izbicy Kujawskiej (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 100147-159pol2.5/2.5
I.2.eForysiak J., (Białczak A.)KGiPZróżnicowanie wypełnień holoceńskich starorzeczy Warty w Uniejowie (red. Roman M.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej2012nr 10021-34pol2.5/2.5
I.2.eAdamiak M., Napierała T.IGMiTFinansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i hrabstwie Oppland (Norwegia) (red. Napierała T.); ISBN 978-83-63704-11-7; 978-83-86492-72-5Acta Innovations. Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich (101s.)201257-77pol2/4
I.2.eMusiaka Ł., (Gotwald B., Szymura K.)KGPiSRTurystyka w dokumentach strategicznych organów samorządu terytorialnego województwa łódzkiego a norweskie dobre praktyki zarządzania turystyką (red. Napierała T.); ISBN 978-83-63704-11-7 ISBN 978-83-86492-72-5Acta Innovations. Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich (101s.)201225-54pol4/4
I.2.eNapierała T.IGMiTWprowadzenie. Problemy jakości zarządzania przestrzenią turystyczną (red. Napierała T.); ISBN 978-83-63704-11-7; 978-83-86492-72-5Acta Innovations. Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich (101s.)20125-23pol4/4
I.2.eKobojek E.KZŚiPPRodzaj wezbrania a akumulacja osadów pozakorytowych na przykładzie doliny Bzury (red. Łajczak A.); ISBN 978-83-61644-33-0Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ2012nr 77186-191pol4/4
I.2.eTanaś S.IGMiTEdukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki (red. Rudnicki Z.); ISBN 978-83232-2495-2, ISSN 0083-4254Ars morendi, ars vivendi, ars educandi (520s.)2012427-442pol4/4
I.2.eGuz M.IGMiTModele wypoczynku urlopowego łódzkiego środowiska lekarskiego - rekomendacje dla organizatorów turystyki; ISBN 978-83-63704-12-4; 978-83-86492-73-2Badania społeczne o charakterze aplikacyjnym jako narzędzie wspierania regionalnej specjalizacji. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich2012113-156pol4/4
I.2.eDzieduszyńska D., Kittel P.KGiPBasen uniejowski - historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2012t. 1189-203pol1.67/3.33
I.2.ePetera-Zganiacz J., Forysiak J.KGiPHistoria rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2012t. 123-41pol1.67/3.33
I.2.eLamprecht M.KZŚiPPKilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2012t. 1131-139pol3.33/3.33
I.2.eKobojek E.KZŚiPPPołożenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2012t. 19-22pol3.33/3.33
I.2.eSmętkiewicz K., (Smętkiewicz K. M.)ZDGWalory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2012t. 195-118pol3.33/3.33
I.2.eSmętkiewicz K., (Latour T.)ZDGWłaściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych warunkujące ich wykorzystanie do celów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2 w Uniejowie (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2012t. 179-93pol3.33/3.33
I.2.eTurkowska K.KGiPCzynniki różnicowania rzeźby regionu łódzkiego (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201211-12pol0/0
I.2.eLudwisiak K.KGiPFormy glacitektoniczne i ich wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej okolic Łodzi (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201256-57pol0/0
I.2.eJaskulski M.IGMiTPagórki Warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201235-37pol0/0
I.2.eJaskulski M., Szmidt A.IGMiTPółnocne przedpole Wyżyny Łódzkiej – koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201237-39pol0/0
I.2.eDzieduszyńska D., Kittel P., Korzeń K., Krąpiec M., Okupny D., Pawłowski D., Petera-Zganiacz J., Stachowicz-Rybka R., Twardy J.KGiPStanowisko 1. Koźmin Las. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201297-104pol0.8/4
I.2.eRoman M.KGiPStanowisko 2. Izbica Kujawska Wzgórze Izbicy Kujawskiej jako przykład rzeźby palimpsestowej (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.2012105-115pol4/4
I.2.eBorówka R.K., Forysiak J., Kloss M., Marosik P., Obremska M., Okupny D., Niesiołowska – Śreniowska E., Płaza D. K., Żurek S.KGiPStanowisko 3. Rąbień świadectwa zróżnicowanych procesów morfogenetycznych zapisane w osadach torfowiska Rąbień i rzeźbie jego otoczenia (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.2012116-122pol0/0
I.2.eKittel P.KGiPStanowisko 4. Lutomiersk-Koziówki. Etapy kształtowania doliny Neru koło Lutomierska pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.2012123-130pol4/4
I.2.eCzubla P., Wachecka-Kotkowska L., (Górska-Zabielska M., Król E.)PGStanowisko 5. Mąkolice. Pagór na wododziale Wisły i Odry jako przykład formy poligenicznej (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.2012131-139pol2/4
I.2.eRoman M., (Roman M. G.)KGiPStanowisko 6. Żłobnica.Wysad solny Dębina (KWB Bełchatów) oraz jego wpływ na wykształcenie pokrywy kenozoicznej i współczesne zmiany rzeźby obszaru (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.2012140-146pol0/0
I.2.eSmętkiewicz K.ZDGWykorzystanie wody geotermalnej w Uniejowie jako czynnik rozwoju miasta (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201291-96pol0/0
I.2.eOkupny D.KGiPWzględne zmiany rozmiarów denudacji mechanicznej i chemicznej w świetle badań geochemicznych osadów wybranych torfowisk regionu łódzkiego (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.201265-66pol0/0
I.2.eRdzany Z.KGFFormy glacjalne złożone i przejściowe na przykładach z regionu łódzkiego (red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r. 201269-70pol0/0
I.2.eKulawiak A., Walkiewicz D.KGRiSUniejów jako potencjale uzdrowisko w regionie łódzkim (red. Rydz E.); ISBN 978-83-7467-186-6Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk2012119-138pol2/4
I.2.eMatczak A.IGMiTFunkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia (red. Rydz. E.); ISBN 978-83-7467-186-6Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (238s.)2012167-181pol4/4
I.2.eWolaniuk A.IGMiTCentra miast (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012303-341pol2/2
I.2.ePapińska E.KGFFizjografia urbanistyczna (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna201215-43pol2/2
I.2.eLiszewski S.IGMiTFormy i struktury przestrzenne wielkich skupisk (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012207-253pol2/2
I.2.eSzafrańska E.IGMiTGeografia społeczna miast, struktury społeczno-przestrzenne (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012141-174pol2/2
I.2.eGroeger L.KGPiPPPodstawy wyceny nieruchomości miejskich (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012391-408pol2/2
I.2.eJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTProcesy urbanizacji (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012175-206pol2/2
I.2.eJażdżewska I.IGMiTSieć i system osadniczy miast (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012343-378pol2/2
I.2.eSiejkowska-Koberidze A.IGMiTStudia inwentaryzacji urbanistycznej (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012409-428pol2/2
I.2.eJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTWybrane zagadnienia z historii budowy miast kręgu kultury europejskiej (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna201287-105pol2/2
I.2.eJażdżewska I.IGMiTZastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w geografii urbanistycznej (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna2012379-390pol2/2
I.2.eBorowska-Stefańska M.KZŚiPPPowodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem (red. Nachlik E.); ISBN 978-83-62576-04-3Hydrotechnika XIV’20122012305-317pol4/4
I.2.eGroeger L.KGPiPPRola i kształtowanie przestrzeni publicznych w podnoszeniu atrakcyjności i wartości inwestycji mieszkaniowych (red. Nowak M. J., Skotarczak T.); ISBN 978-83-7556-206-4Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne201289-104pol4/4
I.2.eKittel P., (Król D., Rogoziński J., Rybicka M.)KGiPKultura pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca (red. Rybicka M.); ISBN 978-83-7667-122-2Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa201213-34pol4/4
I.2.eKittel P., (Rybicka M.)KGiPStan badań nad osadnictwem z neolitu i epoki brązu we wschodniej części Kotliny Kolskiej (red. Rybicka M.); ISBN 978-83-7667-122-2Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa20125-11pol0/0
I.2.eGuz M.IGMiTKultura ludowa jako czynnik kształtujący łowicki region turystyczny (red. Wojtanowicz J., Zbucki Ł.); ISBN 978-83-61044-81-9Krajobraz kulturowy a turystyka (321 s.)2011159-171pol4/4
I.2.eKrakowiak B., Latosińska J.IGMiTHistoria Łodzi a znaki i symbole w krajobrazie miasta (red. Łach J., Zaręba A.); ISBN 978-83-62673-14-8Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie (374s.)2012143-157pol2/4
I.2.eŁaska D., Kaczmarek J.IGMiT„Jeśli wybierasz się w podróż” – o dostępności instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych (red. Włodarczyk B., Krakowiak B.); ISBN 978-83-61001-09-6Kultura i turystyka wspólne korzenie (416s.)2012349-364pol4/4
I.2.eKittel P., Okupny D. (Elias S., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A.)KGiPBadania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła (red. Grygiel R.); ISBN 978-83-61293-12-5 ISSN 0239-7501Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny2012Aneks 81-3pol0/0
I.2.eKrystek M.MGBadania petrograficzne wybranych fragmentów naczyń ceramicznych ze stanowiska Lutomiersk - Koziówki 3a-c (red. Grygiel R.); ISBN 978-83-61293-12-5, ISSN 0239-7501Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny2012nr 391-5pol0/0
I.2.eKrystek M.MGBadania petrograficzne zabytków kamiennych ze stanowiska Lutomiersk – Koziówki 3 a-c. Aneks nr 4 (wersja elektroniczna) (red. Grygiel R.); ISBN 978-83-61293-12-5, ISSN 0239-7501Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny2012nr 391-17pol4/4
I.2.eKittel P.KGiPGeomorfologia stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki (red. Grygiel R.); ISBN 978-83-61293-12-5 ISSN 0239-7501Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny2012nr 3927-37pol4/4
I.2.eKittel P.KGiPGeomorfologiczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa i przeobrażenia morfologii obszaru stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki w warunkach antropopresji (red. Grygiel R.); ISBN 978-83-61293-12-5 ISSN 0239-7501Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny2012nr 39266-277pol4/4
I.2.eWójcik M.KGRiSNeoliberalny urbanizm a przemiany społeczno-przestrzenne wsi w otoczeniu dużych miast. Wybrane zagadnienia badawcze (red. Szmytkowska M., Sagan I.); ISBN 978-83-7865-022-5Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu201250-59pol4/4
I.2.eTomaszewski E.KHiGWPora koncentracji suszy hydrologicznej w zlewniach nizinnych (red. Marszelewski W.); ISBN 978-83-62089-25-3Monografie Komisji Hydrologicznej PTG. Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska2012t. I201-217pol4/4
I.2.eTomalski P.KHiGWSezonowość wybranych charakterystyk fizykochemicznych wód podziemnych w dolinie małej rzeki miejskiej na przykładzie Sokołówki (Łódź) (red. Marszelewski W.); ISBN 978-83-62089-25-3Monografie Komisji Hydrologicznej PTG. Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska2012t. I187-199pol4/4
I.2.eBartnik A., Tomalski P.KHiGWZróżnicowanie równowagi hydrodynamicznej wód podziemnych i powierzchniowych w dolinie małej rzeki miejskiej (na przykładzie Sokołówki – Łódź) (red. Marszelewski W.); ISBN 978-83-62089-25-3Monografie Komisji Hydrologicznej PTG. Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska2012t. I7-19pol2/4
I.2.eTanaś S.IGMiTZnaczenie przestrzeni sepulkralnej w turystyce (red. Borzyszkowski J.); ISBN 978-83-931394-0-8, ISBN 978-83-63368-04-3Nekropolie Pomorza (698s.)2011609-618pol4/4
I.2.eKowalczyk-Anioł J.IGMiTKluby wzajemnej gościnności – signum temproris współczesnej turystyki polskiej młodzieży (red. Stasiak A.); ISBN 978-83-933197-0-1Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (396s.)2011141-155pol4/4
I.2.eSuliborski A.KGRiSGeografia regionalna a jedność geografii (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-7525-652-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej2011t. 625-34pol4/4
I.2.eRembowska K.KGRiSGeografia regionalna jako opowieść (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-7525-652-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej2011t. 673-80pol4/4
I.2.eWalkiewicz D.KGRiSGeografia regionalna w ośrodku łódzkim - teoria i praktyka badawcza (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-7525-652-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej2011t. 6173-189pol4/4
I.2.eWójcik M.KGRiSKoncepcje "nowej" geografii regionalnej (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-7525-652-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej2011t. 653-71pol4/4
I.2.eMordwa S.KGPiPPGeografia a inne nauki zajmujące się przestępczością (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 7261-272pol4/4
I.2.eSzafrańska E.IGMiTGeografia społeczna miast i socjologia miasta – wspólnota podejść teoretyczno-metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 7181-200pol4/4
I.2.eTobiasz-Lis P.KGRiSMetoda analizy odręcznych szkiców miasta Kevina Lyncha jako przykład powiązań geografii, urbanistyki i planowania przestrzennego (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 7227-238pol4/4
I.2.eWójcik M.KGRiSWpływ nauk społecznych na przemiany teoretyczne geografii wsi (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 7169-180pol4/4
I.2.eJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Wolaniuk A.IGMiTWspółpraca geografii z wybranymi naukami (red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 769-74pol0/0
I.2.eBartosiewicz B.KZŚiPPSpójność terytorialna Łódzkiego Obszaru metropolitalnego w świetle międzygminnych przepływów pracowniczych (red. Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T.); ISBN 978-83-7702-476-8Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014–2020. Tom II Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w regionach, instytucjach i przedsiębiorstwach (222s.)2012161-173pol4/4
I.2.eKobojek E.KZŚiPPPraktyczne aspekty wiedzy o środowisku fizycznogeograficznym (red. Szkurłat E.); ISBN 978-83-7525-653-6Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej20119-27pol4/4
I.2.eFiglus T., Kaczyńska D.KGPiSRDawne miasta o genezie wiejskiej z nierozwiniętym układem urbanistycznym na przykładzie Polski Środkowej oraz Pomorza Zachodniego (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012199-208pol1.11/2.22
I.2.eOkupny D., Wroński K.KGiPEmisja dwutlenu węgla z powierzchni Torfowiska Rąbień (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych201228-35pol1.11/2.22
I.2.eDrzewiecki P.KZŚiPPNowo powstałe i planowane inwestycje hotelarskie w Łodzi (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012259-267pol2.22/2.22
I.2.eLechowski Ł., Maro-Kulczycka M.IGMiTPostrzeganie obszarów poprzemysłowych Łodzi przez studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012151-158pol1.11/2.22
I.2.eKazimierczak J., Michalak S.IGMiTTurystyka w polityce miejskiej. Analiza wybranych przykładów miast europejskich (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012233-240pol1.11/2.22
I.2.eGuz M.IGMiTWielkość i kierunki zagranicznych wyjazdów turystycznych Polaków w latach 1998-2010. Analiza trendu (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012241-250pol2.22/2.22
I.2.eGoryczewska E.KZŚiPPZagospodarowanie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej na przykładzie wybranych kompleksów przemysłowych (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012175-182pol2.22/2.22
I.2.eJędruszkiewicz J., Zieliński M, (Czernecki B.)KMiKZmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na podstawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnych (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012120-127pol1.11/2.22
I.2.eAdamus J., Paluch M.IGMiTZnaczenie wydarzeń kulturalnych w rozwoju miasta. Studium przypadku Łodzi – wstęp do rozważań (red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych2012217-225pol1.11/2.22
I.2.eKittel P., (Muzolf B., Muzolf P.)KGiPSprawozdanie z prac badawczych na wielokulturowym kompleksie osadniczym w miejscowości Smólsk, stanowisko 2/10, gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; ISBN 978-83-63260-10-1Raport 2007-20082012t. 143-64pol4/4
I.2.eBarwiński M.KGPiSRŁemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny (red. Pawłowska A., Rykiel Z.); ISBN 978-83-7338-791-9Region i Regionalizm w socjologii i politologii2012136-151pol4/4
I.2.eSobczyński M.KGPiSRRegion łódzki w tradycji podziałów administracyjnych Polski Środkowej (red. Pawłowska A., Rykiel Z.); ISBN 978-83-7338-791-9Region i regionalizm w socjologii i politologii2012177-195pol4/4
I.2.ePiotrowski P.KMiKDetekcja i powstawanie układów wyżowych i niżowych centralnie położonych nad obszarem Polski (red. Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A.); ISBN 978-83-61644-29-3, ISSN 1895-6777Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu201274119-130pol4/4
I.2.ePodstawczyńska A., Piotrowski P.KMiKNajwyższe stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej w Polsce Środkowej i Południowej (red. Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A.); ISBN 978-83-61644-29-3, ISSN 1895-6777Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu201274309-317pol2/4
I.2.eJędruszkiewicz J.KMiKProjekcje zmian ekstremalnych warunków termicznych w Polsce na lata 2021-2050 (red. Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A.); ISBN 978-83-61644-29-3, ISSN 1895-6777Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu201274435-442pol4/4
I.2.eSobczyński M., Wojtkiewicz J.KGPiSRKontrasty w przestrzeni miejskiej Łodzi na przełomie XX i XXI wieku (red. Namyślak B.); 978-83-62673-11-7Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych t. 2. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich2011t. 265-78pol2/4
I.2.eTwardy J., Forysiak J.KGiPPrzyrodnicze uwarunkowania osadnictwa na stanowisku archeologicznym Renice 5-6 i w jego najbliższym otoczeniu (red. Rzepecki s.); ISBN 978-83-7177-858-2Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowiskach Jastrzębiec 4 i Renice 5-620119-14pol0/0
I.2.eForysiak J., (Kamiński J.)KGiPISBN 978-83-7538-928-9Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, arkusz Uniejów2012pol4/4
I.2.ePodstawczyńska A.KMiKTemperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu (red. Twardy J., Żurek S., Forysiak J.); ISBN 978-83-62662-45-6Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach201063-73pol2.4/2.4
I.2.eMakowska-Iskierka M., Włodarczyk B.IGMiTPodmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego (red. Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M.); ISBN 978-83-7525-713-7Warsztaty z geografii turyzmu.Tom 2. Turystyka moda na sukces201283-112pol2/4
I.2.eBończak B.IGMiTPrzydatność metody SERVQUAL w ocenie projektowanego produktu turystycznego na przykładzie Bitwy Łódzkiej (red. Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M.); ISBN 978-83-7525-713-7Warsztaty z geografii turyzmu.Tom 2. Turystyka moda na sukces2012205-220pol4/4
I.2.eJokiel P., (Pociask-Karteczka J.)KHiGWDlaczego wody? (red. (Bogdanowicz R.), Jokiel P., (Pociask – Karteczka J.)); ISBN 978-83-88424-78-6Wody w parkach narodowych Polski20129-13pol0/0
I.2.eJokiel P., Tomalski P.KHiGWPark Narodowy Gór Stołowych (red. (Bogdanowicz R.), Jokiel P., (Pociask – Karteczka J.)); ISBN 978-83-88424-78-6Wody w parkach narodowych Polski2012200-223pol2/4
I.2.eJokiel P., (Pociask-Karteczka J.)KHiGWPrzedmowa (red. (Bogdanowicz R.), Jokiel P., (Pociask – Karteczka J.)); ISBN 978-83-88424-78-6Wody w parkach narodowych Polski20127-8pol0/0
I.2.eGłowacz A.ZDGKoncepcja szkolnej edukacji geograficznej i studiów geograficznych w Anglii (red. Podgórski Z., Szkurłat E.); ISBN 978-83-934983-0-7Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG2012t. 227-48pol4/4
I.2.eAdamczewska M., Smętkiewicz K.,Szkurłat E.ZDGKoncepcja zintegrowanej geografii w programie uniwersyteckiego kształcenia geografii w Grazu (red. Podgórski Z., Szkurłat E.); ISBN 978-83-934983-0-7Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG2012t. 249-72pol1.33/4
I.2.eSzkurłat E.ZDGMetody kształcenia geograficznego w kontekście zakładanych efektów kształcenia (red. Podgórski Z., Szkurłat E.); ISBN 978-83-934983-0-7Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG2012t. 2135-150pol4/4
I.2.eKrystek M.MGSurowce skalne wybranych detali architektonicznych radomskiego zamku (red. Lechowicz Z.); ISBN 978-83-7789-142-1, ISBN 978-83-930213-9-0Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje2012150-168pol4/4
I.2.eBartosiewicz B., Kowalski M.KZŚiPPPolityka przestrzenna w małych miastach (red. Nowak M. J., Skotarczak T.); ISBN 978-83-7556-094-7Zarządzanie przestrzenią miasta2012195-215pol2/4
I.3Napierała T.IGMiTActa Innovations. Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich (101s.)20121-101pol4/4
I.3Liszewski S.IGMiTAtlas miasta Łodzi (Suplement 2)20121-pol4/4
I.3Dzieduszyńska D, Turkowska K.KGiP(red. Dzieduszyńska D., Roman M.); ISBN 978-83-916728-7-7Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r.2012pol2/4
I.3Liszewski S.IGMiT(red. Liszewski S.); ISBN 978-83-01-17024-0Geografia urbanistyczna20121-428pol4/4
I.3Włodarczyk B., Krakowiak B.IGMiT(red. Włodarczyk B., Krakowiak B.); ISBN 978-83-61001-09-6Kultura i turystyka wspólne korzenie (416s.)20121-416pol2/4
I.3Forysiak J., Kucharski L., Ziułkiewicz M.KGiPISBN 978-83-63400-19-4Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and possibility of protection20111-134eng2/4
I.3Rembowska K., Suliborski A., (Maik W.)KGRiS(red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-7525-652-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej2011t. 61-218pol2/4
I.3Rembowska K., Suliborski A., (Maik W.)KGRiS(red. Maik W., Rembowska K., Suliborski A.); ISBN 978-83-61036-99-9Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Związki geografii z innymi naukami2012t. 71-328pol2/4
I.3Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.KMiK(red. Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M.); ISBN 978-83-7525-666-6Przestrzeń w badaniach geograficznych20121-276pol1.33/4
I.3Heffner K., Marszał T.KZŚiPP(red. Heffner K., Marszał T.); ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast2012t. 1441-168pol0/0
I.3Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.KZŚiPP(red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2012t. 1471-186pol0/0
I.3Liszewski S.IGMiT(red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-8-4The Łódź Atlas20111-eng4/4
I.3Włodarczyk B., (Śledzińska J.)IGMiT(red. Śledzińska J., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-7005-534-9Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie20121-379pol4/4
I.3Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M.IGMiT(red. Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M.); ISBN 978-83-7525-713-7Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2. Turystyka moda na sukces20121-234pol2/4
I.3Jokiel P.KHiGW(red. (Bogdanowicz R.), Jokiel P., (Pociask – Karteczka J.)); ISBN 978-83-88424-78-6Wody w parkach narodowych Polski20121-402pol4/4
I.3Szkurłat E., (Podgórski Z.)ZDG(red. Podgórski Z., Szkurłat E.); ISBN 978-83-934983-0-7Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG2012t. 21-278pol4/4
IIINiewiadomski A., Tołoczko W.KGFOddział Łódzki (red. Kiryjow J.); ISBN 978-83-7583-382-975-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Kronika Jubileuszowa201289-92pol0/0
IIIKulesza M.KGPiSRWielonarodowe dziedzictwo kulturowe Łodzi, plansza LXII – 4 mapy z komentarzem naukowym (red. Liszewski S.); brak danychAtlas miasta Łodzi (suplement 2)2012Suplement 2pol0/0
IIIJędruszkiewicz J., Piotrowski P.KMiKAtmospheric circulation influence on the winter thermal conditions in Poland in 2021-2050 based on the RACMO2 model (red. Parusel T., Mendecki M., Wawrzyniak Z., Szczygieł J., Rybicki M.); ISSN 2084-5707Contemporary Trends in Geoscience2012Vol. 113-19eng0/0
IIIJędruszkiewicz J., Zieliński M.KMiKLand surface temperature in Łódź obtained from LANDSAT 5TM. (red. Parusel T., Mendecki M., Wawrzyniak Z., Szczygieł J., Rybicki M.); ISSN 2084-5707Contemporary Trends in Geoscience2012Vol. 121-29eng0/0
IIIWójcik M., (Lenartowicz B.)KGRiS(red. Przybył R.); ISBN 978-83-262-1180-5Czas na geografię. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne20121-pol0/0
IIIWójcik M., (Lenartowicz B.)KGRiS(red. Przybył R., Wojtyczka I.); ISBN 978-83-262-1644-2Czas na geografię. Zeszyt ćwiczeń. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne20121-pol0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M.KMiKUrban flux measurements in Łódź, central Poland (red. Koteen L.); brak danychFluxLetter, The Newsletter of Fluxnet2012Vol. 5, No. 114-20eng0/0
IIICzubla P., Papińska E.KGF(red. Wojtyczka I.); ISBN 978-83-262-1931-3Geografia dla maturzysty. Geografia fizyczna świata. Podręcznik zakres rozszerzony20121-383pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Karasiewicz M. T., Rychel J., Kalińska EKGiPMiędzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary studies; ISSN 0033-2151Przegląd Geologiczny2012Vol. 60 nr 12631-631pol0/0
IIITołoczko W. (Nowak M.)KGFISBN 978-83-63199-05-0Przydomowe oczyszczalnie ścieków od inwestycji po eksploatację20121-36pol0/0
IIIŚwierczewska-Gładysz E., (Olszewska-Nejbert D.)PGŻycie na grząskim dnieRocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN2012nr 417-26pol0/0
IIIJażdżewska I.IGMiTTurystyka w lasach francuskich. Przykład projektu Retruvance ®; ISSN 1644-8871Turystyka i Hotelarstwo201193-115pol0/0
I.1.aGrzyl A., Niewiadomski A., Woziwoda B.KGFSoil environment of Pulsatila vernalis (L.) Mill. at selected sites in the Polish lowland; ISSN 0001-6977, DOI: 10.5586/asbp.2013.029Acta Societatis Botanicorum Poloniae2013vol. 82(4)267-273eng15/15
I.1.aFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKIntegral turbulence statistics over a Central European City Centre; ISSN 0006-8314 (on line ISSN 1575-1472)Boundary-Layer Meteorology2013vol. 146257-276eng10/30
I.1.aOlszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E.PGCenomanian (Late Cretaceous) siliceous sponges from Nezvys'ko and Rakovets' (Pokuttian Podillia, western Ukraine); ISSN 0195-6671 (on-line: ISSN 1095-998X)Cretaceous Research2013vol. 43116-144eng35/35
I.1.aŚwierczewska-Gładysz E., Jurkowska A.PGOccurrence and paleoecological significance of lyssacinosid sponges in the Upper Cretaceous deposits of southern Poland; ISSN 0172-9179 (on-line:ISSN 1612-4820), DOI: 10.1007/s10347-012-0340-2Facies2013vol. 59763-777eng35/35
I.1.aCzubla P., Forysiak J., Twardy J.KGiPDiamicton in Besiekierz (central Poland) - how to avoid misinterpretation of superposition in Quaternary geology; ISSN 1641-7291, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1116Geological Quarterly2013vol. 57(4)629-636eng6.67/20
I.1.aOlszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E.PGFacies and sedimentation of Conacian deposits of the Kraków Swell in the Wielkanoc area (southern Poland); ISSN 1641-7291, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1062Geological Quarterly2013vol. 57(1)1-16eng20/20
I.1.aPetera-Zganiacz J., Borówka R.K., Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D.KGiPPalaeogeographical significance of the eemian biogenic sediments at the Bór site (Warta River valley, central Poland); ISSN 1641-7291, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1122Geological Quarterly2013vol. 57(4)687-700eng10/20
I.1.aMarcińczak S., Gentile M., Rufat S., Chelcea L.IGMiTUrban geographies of hesitant transition: tracing socioeconomic segregation in Post-Ceauşescu Bucharest; ISSN 0309-1317, DOI: 10.1111/1468-2427.12073International Journal of Urban and Regional Research20131-19eng35/35
I.1.aPawłowski D., Gruszka B., Gallas H., Petera-Zganiacz J.KGiPChanges in the biota and sediments of glacial Lake Koźmin, Poland, during the late Saalian (Illinoian); ISSN 0921-2728, DOI: 10.1007/s10933-013-9692-zJournal of Paleolimnology2013no 49679-696eng35/35
I.1.aŚwierczewska-Gładysz E., Olszewska-Nejbert D.PGNew cenomanian (Late Cretaceous) hexactinellid sponge species from the Western Ukraine; ISSN 0022-3360 (on-line: ISSN 1937-2337), DOI: 10.1666/12-124Journal of Paleontology2013vol. 87(4)696-709eng20/20
I.1.aWibig J., Fortuniak K., Przybylak R.KMiK9th ECAC - special issue; ISSN 0941-2948, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0547Meteorologische Zeitschrift2013vol. 22(5)531-532eng10/20
I.1.aPiotrowski P., Jędruszkiewicz J.KMiKProjections of thermal conditions for Poland for winters 2021-2050 in relation to atmospheric circulation; ISSN 0941-2948, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0450Meteorologische Zeitschrift2013vol. 22(5)569-575eng10/20
I.1.aZieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKTurbulent sensible heat flux in Łódź, Central Poland, obtained from scintillometer and eddy covariance measurements; ISSN 0941-2948, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0448Meteorologische Zeitschrift2013vol. 22(5)603-613eng5/20
I.1.aDzieduszyńska D.A., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S.J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D.K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J.KGiPEnvironmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian; ISSN 1040-6182, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.017 (in press)Quaternary International20131-16eng7.5/30
I.1.aDzieduszyńska D.A., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S.J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D.K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J.KGiPEnvironmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian; ISSN 1040-6182, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.017 (in press)Quaternary International20131-16eng7.5/30
I.1.aKittel P.KGiPSlope deposits as an indicator of anthropopressure in the light of research in Central Poland; ISSN 1040-6182, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.021 (in press)Quaternary International20131-22eng30/30
I.1.aMarcińczak S., Gentile M., Stępniak M.IGMiTParadoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland; ISSN 0272-3638 (on-line: ISSN 1938-2847), DOI: 10.1080/02723638.2013.778667Urban Geography20131-26eng35/35
I.1.bCzubla P., Strzyż P.PGRock materials in the manufacture of cannonballs in Poland - selected examples; ISSN 0860-0007Fasciculi Archaeologiae Historicae2013Fasc. XXVI99-109eng10/10
I.1.cTurkowska K.KGiPAneks. Historia i główne problemy badawcze Katedry Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 101139-145pol4/4
I.1.cOkupny D., Fortuniak A., Tomkowiak J.PGCechy denudacji w regionie łódzkim w późnym vistulianie w świetle chemicznych badań osadów torfowiskowych (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 10189-99pol2/4
I.1.cKittel P.KGiPGeomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa na przykładzie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 10149-79pol4/4
I.1.cTurkowska K.KGiPRozważania nad dziedzictwem myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu w latach 1994-2012 (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 101117-128pol4/4
I.1.cDzieduszyńska D.KGiPStan wiedzy o późnym vistulianie w regionie łódzkim (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 10125-36pol4/4
I.1.cDzieduszyńska D., Forysiak J.KGiPSygnały zmian klimatycznych późnego vistulianu w archiwach biogenicznych regionu łódzkiego (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 10137-48pol2/4
I.1.cWieczorkowska J.KGiPWalewice - niezrealizowany projekt Profesora Jana Dylika (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 101129-137pol4/4
I.1.cPetera-Zganiacz J.KGiPZapis procesów peryglacjalnych i wiek szczelin kontrakcji termicznej w południowo-zachodniej części poziomu katarzynowskiego (Polska Środkowa) (red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013nr 101101-115pol4/4
I.1.cGłosińska E., Lechowski Ł.IGMiTAn estimation of potential flood losses in the context of floodplain development changes using GIS (red. Jażdżewska I., Urbański J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. GIS w nauce2013nr 14117-132eng5/5
I.1.cLechowski Ł.IGMiTAnaliza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS (red. Jażdżewska I., Urbański J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. GIS w nauce2013nr 1459-76pol5/5
I.1.cJażdżewska I., Urbański J.IGMiTGIS w nauce (red. Jażdżewska I., Urbański J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. GIS w nauce2013nr 145-15pol5/5
I.1.cJaskulski M., Szmidt A.IGMiTOcena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu do analiz geomorfometrycznych (red. Jażdżewska I., Urbański J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. GIS w nauce2013nr 14145-156pol2.5/5
I.1.cMordwa S.KSLiBnUZastosowanie GIS w badaniach przestępczości (red. Jażdżewska I., Urbański J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. GIS w nauce2013nr 1477-92pol5/5
I.1.cWójcik M.KGRiSGeografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych (red. Wójcik M.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi2013nr 133-17pol5/5
I.1.cKlima E.KSLiBnUGeografia domu - mieszkanie w bloku (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 1219-36pol4/4
I.1.cTobiasz-Lis P., Wójcik M.KGRiSLodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 12189-202pol2/4
I.1.cDzieciuchowicz J. KSLiBnUNowa geografia handlu (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 1237-53pol4/4
I.1.cMordwa S.KsLiBnUPoczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 12163-187pol4/4
I.1.cMordwa S.KSLiBnUStruktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 1289-110pol4/4
I.1.cBarwiński M.KGPiSRUkraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012 (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 12111-144pol4/4
I.1.cRochmińska A., Chrzanowska A.KSLiBnUZachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 12203-219pol4/4
I.1.cWójcik M.KGRiSZespół i lokalny system osadniczy - geneza i ewolucja koncepcji w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 123-18pol4/4
I.1.cRykała A.KGPiSRŻydowskie domy modlitwy w Łodzi - uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 12221-243pol4/4
I.1.cTobiasz-Lis P., Wójcik M.KGRiSObrazy dysproporcji na obszarze miasta i ich społeczna interpretacja. Przykład Łodzi; ISSN 0208-6018Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica2013nr 28973-87pol3/6
I.1.cWójcik M.KGRiSNon-agricultural economic functions of rural areas in the Łódzkie Voivodship (1999-2009); ISSN 1644-9398Barometr Regionalny2013t. 11, nr 243-50eng8/8
I.1.cKobojek E.KZŚiPPInterdyscyplinarny wymiar kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w świetle doświadczeń międzywydziałowych studiów w Uniwersytecie Łódzkim (red. Churski P., Kudłacz T.); ISBN 978-83-63563-21-9; ISSN 0079-3493Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia2013z. 251153-163pol3/3
I.1.cWachecka-Kotkowska L.KGiPBudowa geologiczna form glacimarginalnych na Wyżynie Przedborskiej - przykładowe studia; ISSN 0867-6143Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego2013nr 454103-120pol4/4
I.1.cKobojek E., Kobojek S.KZŚiPPŚrodowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek; ISSN 1643-0700Biuletyn Szadkowski2013t. 135-24pol1.5/3
I.1.cBartnik A., Jokiel P., Stanisławczyk B.KHiGWOdpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek kontynentów półkuli południowej; ISSN 0045-9453Czasopismo Geograficzne2012vol. 83(1-2)47-62pol0.67/2
I.1.cJokiel P., Stanisławczyk B.KHiGWRoczne odpływy maksymalne i minimalne w dorzeczach Odry i Wisły w przekroju wieloletnim; ISSN 0045-9453Czasopismo Geograficzne2012vol. 83(3)133-143pol1/2
I.1.cZiułkiewicz M., Okupny D., Forysiak J., Fortuniak A.PGWarunki funkcjonowania kopuł źródliskowych w południowej części Wzniesień Łódzkich; ISSN 0045-9453Czasopismo Geograficzne2013vol. 83(3)175-196pol0.75/3
I.1.cMajchrowska A.KGFAbandonment of agricultural land in Central Poland and its ecological role; ISSN 1335-342X (on-line: ISSN 1377-947X), DOI: 10.2478/eko-2013-0028Ekológia-Bratislava2013vol. 32(3)320-327eng6/6
I.1.cRykała A.KGPiSREthno-religious heritage of former Eastern territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth in contemporary Poland (red. Marszał T.); ISSN 1231-1952, DOI: 10.2478/esrp-2013-0003European Spatial Research and Policy2013vol. 20(1)49-71eng8/8
I.1.cBartnik A.KHiGWHydrological effects of urbanization: the experience from the Sokołówka catchment (Łódź) (red. Marszał T.); ISSN 1231-1952, DOI: 10.2478/esrp-2013-0014European Spatial Research and Policy2013vol. 20(2)113-131eng8/8
I.1.cSzafrańska E.IGMiTLarge housing estates in post-socialist Poland as a housing policy challenge (red. Marszał T.); ISSN 1231-1952European Spatial Research and Policy2013vol. 20(1)119-129eng8/8
I.1.cBarwiński M.KGPiSRPolish interstate relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the context of the situation of national minorities (red. Marszał T.); ISSN 1231-1952, DOI: 10.2478/esrp-2013-0001European Spatial Research and Policy2013vol. 20(1)5-26eng8/8
I.1.cTobiasz-Lis P., Wójcik M.KGRiSEvaluating and interpreting the city using a photo projective method: the example of Łódź; ISSN 1643-2312Geographia Polonica2013vol. 86(2)137-152eng4/8
I.1.cJażdżewska I.IGMiTThe historical diversity of Poland's urban network: cluster analysis versus historical regions; ISSN 0016-7282, DOI: 10.7163/GPol.2013.20Geographia Polonica2013vol. 86(3)219-236eng8/8
I.1.cWachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M.KGiPHeavy-mineral assemblages from fluvial Pleniglacial deposits of the Piotrków Plateau and the Holy Cross Mountains - a comparative study; ISSN 1426-8981; ISBN 978-83-232187-4-6, DOI: 10.2478/logos-2013-0008Geologos2013no 19(1-2)131-146eng10/10
I.1.cMuszyńska A.IGMiTGra w poznanie grą w odkodowanie - gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna); ISSN 2080-4555Homo Ludens2012nr 1(4)/2012173-182pol4/4
I.1.cMuszyńska A., Kapusta P.IGMiTProjekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców; ISSN 2080-4555Homo Ludens2012nr 1(4)/2012183-192pol4/4
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPPostawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej (red. Walczak-Duraj D.); ISSN 1643-7446Humanizacja Pracy. Jakość życia pracownika w perspektywie work-live balance?2013nr 4 (274)189-202pol7/7
I.1.cBartnik A., Moniewski P., Tomalski P.KHiGWSeasonality of the basic physical and chemical characteristics of water flowing through the cascades of small reservoirs in urban and suburban areas; ISSN 1642-5952, DOI: 10.2478/limre-2013-0007Limnological review2013vol. 13(2)63-71eng1.67/5
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPKapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej; ISSN 0137-4729Polityka Społeczna2013R. 40(466), nr 126-32pol7/7
I.1.cAdamiak M., Napierała T.IGMiTPrzestrzenne zróznicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; ISSN 1644-3586, DOI: 10.4467/20833113PG.13.014.1260Prace Geograficzne2013z. 13437-50pol3/6
I.1.cKittel P., Forysiak J., Muzolf B., Skowron J., Tołoczko W.KGiPCharakterystyka osadów i ślady antropopresji w obrębie równin zalewowych Neru koło Lutomierska i Rawki w Rawie Mazowieckiej; ISSN 0208-4589Prace i Studia Geograficzne2012t. 5077-92pol1.33/4
I.1.cMularska-Kucharek M., Wiktorowicz J.KZŚiPPOcena subiektywnej jakości życia osób w wieku 50+ w świetle badań mieszkańców Łodzi (red. Rusnak Z., Zmyślona B.); ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-306-9Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Statystyka i Ryzyko. Jakość życia a zrównoważony rozwój2013nr 293135-148pol7/7
I.1.cKrysiak S.KGFOdłogi jako element potencjału rekreacyjnego w strefie nadpilicznych parków krajobrazowych (red. Richling A., Zbucki Ł.); ISSN 1899-3850, ISBN 978-83-61044-90-1Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Recreation in high potential landscapes2012t. XXXIV141-148pol4/4
I.1.cCzubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., Grajoszek M., Wiśniewska M.KGiPCharakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ); ISSN 0033-2151Przegląd Geologiczny2013vol. 61(2)120-126pol1.75/7
I.1.cKlima E.KSLiBnUDwelling or living in a block of flats. Towards the Polish geography of home; ISSN 0137-477X, DOI: 10.2478/quageo-2013-0015Quaestiones Geographicae2013vol. 32(2)81-90eng9/9
I.1.cWójcik M.KGRiSTerritorial identity of countryside residents in the suburban areas of Łódź, Poland; ISSN 0137-477X, DOI: 10.2478/quageo-2013-0014Quaestiones Geographicae2013nr 32(2)69-79eng9/9
I.1.cGroeger L.KSLiBnUSocial valuation of city public residential space; ISSN 1733-2478, DOI: 10.2478/remav-2013-0017Real Estate Management and Valuation2013vol. 21(2)56-63eng8/8
I.1.cSzafrańska E.IGMiTPrzemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji (red. Dzieciuchowicz J., Janiszewska A.); ISSN 1733-3180Space-Society-Economy. Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych. Changes of demographical behaviour during socio-economic transformation period2013no 1239-53pol3/3
I.1.cGorczyczewska E., Smętkiewicz K.KZŚiPPBudowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów (red. Heffner K., Twardzik M.); ISSN 2083-8611Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach2013nr 144395-408pol3.5/7
I.1.cKowalski M., Wiśniewski S.KZŚiPPTechniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta (red. Heffner K., Twardzik M.); ISSN 2083-8611Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach2013nr 144351-365pol3.5/7
I.1.cBorowska-Stefańska M.KZŚiPPZagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego (red. Heffner K., Twardzik M.); ISSN 2083-8611Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach2013nr 144323-332pol7/7
I.1.cKobojek E., Kobojek S.KZŚiPPŚrodowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin (red. Strzelecki Z., Legutko-Kobus P.); ISBN 978-83-63563-11-0; ISSN 0079-3507Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony2013t. 152358-369pol2/4
I.1.cSzafrańska E.IGMiTMożliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce; ISSN 2082-4793Studia Miejskie2013t. 1139-53pol8/8
I.1.cWójcik M.KGRiSWieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego (red. Bański J.); ISSN 1642-4689; ISBN 978-83-62089-22-2Studia Obszarów Wiejskich. Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne2013t. 3139-52pol7/7
I.1.cLamprecht M.KZŚiPPFluctuations in the development of cities. A case study of Lodz (red. Marszał T., Pielesiak I.); ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion2013vol. 3877-91eng6/6
I.1.cWojnarowska A.KZŚiPPRevitalization of historic workers' estates as an instrument of achieving spatial and social cohesion of city - the case study of Księży Młyn in Lodz (red. Marszał T., Pielesiak I.); ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion2013vol. 38105-119eng6/6
I.1.cOgrodowczyk A.KZŚiPPSocio-economic structure of Lodz Metropolitan Area and its changes in the last 20 years - context of territorial cohesion (red. Marszał T., Pielesiak I.); ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion2013vol. 3861-76eng6/6
I.1.cMarszał T.KZŚiPPSome remarks on co-operation of cities and cohesion of multipolar metropolitan areas in Poland (red. Marszał T., Pielesiak I.); ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion2013vol. 3822-31eng6/6
I.1.cPielesiak I.KZŚiPPSpatial dimension of cohesion and the methods of its assessment (red. Marszał T., Pielesiak I.); ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion2013vol. 388-21eng6/6
I.1.cMularska-Kucharek M.KZŚiPPThe differentiation of types of social capital in Lodz - spatial context (red. Marszał T., Pielesiak I.); ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375Studia Regionalia KPZK PAN. Spatial inequality and cohesion2013vol. 3892-104eng6/6
I.1.cKowalski M., Wiśniewski S.KZŚiPPOcena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; ISSN 1732-5153Transport Miejski i Regionalny2013nr 326-32pol2/4
I.1.cNapierała T., Adamiak M., Wiśniewski S.KZŚiPPRegionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim; ISSN 1732-5153Transport Miejski i Regionalny2013nr 914-19pol1.33/4
I.1.cBończak B.IGMiTBitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w Metropolitalnym Regionie Turystycznym Łodzi (red. Liszewski S.); ISSN 0867-5856Turyzm2013z. 23/117-27pol5/5
I.1.cStasiak A.IGMiTProdukt turystyczny w gospodarce doświadczeń (red. Liszewski S.); ISSN 0867-5856Turyzm2013z. 23/129-35pol5/5
I.1.cKowalczyk-Anioł J.IGMiTTendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y (red. Liszewski S.); ISSN 0867-5856Turyzm2012z. 22/215-21pol6/6
I.1.cTanaś S.IGMiTZnaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej (red. Liszewski S.); ISSN 0867-5856Turyzm2013z. 23/17-16pol5/5
I.1.eBartnik A., Moniewski P.KHiGWChanges of the basic physico-chemical characteristics of small rivers influenced by anthropogenic elements in the area of Łódź, Poland; Symposium on Understanding Freshwater Quality Problems in a Changing World / Joint Assembly of IAHS, IAPSO and IASPEI Gothenburg, Sweden 22-26.07.2013 ISBN 978-1-907161-39-1Proceedings of H04. Understanding freshwater quality problems in a changing world2013IAHS Publication nr 361336-344eng5/10
I.2.bRochmińska A.KSLiBnUISBN 978-83-7525-865-3Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów20131-302pol20/20
I.2.bRetkiewicz W.PTKiGISBN 978-83-7525-905-6Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka20131-170pol20/20
I.2.bMusiaka Ł.KGPiSRISBN 978-83-7969-001-5Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur20131-201pol20/20
I.2.bBarwiński M.KGPiSRISBN 978-83-7525-785-4Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku20131-348pol20/20
I.2.bMularska-Kucharek M.KZŚiPPISBN 978-83-7969-040-4Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej20131-244pol20/20
I.2.bPodstawczyńska A.KMiKISBN 978-83-7525-810-3Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim20131-285pol20/20
I.2.bWójcik M.KGRiSISBN 978-83-7969-047-3Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego20131-165pol20/20
I.2.bMordwa S.KSLiBnUISBN 978-83-7525-842-4Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi20131-249pol20/20
I.2.bNapierała T.IGMiTISBN 978-83-7525-929-2Przestrzenne zróznicowanie cen usług hotelowych w Polsce20131-132pol20/20
I.2.bMarcińczak S.IGMiTISBN 978-83-7525-946-9Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku20131-133pol20/20
I.2.bDmochowska K.KSLiBnUISBN 978-83-7525-897-4Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi20131-191pol20/20
I.2.bTanaś S.IGMiTISBN 978-83-7525-924-7Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej20131-224pol20/20
I.2.bSzkup R.IGMiTISBN 978-83-7525-904-9Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi20131-246pol20/20
I.2.bJaniszewska A.KSLiBnUISBN 978-83-7525-964-3Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne20131-289pol20/20
I.2.bTobiasz-Lis P.KGRiSISBN 978-83-7525-898-1Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta20131-174pol20/20
I.2.bGroeger L.KSLiBnUISBN 978-83-7525-874-5Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego20131-255pol20/20
I.2.dMularska-Kucharek M., Brzeziński K.KZŚiPPTrust and socio-economic development of communes in the Province of Lodz (red. Kozlova O., Izdebska K.); ISBN 978-83-64277-02-3Cultures of trust2013188-201eng5/5
I.2.dTanaś S.IGMiTTourism 'death space' and thanatourism in Poland; ISSN 2048-7878Current Issues of Tourism Research2013vol. 3/2013, no 122-27eng0/0
I.2.dMusiaka Ł.KGPiSRChosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities (red. Paszczenko W.M.); brak danychKyiv geographic almanac2013no 8181-187eng5/5
I.2.dKobojek E.KZŚiPPEnvironmental determinants of development and physiography of Łódź (red. Habrel M., Kobojek E.); ISBN 978-83-7525-980-3Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment2013111-132eng5/5
I.2.dKobojek E., Pielesiak I.KZŚiPPŁódź in geographical space (red. Habrel M., Kobojek E.); ISBN 978-83-7525-980-3Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment201321-40eng2.5/5
I.2.dLamprecht M.KZŚiPPOrigins and spatial development of Łódź (red. Habrel M., Kobojek E.); ISBN 978-83-7525-980-3Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment201375-92eng5/5
I.2.dMilewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A.KZŚiPPHousing in urban space in Łódź (red. Habrel M., Wojnarowska A.); ISBN 978-83-7525-956-8Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space201333-66eng2.5/5
I.2.dWojnarowska A.KZŚiPPRevitalization of urban space of Łódź (red. Habrel M., Wojnarowska A.); ISBN 978-83-7525-956-8Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space2013101-128eng5/5
I.2.dLamprecht M., Wojnarowska A.KZŚiPPThe structure of urban space in Łódź (red. Habrel M., Wojnarowska A.); ISBN 978-83-7525-956-8Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space2013165-190eng2.5/5
I.2.dHabrel M.KZŚiPPChanges in Lviv public space i n the Post-Soviet period (red. Habrel M., Mularska-Kucharek M.); ISBN 978-83-7969-028-2Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space201353-82eng5/5
I.2.dBrzeziński K., Kowara S.KZŚiPPPublic space in Łódź (red. Habrel M., Mularska-Kucharek M.); ISBN 978-83-7969-028-2Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space201383-106eng5/5
I.2.dMularska-Kucharek M., Świątek A.KZŚiPPSocial and institutional space of Łódź (red. Habrel M., Mularska-Kucharek M.); ISBN 978-83-7969-028-2Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space201331-52eng5/5
I.2.dWójcik M.KGRiSPolish agriculture's potentials (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners2012132-159eng3.13/3.13
I.2.dJaniszewska A.KSLiBnUPopulation potential (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners201277-110eng3.13/3.13
I.2.dKikosicka K., Firlej S.KSLiBnUPotential of Polish industry (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners2012172-180eng1.56/3.13
I.2.dKobojek S.KZŚiPPPotential of the Polish environment (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners201210-50eng3.13/3.13
I.2.dSobczyński M.KGPiSRSocio-political potential of Łódź and its region (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI:11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners2012258-289eng3.13/3.13
I.2.dMordwa S.KSLiBnUThe potential of transport and communication (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners2012202-225eng3.13/3.13
I.2.dRochmińska A.KSLiBnUThe third sector potential (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners2012181-201eng3.13/3.13
I.2.dJaniszewska A., Rochmińska A.KSLiBnUTourist potential (red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners2012226-242eng1.56/3.13
I.2.dKulesza M., Rykała A.KGPiSREastern, Western, cosmopolitan - the influence of the multiethnic and multidenominational cultural heritage on the cultural landscape of Central Poland (red. Sobczyński M., Barwiński M.); ISBN 978-83-7126-292-0; 978-83-7511-172-9Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations2013no 11, vol. 169-81eng2.5/5
I.2.dSobczyński M.KGPiSRForeword (red. Sobczyński M., Barwiński M.); ISBN 978-83-7126-292-0; 978-83-7511-172-9Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations2013no 11, vol. 15-8eng0/0
I.2.dKulesza M., Kaczyńska D.KGPiSRMultinational cultural heritage of the Eastern part of the Commonwealth of Poland and Lithuania (red. Sobczyński M., Barwiński M.); ISBN 978-83-7126-292-0; 978-83-7511-172-9Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations2013no 11, vol. 153-68eng2.5/5
I.2.dKlimek A., Tomalka A.KGPiSRMutual religious influences between the East and the West (red. Sobczyński M., Barwiński M.); ISBN 978-83-7126-292-0; 978-83-7511-172-9Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations2013no 11, vol. 183-107eng2.5/5
I.2.dSobczyński M., Barwiński M.KGPiSRGeopolitical location and territorial transformations of Ukrainian territory and the complexity of their internal structures in the twentieth century (red. Heffner K.); ISBN 978-83-7126-293-7; 978-83-7511-173-6Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union2013no 11, vol. 2131-162eng2.5/5
I.2.dWójcik M.KGRiSPeripheral areas in geographical concepts and the context of Poland's regional diversity (red. Heffner K.); ISBN 978-83-7126-293-7; 978-83-7511-173-6Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union2013no 11, vol. 2255-264eng5/5
I.2.dLeśniewska K.KGPiSRThe socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the EU (red. Heffner K.); ISBN 978-83-7126-293-7; 978-83-7511-173-6Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union2013no 11, vol. 241-53eng5/5
I.2.dJażdżewska I.IGMiTThe Warsaw‒Lodz duopolis in the light of the changes in the urban population density (red. Mądry C.); ISBN 978-83-63400-85-9Regions and their socio-economic growth201363-76eng5/5
I.2.dWójcik M.KGRiSThe Farmers' Calendar as an example of a cultural factor shaping the knowledge about the countryside and agriculture in Poland (red. Chmieliński P., Baer-Nawrocka A.); ISBN 978-83-7658-378-5Rural Areas and Development. Knowledge as a factor of rural development2013vol. 10173-184eng5/5
I.2.dDomańska L., Forysiak J., Twardy J., Rzepecki S.KGiPThe TRB culture settlement in the middle Tążyna Valley: a case study (red. Kadrow S., Włodarczyk P.); ISBN 978-3-7749-3674-4Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej. Environment and subsistence - forty years after Janusz Kruk's "Settlement studies"2013no 111-12eng2.5/5
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTNew tourist and recreational spaces in Łódź in 2005-2010 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-3-9The Łódź Atlas (Supplement 2)2012LXVI1-1eng0.89/0.89
I.2.dJażdżewska I., Lechowski Ł.IGMiTTerritorial division of Łódź (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-3-9The Łódź Atlas (Supplement 2)2012XXIVa1-1eng0.45/0.89
I.2.dJażdżewska I., Godula E.IGMiTThe Łódź road and street network (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-3-9The Łódź Atlas (Supplement 2)2012 LXIV1-1eng0.89/0.89
I.2.dWłodarczyk B.IGMiTTourist facility development as of 2010 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-3-9The Łódź Atlas (Supplement 2)2012LXVII1-1eng0.89/0.89
I.2.dKowalczyk-Anioł J.IGMiTTourist traffic in Łódź - 2010 (red. Liszewski S.); ISBN 978-83-901168-3-9The Łódź Atlas (Supplement 2)2012XIa1-1eng0.89/0.89
I.2.dKaczmarek S., Marcińczak S.IGMiTThe blessing in disguise: urban regeneration in Poland in a neo-liberal milieu (red. Leary M.E., McCarthy J.); ISBN 978-0-415-53904-3(hbk); ISBN 978-0-203-10858-1(ebk)The Routledge companion to urban regeneration201398-106eng2.5/5
I.2.dPirożak-Dziuk I., Wojciechowska J.IGMiTThe romantic landscape park of Zofiówka in Ukraine as a cultural tourism product for Polish tourists (red. Marak J., Wyrzykowski J.); ISBN 978-83-937018-0-3Tourism role in the regional economy. Regional tourism product - theory and practice2013vol. 4514-527eng5/5
I.2.eBorowska M., Drzewiecki P.KZŚiPPNowe Centrum Łodzi jako element kształtujący współczesną przestrzeń miasta (red. Wiskulski T., Pilarski M.); ISBN 978-83-7865-072-0Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych2013t. 297-107pol2/4
I.2.eDzieciuchowicz J., Dmochowska-Dudek K.KSLiBnUPostawy wyborcze mieszkańców Łodzi: wybory samorządowe w roku 2010 (red. Liszewski S.); brak danychAtlas Miasta Łodzi. Suplement II2012Plansza XIXbpol2/4
I.2.eLiszewski S.IGMiTStan i kierunki badań nad turystyką w łódzkim ośrodku akademickim (red. Butowski L.); ISBN 978-83-63469-01-6Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju2013115-142pol4/4
I.2.eWęgrzyn Ł.KGPiSRWspółczesny problem globalnego ocieplenia i prognozowanie zmian klimatycznych w świetle wybranych raportów (red. Dziemianko Z., Kijas A.); ISBN 978-83-61449-01-0Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja i komunikowanie2013259-270pol4/4
I.2.eWęgrzyn Ł.KGPiSRZarys literatury i wybrane metody badawcze wykorzystane w analizie geograficzno-przestrzennej obozu Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1945. Geneza obozu Auschwitz-Birkenau (red. Kuczera M.); ISBN 978-83-63058-35-7Dokonania Naukowe Doktorantów. Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne2013182-192pol4/4
I.2.eMajchrowska A.KGFDoświadczenia innych krajów w identyfikowaniu typów krajobrazowych.; ISBN 978-83-62940-4204Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej20136-16pol4/4
I.2.eWojciechowska J.IGMiTFakty i mity o polskiej agroturystyce w aspekcie procesu komunikacji (red. Krzyżanowska K.); ISBN 978-83-7583-486-4Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej201340-49pol4/4
I.2.eMakowska-Iskierka M.IGMiTCentra handlowe nowymi atrakcjami turystyczno-kulturalno-rekreacyjnymi Łodzi (red. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-17-1Kultura i turystyka - miejsca spotkań2013301-322pol4/4
I.2.eTanaś S.IGMiTCmentarz jako przestrzeń spotkań (red. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-17-1Kultura i turystyka - miejsca spotkań2013323-334pol4/4
I.2.eKaczmarek J., Piotrowska K.IGMiTLiteracka interpretacja dziedzictwa łódzkich Żydów na podstawie koncepcji miejsc zapośredniczonych (red. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-17-1Kultura i turystyka - miejsca spotkań2013371-393pol4/4
I.2.eStasiak A., Włodarczyk B.IGMiTMiejsca spotkań kultury i turystyki (red. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-17-1Kultura i turystyka - miejsca spotkań201329-46pol2/4
I.2.eDuda M., Wiluś R.IGMiTObiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi (red. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-17-1Kultura i turystyka - miejsca spotkań2013335-355pol4/4
I.2.eLeśniewska K.KGPiSRWspółczesne problemy wielokulturowego Sarajewa (red. Woźniak M.); ISBN 978-83-63547-00-4Nie tylko Sródziemnomorze. Problemy polityczne i społeczne świata islamu201249-57pol4/4
I.2.eKrakowiak B., Skrydalewicz E.IGMiT"Noc muzeów" jako wydarzenie kulturalne w wybranych miastach Polski (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 3115-134pol2.22/2.22
I.2.eBończak B.IGMiTAktywne formy turystyki - problemy terminologiczne (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 349-62pol2.22/2.22
I.2.eArapowa L., Muszyńska A., Skoblikowa A.IGMiTInnowacje w turystyce Petersburga i okolic (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 391-104pol2.22/2.22
I.2.eRetkiewicz W.PTKiGPrzestrzeń Internetu w turystyce (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 3321-336pol2.22/2.22
I.2.eGrabowski J., Stasiak A.IGMiTRuch turystyczny na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 3173-198pol2.22/2.22
I.2.eLatosińska J., Muszyńska A.IGMiTStare i nowe formy turystyki w przestrzeni - Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 3137-157pol1.11/2.22
I.2.eLiszewski S.IGMiTTreści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny) (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 39-19pol2.22/2.22
I.2.eKownacka S.IGMiTTurystyka kulturowa w Belgradzie (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 3105-113pol2.22/2.22
I.2.eDekańska-Kielar A.IGMiTUwarunkowania uprawiania wspinaczki na sztucznych ściankach w województwie łódzkim (red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 3217-228pol2.22/2.22
I.2.eKrystek M.MGCharakterystyka wybranych detali kamiennych skrzyńskiego kościoła (red. Kajzer L.); ISBN 978-83-7181-808-0Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej cz. II, Zapilicze i Sieradzkie2013187-192pol0/0
I.2.eKrystek M.MGIdentyfikacja, klasyfikacja i proweniencja surowców wybranych elementów kamiennych kościoła w Skrzynnie (red. Kajzer L.); ISBN 978-83-7181-808-0Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej cz. II, Zapilicze i Sieradzkie2013167-174pol4/4
I.2.eKittel P.KGiPPołożenie kościoła romańskiego w Żarnowie na Wzgórzach Opoczyńskich na tle geologii i geomorfologii obszaru (red. Kajzer L.); ISBN 978-83-7181-808-0Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej cz. II, Zapilicze i Sieradzkie201323-42pol4/4
I.2.eKrystek M.MGSurowce skalne żarnowskiego kościoła (red. Kajzer L.); ISBN 978-83-7181-808-0Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej cz. II, Zapilicze i Sieradzkie2013101-114pol4/4
I.2.eJażdżewska I.IGMiTWładza a obiekty sakralne w Łodzi w okresie Polski Ludowej (ujęcie geograficzne) (red. Knap P.); ISBN 978-83-61336-02-0Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej2013164-178pol4/4
I.2.eSzafrańska E., Mularska-Kucharek M.KZŚiPPWybrane aspekty jakości życia w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi (red. Wyszkowska Z., Gotowska M.); ISBN 978-83-64235-04-7Poziom i jakość życia w dobie kryzysu2013147-159pol2/4
I.2.eSobczyński M.KGPiSRZmiany polityczne, terytorialne i spory graniczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. (red. Eberhardt P.); ISSN 0373-6547; ISBN 978-83-61590-33-0Prace Geograficzne. Studia nad geopolityką XX wieku2013nr 242181-233pol4/4
I.2.eRykała A.KGPiSRZmiany usytuowania geopolitycznego i struktury terytorialno-religijnej (etnicznej) Izraela (red. Eberhardt P.); ISSN 0373-6547; ISBN 978-83-61590-33-0Prace Geograficzne. Studia nad geopolityką XX wieku2013nr 242145-179pol4/4
I.2.eKobojek E.KZŚiPPProblem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicza i Uniejowa (red. Więzik B.); ISBN 978-83-63705-48-0Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych201315-26pol4/4
I.2.eBarwiński M., Sobczyński M.KGPiSRSytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce północnej na przełomie tysiącleci - ujęcie geograficzno-polityczne (red. Chabasińska A., Leszczyński P.A., Orłowska B.A., Pecuch M.); ISBN 978-83-63134-56-3Przed i po akcji "Wisła"2012139-170pol2/4
I.2.eRykała A.KGPiSRSynagogi w przestrzeni dawnej i współczesnej Polski - refleksja geograficzna (red. Krawiec-Złotkowska K.); ISBN 978-83-7467-203-0Rzeczpospolita domów. Domy Boże2012t. 3626-644pol4/4
I.2.eSobczyński M.KGPiSRŚwiątynie w wielokulturowej przestrzeni Łodzi (red. Krawiec-Złotkowska K.); ISBN 978-83-7467-203-0Rzeczpospolita domów. Domy Boże2012t. 3602-625pol4/4
I.2.eWójcik M.KGRiSRegionalny charakter geografii wsi (red. Wójcik M.); ISBN 978-83-7525-860-8Studia Regionalne. Społeczeństwo-Region-Miejsce201391-121pol4/4
I.2.eTobiasz-Lis P.KGRiSUwarunkowania wyobrażeń przestrzeni miast (red. Wójcik M.); ISBN 978-83-7525-860-8Studia Regionalne. Społeczeństwo-Region-Miejsce201341-58pol4/4
I.2.eKlimek A.KGPiSRAktywność społeczna oraz relikty dziedzictwa materialnego ewangelików augsburskich w Pabianicach (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 1193-206pol2.86/2.86
I.2.eWiercińska A.KGPiSRCmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrennego miasta (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 1207-220pol2.86/2.86
I.2.eRykała A.KGPiSRDlaczego razem? Uwagi o relacjach między geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 113-37pol2.86/2.86
I.2.eSobczyński M.KGPiSRInterakcja "badacz-podmiot badania" w studiach nad mniejszościami w Polsce (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 195-112pol2.86/2.86
I.2.eTomalka A.KGPiSRPrzestrzenne zróznicowanie procesów asymilacji Polonii w Nowym Jorku (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 1221-241pol2.86/2.86
I.2.eBarwiński M.KGPiSRStosunki miedzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 1139-166pol2.86/2.86
I.2.eRykała A.KGPiSRWprowadzenie (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 17-12pol0/0
I.2.eKulesza M.KGPiSRZe studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 1167-192pol2.86/2.86
I.2.eSobczyński M.KGPiSRAmazońskie plemię Sateré-Maué - między akulturacją a asymilacją (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa2013t. 2139-163pol4/4
I.2.eRykała A.KGPiSRDziałalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa2013t. 2263-302pol4/4
I.2.eKulesza M.KGPiSRWielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa2013t. 211-46pol4/4
I.2.eRykała A.KGPiSRWprowadzenie. Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii politycznej i historycznej (red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa2013t. 27-10pol0/0
I.2.eWachecka-Kotkowska L., Zwoliński Z., Kostrzewski A., Migoń P., Rachlewicz G., Rączkowska Z.KGiPStowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi (red. Kruszewski Z.); ISBN 978-83-61236-47-4Towarzystwa Naukowe w Polsce, dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie2013t. 2227-250pol4/4
I.2.eWójcik M.KGRiSFunkcjonalizm w geograficznych badaniach wsi. Zarys problemu (red. Borówka R.K., Cedro A., Kavetskyy I.); brak danychWspółczesne problemy badań geograficznych2013197-204pol4/4
I.2.eCedro A., Forysiak J.KGiPWpływ działalności antropogenicznej na przyrosty roczne drzew na torfowisku Czarny Las (dolina Warty) (red. Borówka R.K., Cedro A., Kavetskyy I.); brak danychWspółczesne problemy badań geograficznych2013103-113pol4/4
I.2.eLiszewski S.IGMiTGeograficzne uwarunkowania turystyki (red. Pawlusiński R.); ISBN 978-83-88424-96-0Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki201313-22pol4/4
I.2.eKowalczyk-Anioł J.IGMiTRóżnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów - baby boomers versus pokolenie przedwojenne (red. Pawlusiński R.); ISBN 978-83-88424-96-0Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki2013135-147pol4/4
I.2.eBończak B.IGMiTTurystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej (red. Pawlusiński R.); ISBN 978-83-88424-96-0Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki2013121-134pol4/4
I.2.eMaro-Kulczycka M.IGMiTWpływ programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja na rozwój indywidualnej turystyki studentów - przykład Uniwersytetu Łódzkiego (red. Pawlusiński R.); ISBN 978-83-88424-96-0Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki2013465-476pol4/4
I.2.eFiglus T.KGPiSRWybrane zagadnienia morfogenetyczne owalnic w Polsce Środkowej (red. Wiskulski T., Pilarski M.); ISBN 978-83-7865-072-0Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych2013t. 2141-153pol4/4
I.2.eMuszyńska A.IGMiTWielokulturowość w przestrzeni Suboticy (red. Sendek R., Rusin B.); ISBN 978-83-64028-05-2Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich201355-66pol4/4
I.2.eSzafrańska E.IGMiTGentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych - nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne? (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7525-798-4XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 12012153-167pol2.86/2.86
I.2.eKazimierczak J.IGMiTGentryfikacja zabudowy miejskiej wobec rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Przykład Manchesteru i Salford Quays (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7525-798-4XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 12012169-184pol2.86/2.86
I.2.eLiszewski S., Marcińczak S.IGMiTGeografia gentryfikacji Łodzi: studium dużego miasta przemysłowego w okresie posocjalistycznym (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7525-798-4XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 1201271-87pol1.43/2.86
I.2.eTobiasz-Lis P.KGRiSRewitalizacja czy gentryfikacja? Fragment dawnej Nowej Dzielnicy w Łodzi (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7525-798-4XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 1201289-100pol2.86/2.86
I.2.eJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTWładze samorządowe w roli gentryfiera. Przykład Łodzi (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7525-798-4XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 12012185-197pol2.86/2.86
I.2.eTobiasz-Lis P.KGRiSGentryfikacja w Łodzi z perspektywy esejów fotograficznych (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7969-053-4XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 2201385-94pol2.86/2.86
I.2.eWójcik M.KGRiSGentryfikacja wsi - "jak daleko od miasta?" (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7969-053-4XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 22013165-174pol2.86/2.86
I.2.eBińczyk A., Domańska I.KSLiBnUProces gentryfikacji osadnictwa na podstawie analizy instrumentów planowania przestrzennego. Przykład otuliny Lasu Łagiewnickiego w Łodzi (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7969-053-4XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 22013109-118pol1.43/2.86
I.2.eJakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiTProcesy studentyfikacji w Łodzi (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7969-053-4XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 2201385-94pol2.86/2.86
I.2.eWolaniuk A.IGMITPrzemieszczenia ludności z budynków gentryfikowanych przez władze samorządowe w Łodzi (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7969-053-4XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 2201357-72pol2.86/2.86
I.2.eKulawiak A.KGRiSRewitalizacja łódzkich kamienic w opinii ich mieszkańców (red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7969-053-4XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 2201373-84pol2.86/2.86
I.2.eWibig J.KMiKO współczynniku korelacji liniowej raz jeszcze (red. Jarzyna K.); ISBN 978-83-60026-47-2Zastosowania metod statystycznych w geografii201347-61pol4/4
I.2.eNowak A., Adrian J., Wieczorek A., Sławek M., Rzepko M., Król P.IGMiTAktywność fizyczna na przykładzie studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; ISSN 1640-6818: ISSN 1896-382XZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości2012nr 98141-153pol4/4
I.2.eJaskulski M., Jaskulski M., Szmidt A., Zbiciński I., Ziemińska-Stolarska A.IGMiTMapa batygraficzna Zbiornika Sulejowskiego 1 : 25 000; ISBN 978-83-916728-8-420131-1pol2/4
I.2.eRetkiewicz W.PTKiGPrzestrzenność cyberprzestrzeni (red. Rykiel Z.); brak danych2013pol4/4
I.2.fRykała A., Kulesza M.KGPiSRMaterialusis Žydų paveldas kulturiniame vidurio lenkijos kraštovaizdyje (red. Andrijauskas A.); ISBN 978-9955-868-60-6Lietuvos Žydų Kulturos Paveldas: Kasdienybės Pasaulis2013t. 2338-352lit2/4
I.3Suliborski A.KGRiS(red. Suliborski A.); ISBN 978-83-7525-952-0Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej20131-281pol4/4
I.3Dzieciuchowicz J.KSLiBnUISBN 978-83-7525-972-8Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi20131-180pol4/4
I.3Dzierżanowski L., Kaczmarek J.IGMiT(red. Dzierżanowski L., Kaczmarek J.); ISBN 978-83-7969-025-1Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 2011-201320131-104pol4/4
I.3Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.IGMiT(red. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B.); ISBN 978-83-61001-17-1Kultura i turystyka - miejsca spotkań20131-416pol1.33/4
I.3Habrel M., Kobojek E.KZŚiPP(red. Habrel M., Kobojek E.); ISBN 978-83-7525-980-3Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment20131-139eng2.5/5
I.3Habrel M., Wojnarowska A.KZŚiPP(red. Habrel M., Wojnarowska A.); ISBN 978-83-7525-956-8Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space20131-197eng2.5/5
I.3Habrel M., Mularska-Kucharek M.KZŚiPP(red. Habrel M., Mularska-Kucharek M.); ISBN 978-83-7969-028-2Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure of social space20131-154eng2.5/5
I.3Wiluś R. Wojciechowska J.IGMiT(red. Wiluś R., Wojciechowska J.); ISBN 978-83-7525-925-4Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu2013t. 31-350pol2/4
I.3Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.KSLiBnU(red. Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); ISBN 978-83-937758-1-1, DOI: 11089/2690Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners20121-292eng2.5/5
I.3Sobczyński M., Barwiński M.KGPiSR(red. Sobczyński M., Barwiński M.); ISBN 978-83-7126-292-0; 978-83-7511-172-9Region and Regionalism. The Eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations2013no 11, vol. 11-248eng2.5/5
I.3Wójcik M.KGRiS(red. Wójcik M.); ISBN 978-83-7525-860-8Studia Regionalne. Społeczeństwo-Region-Miejsce20131-209pol4/4
I.3Rykała A.KGPiSR(red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo2012t. 11-286pol4/4
I.3Rykała A.KGPiSR(red. Rykała A.); ISSN 2300-0562Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowegpo dziedzictwa2013t. 21-324pol4/4
I.3Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E.IGMiT(red. Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E.); ISBN 978-83-60405-85-7Wspólny krok naprzód. Dziś i jutro w turystyce społecznej20121-167pol2/4
I.3Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.IGMiT(red. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.); ISBN 978-83-7525-798-4XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Procesy gentryfikacji w mieście cz. 120121-309pol4/4
IIIPapińska E.KGFAlaska jako przykład obszaru recepcji turystycznej; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 1249-81pol0/0
IIIMajchrowska A.KGFEuropejski Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu - Manchester, 09-12.09.2013; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 12133-137pol0/0
IIIWalisch M.KGFKonferencja Hydrologiczna "Aspekty badań wody w XX i XXI wieku, Gdańsk, 18.10.2013; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 12143-147pol0/0
IIISzmidt A.KGFStrefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich w świetle badań GIS; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 1283-95pol0/0
IIINiewiadomski A.KGFStruktura i znaczenie terenów zieleni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 1233-47pol0/0
IIIRdzany Z.KGFVII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne "Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części Zapadliska Przedkarpackiego, Busko-Zdrój, 22-24.05.2013; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 12139-142pol0/0
IIIKrysiak S.KGFWładysław Baliński; ISSN 1427-9711Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica2013no 12127-131pol0/0
IIIKaczmarek I.Biblioteka WNGBiblioteki oświatowe i publiczne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym; ISSN 0860-7435Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013no 1775-95pol0/0
IIIMordwa S.KSLiBnUMapy przestępczości w Łodzi; ISSN 2084-4670Bibuła2013nr 61-6pol0/0
IIIDzieduszyńska D.KGiPArchiwum zmian środowiska naturalnego okresu przełomu plejstocen-holocen w basenie uniejowskim (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2013t. 239-52pol0/0
IIIWiluś R.IGMiTMiasto i gmina Uniejów w pracach doktorskich, magisterskich i licencjackich powstałych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2013t. 1205-212pol0/0
IIIRdzany Z., Szmidt A., Tarnawska K.KGFRola procesów glacjalnych w kształtowaniu rzeźby południowego obrzeżenia Kotliny Kolskiej (red. Marszał T.); ISSN 2299-8403Biuletyn Uniejowski2013t. 25-22pol0/0
IIIWibig J.KMiKGlobalne ocieplenie - fakty i mity; ISSN 0137-7566Geografia w szkole2013R. LXVI, nr 2(338)4-7pol0/0
IIITobiasz-Lis P., Wójcik M.KGRiSInterpreting contrasts of the post-industrial city: the example of Lodz; ISSN 2220-8488 (on-line: ISSN 2221-0989)International Journal of Humanities and Social Science2013vol. 3(14)22-31eng0/0
IIIJaniszewska A.KSLiBnUDemographic changes in Albania in the light of the theory of the Second Demographic Transition; ISSN 1339-1488Journal of Education, Psychology and Social Sciences2013vol. 1(2)30-35eng0/0
IIIJaniszewska A.KSLiBnUProgramet operacionale rajonale si një element i politikave të zhvillimit rajonal - shembulli i provinces së Łódź (red. Narazani J.); ISSN 2222-5846Revista Shqiptare Social Ekonomike Albanian Socio Economic Review2013nr 3(76)5-18alb0/0
IIISławek M.IGMiTAktywność turystyczna - motywy podejmowania wśród studentówWychowanie fizyczne i zdrowotne. Miesięcznik nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia2013nr 1013-18pol0/0
IIIRdzany Z.KGFRdzany Zbigniew - nota biograficzna; ISBN 978-83-930922-5-3 (okładka kolorowa) ISBN 978-83-930922-6-0 (okładka skóropodobna)Kronika Nauki Polskiej2013374-374pol0/0
IIIMaro-Kulczycka M.IGMiTCharakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2011/2012 (red. Liszewski S.); ISSN 0867-5856Turyzm2012z. 22/239-46pol0/0
IIIWoźniak P.P., Czubla P., Fedorowicz S.PGFormation time-frames of the Late Weichselian tills in Northern Poland (red. Piotrowska N.); brak danych11th International Conference "Methods of absolute chronology", Abstracts & Programme, Podlesice, 15-18.05.2013201340-40eng0/0
IIIKittel P.KGiPFrom the geoarchaeology of river valleys in Central Poland - research potential and problems (red. Kalicki T., Krupa J.); ISBN 978-83-64038-05-1Abstract book and field guide "Geoachaeology of river valleys", Kielce-Suchedniów (Poland), 13-15.05.2013201380-83eng0/0
IIIPłaza D.K., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J.KGiPLate Palaeolithic settlement on the background of palaeogeography of the Warta river valley in the Kolo Basin (red. Kalicki T., Krupa J.); ISBN 978-83-64038-05-1Abstract book and field guide "Geoachaeology of river valleys", Kielce-Suchedniów (Poland), 13-15.05.20132013102-106eng0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPRole of river valleys in Prehistoric contacts between highland and coastal populations of the Central Andes (red. Kalicki T., Krupa J.); ISBN 978-83-64038-05-1Abstract book and field guide "Geoachaeology of river valleys", Kielce-Suchedniów (Poland), 13-15.05.2013201362-68eng0/0
IIIKittel P., Pawłowski D., Milecka K.KGiPTraces of human impact on selected mires in the Grabia river valley, Łódź Region (red. Kalicki T., Krupa J.); ISBN 978-83-64038-05-1Abstract book and field guide "Geoachaeology of river valleys", Kielce-Suchedniów (Poland), 13-15.05.2013201398-99eng0/0
IIIDzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Adamiec G., Moska P.KGiPResults of isotope age determination of the mineral and organic deposits (sequence) of the river Warta (Central Poland)Abstracts & Programme: 11th International Conference "Methods of Absolute Chronology", Gliwice-Podlesice, 15-18.05.20132013104-104eng0/0
IIIForysiak J., Michczyńska D., Pawłowski D., Płóciennik M., Borówka R.K., Witkowski A., Obremska M., Słowiński M., Żurek S., Brooks S.J., Michczyński A.KGiPThe environment changes and chronology of the Late Vistulian (Weichselian) sediments in the Rąbień mireAbstracts & Programme: 11th International Conference "Methods of Absolute Chronology", Gliwice-Podlesice, 15-18.05.2013201379-79eng0/0
IIITwardy J.KGiPPradziejowa kolonizacja dolin rzecznych Polski Środkowej i jej konsekwencje dla rozwoju rzeźby (red. Kostrzewski A., Szpikowski J., Zwoliński Z.); brak danychFunkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych "Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych", Poznań-Storkowo, Luboradza, 24-26.04.2013201333-34pol0/0
IIIMajecki P.KGiPZałożenia badawcze monitoringu procesów brzegowych Zbiornika Jeziorsko z wykorzystaniem metody skaningu laserowego (red. Kostrzewski A., Szpikowski J., Zwoliński Z.); brak danychFunkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych "Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych", Poznań-Storkowo, Luboradza, 24-26.04.20132013115-116pol0/0
IIINapierała T.IGMiTModel badań determinant przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych (red. Cedro A.); brak danychGeografia wobec problemów zmian globalnych. VIII Forum Geografów Polskich201345-47pol0/0
IIIŚwierczewska-Gładysz E.PGGąbki z górnego turonu i dolnego koniaku niecki opolskiej - aktualny stan badańKonferencja Sekcji Paleontologicznej PTG, Tyniec, 28-30.09.2013201361-62pol0/0
IIIOlszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E., Bąbel M., Jacyszyn A., Bogucki A.PGUnikatowe stanowisko gąbek cenomańskich na Podolu Pokuckim (zachodnia Ukraina)Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG, Tyniec, 28-30.09.2013201340-41pol0/0
IIIJurkowska A., Świerczewska-Gładysz E., Olszewska-Nejbert D., Dubicka Z.PGWystępowanie gąbki wapiennej Porosphaera globularis (Phillips, 1829) w osadach kampanu niecki miechowskiej (Południowa Polska) i Mielnika (wschodnia Polska)Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG, Tyniec, 28-30.09.2013201322-23pol0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPBadania geoarcheologiczne w Lomas de Lachay (Andy Centralne, Peru) w sezonie 2013Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Kraków, 28-29.11.20132013pol0/0
IIIWęgrzyn Ł.KGPiSRMetody badań miejsca dawnego obozu-Muzeum Auschwitz-Birkenau w przestrzeni miejskiej OświęcimiaMateriały Konferencyjne i Streszczenia, Dokonania Naukowe Doktorantów w 20132013pol0/0
IIIWęgrzyn Ł.KGPiSRMetody badań miejsca dawnego obozu-Muzeum Auschwitz-Birkenau w przestrzeni miejskiej OświęcimiaMateriały Konferencyjne i Streszczenia, Dokonania Naukowe Doktorantów w 20132013pol0/0
IIIForysiak J., Majecka A., Okupny D., Petera-Zganiacz J., Fortuniak K.KGiPOsady kopalnego starorzecza Warty z późnego vistulianu w odkrywce Koźmin-Głowy; ISBN 978-83-7863-250-4VI Polska Konferencja Palobotaniki Czwartorzędu "Osady morskie, lagunowre i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie", Krynica Morska, 11-13.06.2013201366-66pol0/0
IIIForysiak J., Obremska M., Twardy J.KGiPZnaczenie cech geomorfologicznych mis torfowisk dla ciągłości zapisu pyłkowego w osadach (na przykładah z regionu łódzkiego); ISBN 978-83-7863-250-4VI Polska Konferencja Palobotaniki Czwartorzędu "Osady morskie, lagunowre i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie", Krynica Morska, 11-13.06.2013201336-36pol0/0
IIIStępień B.KGiPDeformacje osadów kenozoicznych w zachodniej ścianie odkrywki Koźmin KWB "Adamów" (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.20132013150-151pol0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPGeneza i litologia osadów lomasna przykładzie Lomas de Lachay (Peru) (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.2013201365-67pol0/0
IIILudwisiak K., Roman M.KGiPGeneza pagórków południowej części Łodzi w świetle analizy mezostrukturalnej (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.2013201389-91pol0/0
IIIDomińczak P.KGiPGeneza rozwoju torfowiska Podwódka na podstawie analizy subfosylnych szczątków Claocera (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.2013201324-25pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Krzymińska J., Drzewicki W., Wieczorek D., Stoiński A.KGiPGeneza, litologia i stratygrafia osadów czwartorzędowych rowu Kleszczowa w świetle nowych badań w odkrywce Szczerców (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.20132013168-172pol0/0
IIIWiśniewska M.KGiPLitologia utworów geologicznych na stanowisku przeznaczonym pod instalację grzewczo-chłodzącą z gruntowymi pompami ciepła dla "Fabryki Inżynierów XXI wieku" w Łodzi (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.20132013173-174pol0/0
IIINiska M., Roman M.KGiPRozwój zbiornika Kubłowo (centralna Polska) od początku interglacjału eemskiego po dolną część środkowego Vistulianu (MIS 5e-MIS3) w świetle badań paleobotanicznych (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.20132013112-113pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A.KGiPWiek stref glacimarginalnych SE części regionu łódzkiego (red. Kostrzewski A., Rachlewicz G., Woszczyk M.); brak danychVI Seminarium, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 4-5.11.20132013163-167pol0/0
IIICzubla P.PGAnaliza frakcji > 20 mm w glinie ze żwirowni Siedlakowice 2 w Zacnowicach; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.20132013220-223pol0/0
IIICzubla P.PGAnaliza frakcji > 20 mm w glinie ze żwirowni w Mokrzeszowie; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.20132013171-174pol0/0
IIICzubla P., Krzyszkowski D.PGCharakterystyka petrograficzna glin z wybranych stanowisk Dolnego Śląska; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.2013201327-32pol0/0
IIICzubla P., Terpiłowski S., Zieliński T., Pidek I.A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., Mroczek P., Hrynowiecka A.PGKlimatyczne cykle kompleksu środkowopolskiego w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (wschodnia Polska); ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.2013201385-85pol0/0
IIICzubla P., Forysiak J.PGNa czym stoi grodzisko w Tumie koło Łęczycy? - rezultaty badań petrograficznych na tle stratygrafii regionu; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.2013201341-45pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A.PGTransgresja lądolodu warciańskiego w południowo-wschodniej części regionu łódzkiego; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.2013201389-91pol0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A.KGiPTransgresja lądolodu warciańskiego w południowo-wschodniej części regionu łódzkiego; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.2013201389-91pol0/0
IIICzubla P., Woźniak P.P., Matla M., Fedorowicz S.PGZapis kierunków paleotransportu w rzeźbie i osadach na Garbie Tczewskim; ISBN 978-83-7863-259-7XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych", Lasocin, 02-06.09.2013201395-95pol0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M.KMiKCharakterystyka stanowiska pomiarowego i wstępne wyniki badań strumieni netto gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4) na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego; ISBN 978-83-7583-477-2XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20.09.2013, SGGW w Warszawie. Streszczenia prac201318-18pol0/0
IIIPawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M.KMiKTurbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą; ISBN 978-83-7583-477-2XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20.09.2013, SGGW w Warszawie. Streszczenia prac201357-57pol0/0
IIIZieliński M.KMiKScintillometry in the Urban Boundary Layer - in the example of Łódź- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)"European Geosciences Union, General Assembly 2013", Vienna, Austria, 07-12.04.2013. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-846320131-1eng0/0
IIIJędruszkiewicz J.KMiKSpatial distribution of temperature extremes changes in Poland in 21st Century- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)"European Geosciences Union, General Assembly 2013", Vienna, Austria, 07-12.04.2013. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-846920131-1eng0/0
IIISiedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M.KMiKUrban rural evapotranspiration differences in central Poland - selected eddy covariance results- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 09-13.09.2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-53920131-1eng0/0
IIIWibig J.KMiKVariability and changes of precipitable water over Europe (1948-2012)- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 09-13.09.2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-69920131-1eng0/0
IIIWibig J.KMiKScenarios of precipitation extremes in Poland for the 21st century, comparison of different methods- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 09-13.09.2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-70020131-1eng0/0
IIIWidmann M., Maraun D., Benestad R.E., Gutierre J.M., Hertig E., Huth R., Kotlarski S., Wibig J.KMiKVALUE COST Action - Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research - (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 09-13.09.2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-78220131-1eng0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPSlope-valley catena and settlement patterns in Lomas de Lachay, Central Coast of Peru (red. Uhlirova H., Malikova R., Ivanov M.); brak danych19. Kvarter, 19th Quaternary Conference. Sbornik abstract. Abstracts Book, Brno, 29.11.2013201328-28eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKLong term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź, central Poland (red. Reckermann M., Köppen S.); ISSN 1681-64717th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings201316-17eng0/0
IIITołoczko W., Urbaniak M., Szewczyk M., Zalewski M.KGFMigration, retention and leaching of PCBs in soil fertilized with sewage sludge; ISSN 1681-64717th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings2013no 53170-171eng0/0
IIIWibig J.KMiKPrecipitation extremes projections for Poland for the period 2021-2050 (red. Reckermann M., Köppen S.); ISSN 1681-64717th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings2013124-125eng0/0
IIIZieliński M.KMiKSingularities of turbulent sensible heat flux in urban areas - Łódź case study (red. Reckermann M., Köppen S.); ISSN 1681-64717th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings201344-45eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M.KMiKSurface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland - a new EC site in Biebrza National Park (red. Reckermann M., Köppen S.); ISSN 1681-64717th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings201318-19eng0/0
IIIJędruszkiewicz J.KMiKWill the growing season have changed in Poland by the end of the 21st century? Intra- and multi-model projections (red. Reckermann M., Köppen S.); ISSN 1681-64717th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings2013138-139eng0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A.KGiPMorphogenesis of SE part of the Lodz region, Central Poland, during late Saalian (MIS 6, Wartanian Stage)8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Geomorphology and sustainability. Abstract Volume, Paris, 27-31.08.20132013341-341eng0/0
IIIDzieduszyńska D., Wachecka-Kotkowska L.KGiPThe main geotouristic objects in the Lodz region (Central Poland)8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Geomorphology and sustainability. Abstract Volume, Paris, 27-31.08.201320131177-1177eng0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPSediment stratigraphy in Lachay-Iguanil region as the record of human impact and environmental changesAbstracts 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Pilsen, Czech Republic, 04-08.09.20132013403-403eng0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPEnvironment and Pre-Colombian settlement pattern in Lomas de Lachay, Central Andes (red. Krajewska K., Lisowska E., Mikocik Ł.); ISBN 978-83-61416-28-9Avances recientes en la americanistica mundial. The latest results of American studies. Abstracts, Tambo, Boletnin de Arqueologia, Suplemento2013no 336-38eng0/0
IIIPidek I.A., Zieliński T., Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M.PGUnique features of interglacial deposits (MIS 11, E-Poland); comparison of palaeobotanical and geological dataCiencias da Terra. STRATI 2013 1st International Congress on Stratigraphy "On the cutting edge of stratigraphy", Lisboa, 01-07.07.2013 (abstracts of the Congress held in Portugal)2013vol. Especial VII93-93eng0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P.KGiPMain stages of the Cenozoik relief evolution of Lomas de Lachay (western slope of Central Andes, Peru) (red. Maćka Z., Havlicek M., Demek J., Kirchner K.); brak danychGeomorfologicky sbornik 11. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce conference, Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2013, Mikulov, 24-26 dubna 2013201318-19eng0/0
IIIKalicki P., Kalicki T., Kittel P., de los Rios G., Diaz P.KGiPPrehistoric settlement pattern against geomorphological and natural conditions in Lomas de Lachay (western slope of Central Andes, Peru) (red. Maćka Z., Havlicek M., Demek J., Kirchner K.); brak danychGeomorfologicky sbornik 11. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce conference, Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2013, Mikulov, 24-26 dubna 20132013no 1118-18eng0/0
IIIWibig J.KMiKPrecipitation extremes in Poland, current state and future projectionsInternational Conference "Precipitation Extremes in a Changing Climate", Hejnice, Czech Republic, 24-26.09.2013. Book of Abstracts201325-25eng0/0
IIIWojciechowska J., Uisova A.IGMiTWozmożnosti primienienia polskogo opta razwitia agroturizma w KazahstanieMateriały respublikanskoj nauczno-prakticzeskoj konferencji "KazYMOiMA w mieżdunarodnom nauczno-obrazawatielnom prostranstwie: 70 liet razwitja"2013184-189rus0/0
IIIPetera-Zganiacz J.KGiPAspects of the palaeogeography of the Central Poland during MIS 3 (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.2013201374-74eng0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Drzewicki W.KGiPDevelopment of the Eemian palaeolake in the Kleszczów Graben, Szczerców Field, Bełchatów Outcrop, Central Poland (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.20132013102-103eng0/0
IIICzubla P., Godlewska A., Terpiłowski S., Zieliński T., Zieliński P., Kusiak J., Pidek I.A., Małek M.PGGlacial till petrograph of the South Podlasie Lowland (E Poland) and stratigraphy of the Middle Pleistocene Complex (MIS 11-6) (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.2013201327-29eng0/0
IIIRoman M.KGiPLitho- and kinetostratigraphy of glacial deposits within the Płock ice lobe, Central Poland and their palaeogeographical significance (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.2013201384-86eng0/0
IIIDzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J.KGiPPalaeolandscape of the Younger Dryas in Central Poland (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.2013201332-33eng0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A.KGiPSaalian palaeogeography of Central Poland - Mąkolice Case (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.20132013101-102eng0/0
IIIWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A.PGSaalian palaeogeography of Central Poland - Mąkolice Case (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.20132013101-102eng0/0
IIIWożniak P.P., Czubla P., Fedorowicz S.PGThe Weichselian glacial record in Northern Poland - towards a wider perspective (red. Damusyte A., Grigiene A.); brak danychPalaeolandscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, Vilnius-Trakai, 25-30.06.20132013107-108eng0/0
IIIJankowski M., Budek A., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J.KGiPPaleopedological interpretation of the soil sequence and buried forest remains at the Koźmin Las site in Central Poland; ISBN 978-5-89658-047-8Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives. Materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP). Kursk, Moscow, 10-15.08.2013201327-27eng0/0
IIIOlszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E.PGGąbki cenomańskie zachodniej Ukrainy. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa, Warszawa-Bocheniec, 15-19.10.2013201359-62pol0/0
IIIZieliński M.KMiKLong term measurements of turbulent sensible heat flux with a large aperture scintillometer in Łódź, Central PolandTübingen Atmospheric Physics Symposium "Scintillometers and Applications", Tübingen, Germany, 07-09.10.2013. Programme and abstracts201346-46eng0/0
IIIPawlak W., Fortuniak K.KMiK12 years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence, International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25-26.02.2013. Book of Abstracts20131-1eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W.KMiKLong term turbulence measurements over urban area in Łódź, central Poland- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence, International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25-26.02.2013. Book of Abstracts20131-1eng0/0
IIIZieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKScintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland- (Tekst w wersji elektronicznej - pendrive)Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence, International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25-26.02.2013. Book of Abstracts20131-1eng0/0
IIIPawlak W., Fortuniak K.KMiK12 years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland (red. Georgiadis T., Lokoshchenko M.A., Screti C., Vagnoli C.); ISBN 978-88-955-9718-8Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence: Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25-26.02.2013201391-98eng0/0
IIIFortuniak K., Pawlak W.KMiKLong term turbulence measurements over urban area in Łódź, central Poland (red. Georgiadis T., Lokoshchenko M.A., Screti C., Vagnoli C.); ISBN 978-88-955-9718-8Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence: Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25-26.02.2013201387-87eng0/0
IIIZieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.KMiKScintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland; ISBN 978-88-955-9718-8Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence: Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25-26.02.2013201399-105eng0/0
IIIKop J., Kucharska M., Szkurłat E.ZDGISBN 978-83-262-2035-7Geografia dla maturzysty. Geografia społeczno-ekonomiczna świata, cz. 2, podręcznik20131-349pol0/0
IIIMillewska M., Stasiak A.IGMiTObsługa informatyczna w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa20131-264pol0/0
IIIJażdżewska I.IGMiTStatystyka dla geografów20131-213pol0/0
IIISobczyński M.KGPiSRPokój i bezpieczeństwo w skali globalnej (red. Trzepacz P.); ISBN 978-83-88424-383-0Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich2012213-290pol0/0
IIIJaskulski M.IGMiTChorwacja - przewodnik20131-160pol0/0
IIIJaskulski M.IGMiTEuropa. 1001 najpiękniejszych zakątków20131-448pol0/0
IIIJaskulski M.IGMiTMazury. Najpiękniejsze zakątki20131-128pol0/0
IIIJaskulski M., Kupczyk M., Bronowski J.IGMiTPodróże marzeń20131-448pol0/0
IIIJaskulski M., Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A.IGMiTSkarby UNESCO. 100 najpiękniejszych krajobrazów20131-126pol0/0
IIIJaskulski M., Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A.IGMiTSkarby UNESCO. 100 najpiękniejszych zabytków20131-126pol0/0
IIIMordwa S.KSLiBnURecenzja: Doran B.J., Burgess M.B., Putting fear of crime on the map. Investigating perception of crime using geographic information systems (red. Dzieciuchowicz J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Zróznicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012no 12245-248pol0/0
IIILiszewski S.IGMiTRecenzja: Vystoupil J., Sauer M. i in., Geografie cestovniho ruchu Ceske republiky (Geografia turyzmu Republiki Czeskiej) (red. Liszewski S.); ISSN 0867-5856Turyzm2012z. 247-49pol0/0
IIITurkowska K.KGiP(red. Turkowska K.); ISSN 0065-1249Acta Geographica Lodziensia. Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora2013no 1011-145pol0/0
IIIJażdżewska I., Urbański J.IGMiT(red. Jażdżewska I., Urbański J.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. GIS w nauce2013nr 141-170pol0/0
IIIWójcik M.KGRiS(red. Wójcik M.); ISSN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi2013nr 131-252pol0/0
IIIDzieciuchowicz J.KSLiBnU(red. Dzieciuchowicz J.); ISNN 1508-1117Acta Universitatis Lodziensis. Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy2012nr 121-250pol0/0

Spis publikacji obcojęzycznych pracowników WNG UŁ z lat 1945-2013