Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Regiony historyczno-geograficzne Polski

Ćwiczenia terenowe prowadzone cyklicznie dla studentów I roku studiów magisterskich na specjalizacji „Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne” pod kierownictwem dr hab. Marka Barwińskiego.

Głównym celem ćwiczeń jest przedstawienie zróżnicowania regionalnego Polski, specyfiki geograficznej, historycznej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej poszczególnych regionów Polski oraz ich podstawowych współczesnych cech społeczno-gospodarczych i politycznych. Ćwiczenia terenowe w wymiarze 4 dni odbywają się w wybranym regionie historyczno-geograficznym Polski, najczęściej na Podlasiu, Warmia i Mazurach lub w Wielkopolsce.

Do zakresu merytorycznego ćwiczeń należy m.in.: rozwój przestrzenny i regionalne funkcje głównych ośrodków miejskich, zmiany przynależności administracyjnej i politycznej poszczególnych regionów, wpływ przeszłości historycznej na obecną sytuację gospodarczą i społeczną, przekształcenia struktury etnicznej i religijnej mieszkańców, sieć osadnicza, przemiany demograficzne, migracje, współczesna restrukturyzacja przemysłu i rolnictwa, rola turystyki w gospodarce regionu, elementy decydujące o specyfice wybranego regionu.

Podczas objazdu terenowego studenci referują wcześniej przydzielone tematy związane bezpośrednio z zakresem merytorycznym ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczeń student ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do specyfiki polityczno-historycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturowej wybranych regionów Polski. Potrafi identyfikować i interpretować problemy społeczno-polityczne w skali regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mniejszości narodowych i religijnych, wraz z wiedzą na temat zasobów dziedzictwa kulturowego danego regionu w kontekście jego dziejów polityczno-administracyjnych i historii społeczno-gospodarczej.