Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Rekrutacja na Studia Doktoranckie Nauk Geograficznych

Rejestracja

Rejestracja elektroniczna na stronie: https://rekrutacja.uni.lodz.pl.

Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie nauk geograficznych UŁ

Elektroniczna rejestracja
1.08-17.09.2018 r.
Składanie dokumentów w formie papierowej
18.09.2018 r., godz. 11.30-14.30
19.09.2018 r., godz. 9.00-12.00
20.09.2018 r., godz. 9.00-14.00
21.09.2018 r., godz. 11.00-14.00
Rozmowa kwalifikacyjna
25.09.2018 r., godz. 14.00, Narutowicza 88, sala 105/107

Przewidziany limit przyjęć na I rok to 20 osób.

Liczba stypendiów doktoranckich, która zostanie przyznana na rok akademicki 2017/2018 wynosić będzie nie mniej niż 50% liczby przyjętych na I rok studiów.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniemdrukowane z systemu IRK-a.
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie lub/i zwiększenie stypendium doktoranckiego:
  • Wniosek o przyznanie stypendium, wersja PDF oraz DOC
  • Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego, wersja PDF oraz DOC
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Życiorys
 5. Dokumenty i informacja dotycząca znajomości języków
 6. Zdjęcia formatu dyplomowego – 2 szt.
 7. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny
 8. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 9. Wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej
 10. Opinię promotora pracy magisterskiej o kandydacie i jego pracy magisterskiej, o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej
 11. Dokumenty i informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć w pracy naukowej (publikacje, nagrody, działalność w studenckim kole naukowym itp.)
 12. Dokumenty i informacje dotyczące aktywności społeczno-organizacyjnej
 13. Oświadczenie
 14. Deklaracja mobilności
 15. Przedstawienie pisemnej zgody samodzielnego pracownika na objęcie kandydata opieką naukową, w przypadku rozpoczęcia przez niego studiów doktoranckich

Będzie przyjmowany jedynie komplet dokumentów.

Zasady rekrutacji kandydatów

W skład komisji rekrutacyjnej na Studium Doktoranckie WNG wchodzą: dziekan wydziału (przewodniczący komisji), kierownik studium doktoranckiego oraz powołani przez dziekana pracownicy naukowi z tytułem lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, reprezentujący istniejące na Wydziale dyscypliny, na które rekrutowani są doktoranci.

Komisja ocenia poszczególnych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej, dokonując oceny kandydatów w ramach następujących kryteriów szczegółowych (uwzględnionych w „Karcie oceny kandydatów na Studia Doktoranckie Nauk Geograficznych”):

 • Średnia ocen ze studiów:
  Za studia I stopnia:
  4.00 – 4.102 pkt
  4.11 – 4.204 pkt
  4.21 – 4.306 pkt
  4.31 – 4.408 pkt
  4.41 – 4.5010 pkt
  4.51 – 4.6012 pkt
  4.61 – 4.7014 pkt
  4.71 – 4.8016 pkt
  4.81 – 4.9018 pkt
  4.91 – 5.0020 pkt
  Za studia II stopnia: ogółem – 20 pkt według kryteriów j.w.
  Maksymalna liczba punktów za średnią ocen ze studiów40 pkt.

 • Liczbę punktów za średnie ze studiów wylicza Kierownik SD na podstawie Zaświadczeń z Dziekanatu i przedstawia do akceptacji Komisji Rekrutacyjnej

 • znajomość języków obcych (na podstawie złożonych dokumentów)
  udokumentowana biegłość językowa na poziomie B2 = 5 pkt za każdy język obcy
  udokumentowana biegłość językowa na poziomie powyżej C2 – 10 pkt za każdy język obcy
  Maksymalnie za język obcy - 20 pkt
  Liczbę punktów za znajomość języków obcych wylicza Kierownik SD na podstawie złożonych certyfikatów i przedstawia do akceptacji Komisji Rekrutacyjnej.
 • Dodatkowe kryterium:
  Punkty są przyznawane głównie na podstawie odpowiednich dokumentów: kopii publikacji, kserokopii stron tytułowych publikacji, spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone, szczegółowej notki bibliograficznej (z podaniem numerów stron), akceptowane są także publikacje przyjęte do druku, jednak tylko te których przyjęcie zostało potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa; czynne uczestnictwo w konferencjach – potwierdzone programem konferencji z nazwiskiem referenta – kandydata na studia doktoranckie; udokumentowane uczestnictwo w projekcie badawczym; inne dokumenty świadczące o uzdolnieniach i predyspozycjach badawczych oraz zdolnościach organizacyjnych.
  Każdy z członków Komisji ma do dyspozycji 3 punkty.
  Liczba członków Komisji na WNG wynosi 6 osób – samodzielnych pracowników UŁ
  Ogólna liczba punktów stanowi sumę punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji i wynosi max -18 pkt
 • Ocena rozmowy kwalifikacyjnej:
  Rozmowa kwalifikacyjna jest oceniana w skali od 0 – 7 pkt indywidualnie przez każdego członka Komisji Rekrutacyjnej.
  Ogólna liczba punktów stanowi sumę punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji i wynosi max -42 pkt
 • Kandydaci na SDNG będący beneficjentami programu Diamentowy Grant, a więc osoby nie posiadające tytułu magistra, otrzymują dodatkowo 20 punktów tj. tyle ile wynosi maksymalna liczba punktów za średnią ocen ze studiów magisterskich.
 • Ogólna liczba punktów możliwych do otrzymania w toku rekrutacji kandydatów na SD na WNG wynosi max - 120 punktów.

Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji decyduje o kolejności kandydatów na liście rankingowej i przyznaniu stypendium na I roku studium doktoranckiego.