Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Studia III° (doktoranckie) na WNG


Terminarz konwersatoriów z geografii dla doktorantów na rok 2018/2019

Siatki godzin Studiów Doktoranckich Nauk Geograficznych

Efekty kształcenia na studiach doktoranckich

Plany zajęć Studiów Doktoranckich Nauk Geograficznych

Informacje ogólne

Studia trwają 4 lata. Prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym.

Termin rozpoczęcia zajęć: 1 października. Liczba miejsc – 20.

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ prowadzone są w zakresie:

  • geografii społeczno-ekonomicznej tj. geografii osadnictwa, geografii politycznej, geografii miast, geografii ekonomicznej, geografii ludności, geografii społecznej, geografii turyzmu, studiów regionalnych, gospodarki przestrzennej, zagospodarowania środowiska
  • geografii fizycznej – meteorologii i klimatologii, geomorfologii, hydrologii i gospodarki wodnej,
  • dydaktyki geografii

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych i seminarium. Program przewiduje również kształcenie językowe.

Łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi 456. W ramach programu studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie większym niż 90 godzin rocznie.

Zajęcia przewidziane programem studiów doktoranckich odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 14.00 – 20.00.

Program przewiduje 3 egzaminy, w tym egzamin z filozofii i ekonomii. Egzamin z tych przedmiotów może być egzaminem doktorskim, jeśli doktorant ma otwarty przewód doktorski. Zaliczenie roku odbywa się na podstawie zaliczonych przedmiotów potwierdzonych wpisami prowadzących zajęcia w indeksie oraz pozytywnej opinii opiekuna o postępach naukowych i dydaktycznych doktoranta.

.

Przepisy prawne

Aktualne dokumenty (akty prawne, stypendia) dostępne są na stronie UŁ:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studia-doktoranckie-akty-prawne-stypendia

Kontakt z Dziekanatem

Kierownik Studium Doktoranckiego

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. nadzw. UŁ
tel. 42-665-59-59
e-mail: agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl
ul. Narutowicza 88, pok. 232
dyżur: poniedziałek 15:30-17:00

Obsługa administracyjna

mgr Angelika Bierut-Mordylak
tel. 42-665-59-12
e-mail: angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl
ul. Narutowicza 88, pok. 103

Koordynator ds. promocji WNG UŁ

dr Maria Adamczewska
Potwierdzanie działalności w zakresie popularyzacji nauki
i promocji WNG dla doktorantów.
tel. 42-635-45-88
e-mail: maria.adamczewska@geo.uni.lodz.pl
ul. Kopcińskiego 31, pok. 415