Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne – studia magisterskie w katedrze studiów ludnościowych i badań nad usługami

Opis ćwiczeń terenowych

I rok, II semestr;
Studia stacjonarne: 21 godz.;
Przedmiot na zaliczenie;
Liczba pkt. ECTS - 1;
Osoba prowadząca: DR ANNA M. NIŻNIK

Zarys treści:

Przedmiotem badań jest analiza jakości życia ludności (rozmieszczenie, struktury demograficzne, społeczne, ekonomiczne, warunki mieszkaniowe i miejsca pracy, poziom infrastruktury technicznej i społecznej, bezpieczeństwo ludności). Powyższe badania poprzedzone są wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji ulicy, dzielnicy, osiedla miejskiego lub wiejskiego, centrum miasta obejmującej treści zarówno fizyczno-geograficzne, jak i uwarunkowania historyczne, a także poszczególne elementy zagospodarowania przestrzennego obszaru badań: mieszkalnictwo, przemysł, usługi, komunikacja, zieleń i rekreacja i inne.

Zebrane bezpośrednio w terenie materiały źródłowe, a także podczas kwerendy w instytucjach i drogą badań ankietowych są opracowywane kameralnie. Końcowe opracowanie jest weryfikowane ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego badanego obszaru. Efektem końcowym ćwiczeń jest wykonany projekt.


Zakres umiejętności/wiedzy:

Poznanie metod i technik stosowanych w praktyce w zakresie badań jakości życia ludności , struktur ludnościowych i społecznych oraz warunków mieszkaniowych .


Warunki zaliczenia:

Prezentacja i złożenie końcowego opracowania projektu realizowanego indywidualnie lub w grupie.