Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu Profesora.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego;
 2. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;
 3. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
 4. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
 5. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 1. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;
 2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Rozprawa doktorska przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych – opisem, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowi/promotorom, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Dokumenty do wszczęcia przewodu należy składać 14 dni przed datą posiedzenia Rady Wydziału NG UŁ w dziekanacie, pok. nr 103.

Wszczęcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału NG UŁ

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym. W dziekanacie należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego (skierowane do Rady Wydziału NG UŁ) musi zawierać:
  • tytuł pracy doktorskiej;
  • propozycję promotora/ promotora pomocniczego;
  • dziedzinę i dyscyplinę w zakresie których będzie nadawany stopień doktora (dziedzina: nauk społecznych, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dla geografów społeczno-ekonomicznych) lub dziedzina: nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku (dla geografów fizycznych));
  • propozycje 3 egzaminów - z dyscypliny podstawowej (geografia fizyczna lub społeczno-ekonomiczna), z dyscypliny dodatkowej (filozofia lub ekonomia), z nowożytnego języka obcego (istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu językowego na podst. certyfikatu wymienionego w zał. nr 1 do Rozp.MNiSW z dn. 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (...)– należy wówczas w podaniu zwrócić się z prośbą o zwolnienie z egzaminu na podstawie posiadanego certyfikatu)
 • koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • opinię promotora wraz ze składem Komisji egzaminów doktorskich (2 komisje powołane uchwałą RW z dn. 27.10.2015 r. w zakresie geografii fizycznej lub społeczno-ekonomicznej, promotor, egzaminator z dyscypliny dodatkowej, egzaminator z języka obcego bez podawania stanowiska w Komisji)
 • opinię Kierownika Studiów Doktoranckich NG
 • życiorys napisany w 1 osobie,
 • aktualny wykaz prac naukowych;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (o ile nie był składany do akt osobowych podczas rekrutacji na studia)
 • kwestionariusz osobowy (do pobrana ze strony geo.uni.lodz.pl, zakładka studia III°)
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora

Składanie rozprawy doktorskiej i wybór recenzentów przez Radę Wydziału NG UŁ

Do dziekanatu studiów doktoranckich pok. 103 na 14 dni przed datą posiedzenia RW należy złożyć:

 • 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD/DVD w formacie pdf, scaloną w jednym pliku (każda praca z adnotacją promotora „Zatwierdzam pracę wraz z wersją elektroniczną” data i podpis): 2 egz.. dla recenzentów, 1 egz. dla Biblioteki UŁ, 1 egz. do akt osobowych;
 • oświadczenie o samodzielności przygotowania rozprawy;
 • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (wersja papierowa i elektroniczna w osobnych plikach);
 • 2 egzemplarze oświadczenia autora rozprawy doktorskiej przekazywane do Repozytorium UŁ (rozprawa doktorska musi być zdeponowana przez autora w Repozytorium UŁ przed dopuszczeniem do jej publicznej obrony);
 • upoważnienie do deponowania materiałów w Repozytorium UŁ;
 • raport promotora z systemu antyplagiatowego (antyplagiat.uni.lodz.pl, logowanie jak do portalu pracowniczego, na stronie helpdesk.uni.lodz.pl, zakładka APD znajduje się instrukcja obsługi OSA- otwartego systemu antyplagiatowego);
 • opinię promotora z propozycją 3 recenzentów;

Przyjęcie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału NG UŁ

Warunkiem dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest otrzymanie pozytywnych recenzji rozprawy oraz zdanie 3 egzaminów doktorskich. Egzamin z dyscypliny podstawowej zdaje się po złożeniu rozprawy i wyborze recenzentów.

Przed obroną należy do dziekanatu pok. 103 dostarczyć:

 • życiorys napisany w 3 osobie max. na 1 stronę A4;
 • autoreferat ( należy przygotować wersję elektroniczną w pdf oraz papierową: do dziekanatu należy złożyć 3 egz. – 2 dla recenzentów, 1 egz. do akt osobowych);
 • wersję elektroniczną potwierdzenia zdeponowania rozprawy doktorskiej w Repozytorium UŁ (kontakt do Repozytorium: repozytorium@lib.uni.lodz.pl, 635-64-77).

Zaproszenia na obronę rozprawy (przygotowywane przez dziekanat), doktorant osobiście roznosi do pracowników samodzielnych.

Wszelkie druki oświadczeń są do pobrania na stronie geo.uni.lodz.pl w zakładce studia III° (doktoranckie).

Druki do pobrania

 • Kwestionariusz osobowy DOC, PDF
 • Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej DOC, PDF
 • Oświadczenie o samodzielności przygotowania doktoratu DOCX, PDF
 • Upoważnienie do deponowania materiałów w Repozytorium UŁ DOCX, PDF